На основу Амандмана LXXXII тачка б) ст. 5. и 6. на Устав Републике Српске, члана 115. Устава Републике Српске, члана 61. став 2. Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12) и члана 48. став 1. алинеја 2. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 114/12 и 29/13), Вијеће за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске, на сједници одржаној 23. марта 2022. године,  д о н и ј е л о  је

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

            Није прихватљив захтјев Клуба делегата бошњачког народа у Вијећу народа Републике Српске за утврђивање повреде виталног националног интереса бошњачког народа у Закону о  непокретној имовини која се користи за функционисање јавне власти број 02/1-021-122/22, који је Народна скупштина Републике Српске изгласала на сједници одржаној 10. фебруара 2022. године.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

            Предсједавајућа Вијећа народа Републике Српске доставила је 16. марта 2022. године Уставном суду Републике Српске – Вијећу за заштиту виталног интереса (у даљем тексту: Вијеће) акт број: 03.1/I-113/22 од 15. марта 2022. године којим се, сагласно захтјеву Клуба делегата бошњачког народа у Вијећу народа Републике Српске, тражи утврђивање повреде виталног националног интереса бошњачког народа у Закону о непокретној имовини која се користи за функционисање јавне власти, који је Народна скупштина Републике Српске изгласала на сједници одржаној 10. фебруара  2022. године. Уз наведени акт достављени су предметни закон, Одлука о покретању поступка заштите виталног националног интереса бошњачког народа број: 03.2-5-161/22 од 21. фебруара 2022. године, као и Образложење ове одлуке број: 03.2-5-161/22-1 од 28. фебруара 2022. године. У акту предсједавајуће Вијећа народа се наводи да је Народна скупштина Републике Српске на Двадесетој редовној сједници, одржаној 10. фебруара 2022. године, изгласала Закон о непокретној имовини која се користи за функционисање јавне власти, број: 02/1-021-122/22, те је, сагласно Амандману LXXXII на Устав Републике Српске, овај закон достављен на разматрање Вијећу народа Републике Српске. Клуб делегата бошњачког народа је поменутим актом одлучио да покрене процедуру заштите виталног националног интереса бошњачког народа, јер сматра да је овим законом повријеђен витални национални интерес бошњачког народа. С обзиром на то да Вијеће народа Републике Српске није постигло сагласност свих клубова поводом предметног закона, као ни Заједничка комисија Народне скупштине и Вијећа народа, питање је прослијеђено Уставном суду Републике Српске – Вијећу за заштиту виталног интереса да одлучи да ли је Законом о непокретној имовини која се користи за функционисање јавне власти број 02/1-021-122/22, који је Народна скупштина Републике Српске изгласала на сједници одржаној 10. фебруара 2022. године, повријеђен витални национални интерес бошњачког народа. Уз наведени акт предсједавајуће Вијећа народа од 15. марта 2022. године, Суду је достављен извод из стенограма са Двадесете редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске одржане 8, 9. и 10. фебруара 2022. године, извод из стенограма са Шеснаесте редовне сједнице Вијећа народа Републике Српске одржане 10. марта 2022. године, те извод из стенограма са Десете сједнице Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа народа Републике Српске, одржане 14. марта 2022. године.

             На основу поменутог акта предсједавајуће Вијећа народа и приложене документације, Вијеће за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске је утврдило да је Клуб делегата бошњачког народа у Вијећу народа Републике Српске, дана 21. фебруара 2022. године, под бројем: 03.2-5-161/22, гласовима седам делегата донио Одлуку о покретању поступка заштите виталног националног интереса бошњачког народа у Закону о непокретној имовини која се користи за функционисање јавне власти, број: 02/1-021-122/22, који је Народна скупштина Републике Српске изгласала на Двадесетој редовној сједници одржаној 10. фебруара 2022. године,  да се у Вијећу народа о наведеном захтјеву Клуба делегата бошњачког народа гласало по процедури за заштиту виталног интереса, али није постигнута сагласност свих клубова у овом вијећу. Заједничка комисија Вијећа народа и Народне скупштине, на сједници одржаној 14. марта 2022. године, такође није постигла сагласност поводом овог питања, па је предметни закон прослијеђен Уставном суду Републике Српске – Вијећу за заштиту виталног интереса, да одлучи да ли је у конкретном случају повријеђен витални национални интерес бошњачког народа. 

