Број: СУ –  200/16                                                                                               

Бања Лука,  22. јуна 2016. године

 

          На основу  члана 13. став 2. Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12) Уставни суд Републике Српске, на сједници одржаној 22. јуна 2016. године, донио је

 

О Д Л У К У

О ИЗБОРУ ПОТПРЕДСЈЕДНИКА СУДА

 

I

 

          За потпредсједника Уставног суда Републике Српске бира се академик проф. др Снежана Савић, судија из реда српског народа.

 

II

 

          Мандат изабраног потпредсједника тече почев од 26. јуна 2016. године.

 

III

     

            Ова одлука ступа на снагу 26. јуна 2016. године и објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

Достављено:                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК

1. Именованом,                                                УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

2. Лични досије,                                                               Мр Џерард Селман, с. р.

3. Архива Суда.