Број: СУ–283/18                                                                                               

Бања Лука,  31. октобар 2018.                                                                                         

 

          На основу  члана 13. став 2. Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12) Уставни суд Републике Српске, на сједници одржаној 31. октобра 2018. године, донио је

 

О Д Л У К У

О ИЗБОРУ ПОТПРЕДСЈЕДНИКА

УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

I

 

          За потпредсједника Уставног суда Републике Српске бира се Ирена Мојовић, судија из реда хрватског народа.

 

II

 

          Именована се за потпредсједника бира на мандатни период од четири године.

 

III

     

          Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

                                                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                         УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                                                                                                       Мр Џерард Селман с.р.

Достављено:       

1. Именованој,                                                                                   

2. Лични досије,                                                                                     

3. Архива Суда.