            Поред тога, Вијеће је констатовало да је у Образложењу Одлуке о покретању поступка заштите виталног националног интереса бошњачког народа, које не садржи назив предметног закона, наведено да Бошњаци, као конститутивни народ, свој идентитет везују за државу Босну и Херцеговину, која се оспореним законом напада и негира, чиме се истовремено напада и негира идентитет Бошњака, као њеног конститутивног народа. Надаље, истиче се да је оспорени закон усмјерен против државе Босне и Херцеговине, јер ентитет уређује област за коју нема уставни основ и на тај начин поступа супротно Уставу Босне и Херцеговине. Овим законом се, по мишљењу Клуба делегата бошњачког народа, негира Устав Босне и Херцеговине и њиме одређени појмови континуитета, суверенитета, територијалног интегритета и политичке независности Босне и Херцеговине, као и подјела надлежности између државе и ентитета. На тај начин је, како се наводи, у смислу алинеје 9. Амандмана LXXVII којим је допуњен члан 70. Устава, повријеђен витални национални интерес бошњачког народа. Поред наведеног у Образложењу се указује на уставне надлежности државе Босне и Херцеговине – искључиве и додатне, а у оквиру тога и на став Уставног суда Босне и Херцеговине да Босна и Херцеговина има право наставити да регулише државну имовину чији је она титулар, значи сва питања која су повезана са појмом државне имовине како у грађанскоправном, тако и у јавноправном смислу, из којег је, како се наводи, видљиво да је за то питање искључиво надлежна држава. 

            Имајући у виду наведено, Вијеће је утврдило да је у конкретном случају спроведена процедура сагласно Амандману LXXXII на Устав Републике Српске, којим је допуњен члан 70. Устава.

            Приликом одлучивања о прихватљивости предметног захтјева, Вијеће је, такође, узело у обзир и одредбе члана 48. став 1. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 114/12 и 29/13) којим је, поред осталог, прописано да ће уз захтјев за оцјену виталног националног интереса подносилац захтјева Вијећу обавезно доставити: доказ о спроведеној процедури у смислу одредаба из члана 70. Устава (алинеја 1) и образложење захтјева са назнаком повреде виталних националних интереса из члана 70. Устава Републике Српске (алинеја 2).

            Када се имају у виду превасходно наводи Образложења Одлуке о покретању поступка заштите виталног националног интереса Клуба делегата бошњачког народа, Вијеће је оцијенило да није прихватљив захтјев Клуба делегата бошњачког народа у Вијећу народа Републике Српске за утврђивање повреде виталног националног интереса бошњачког народа у Закону о непокретној имовини која се користи за функционисање јавне власти број 02/1-021-122/22. Образложење је, по оцјени Вијећа, прије свега усмјерено на Устав Босне и Херцеговине, те се, у суштини, указује на повреду уставних вриједности гарантованих овим уставом и државних атрибута Босне и Херцеговине. Како из самог садржаја овог образложења произлази, подносилац захтјева првенствено наводи да је предметним законом повријеђен Устав Босне и Херцеговине, да су нарушени суверенитет, територијални интегритет и политичка независност Босне и Херцеговине, као и подјела надлежности између државе и ентитета, из чега посредно изводи закључак да је тиме дошло до повреде виталног националног интереса бошњачког народа, који свој идентитет везује за државу Босну и Херцеговину. Поред тога, Образложење садржи анализу надлежности Босне и Херцеговине утврђених Уставом Босне и Херцеговине, те у свјетлу релевантних одредаба овог устава подносилац захтјева износи свој став о уставном основу за доношење предметног закона. Дакле, како из наведеног произлази, подносилац захтјева није конкретизовао на који начин је, у смислу релевантних норми и гаранција Устава Републике Српске, повријеђен витални национални интерес бошњачког народа, тако да се садржај Образложења, по оцјени Вијећа, не може довести у везу са одредбом алинеје 9. Амандмана LXXVII којим је допуњен члан 70. Устава Републике Српске, на коју се указује у захтјеву.

            Имајући у виду изложено, Вијеће је оцијенило да се у конкретном случају Образложење Одлуке о покретању поступка заштите виталног националног интереса бошњачког народа не може сматрати образложењем у смислу одредбе члана 48. став 1. алинеја 2. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске, јер не садржи разлоге који се могу довести у везу са релевантним одредбама Устава Републике Српске о заштити виталних националних интереса конститутивних народа. Слиједом наведеног Вијеће је одлучило да није прихватљив захтјев Клуба делегата бошњачког народа за заштиту виталног националног интереса у Закону о непокретној имовини која се користи за функционисање јавне власти, број: 02/1-021-122/22, који је Народна скупштина Републике Српске изгласала на сједници одржаној 10. фебруара 2022. године. 

Имајући у виду изложено одлучено је као у изреци овог рјешења.      

Ово рјешење Вијеће за заштиту виталног интереса донијело је у саставу: предсједавајући Вијећа Миленко Араповић, предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Амор Букић, Златко Куленовић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.                      

Број: УВ-1/22

23. марта 2022. године 

 

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ

Вијећа за заштиту виталног интереса

Уставног суда Републике Српске

Миленко Араповић, с.р.