Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 40. stav 5. i člana 61. stav 1. tačka g)  Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 25. oktobra 2023. godine,  d o n i o   j e

 

R J E Š E Nj E

Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti „Klauzule o stupanju na snagu Pravilnika“ Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti radnika Javnog preduzeća „Putevi Republike Srpske“ društvo sa ograničenom odgovornošću Banja Luka, broj: 01-354-UP-9/18 od 15. februara 2018. godine.

O b r a z l o ž e nj e

            Milan Đermanović iz Čelinca, koga zastupa advokat Vladimir Dragičević iz Banje Luke, dao je Ustavnom sudu Republike Srpske inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti odredbe koja je označena kao „Klauzula o stupanju na snagu Pravilnika“ Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti radnika Javnog preduzeća „Putevi Republike Srpske“ društvo sa ograničenom odgovornošću Banja Luka (u daljem tekstu JP „Putevi  Republike Srpske” d.o.o. Banja Luka) broj: 01-354-UP-9/18 od 15. februara 2018. godine (u daljem tekstu: Pravilnik), koji je donijela Uprava tog preduzeća. Davalac inicijative ističe da osporena odredba ne sadrži datum objave Pravilnika na oglasnoj ploči preduzeća, kao ni datum njegovog stupanja na snagu, zbog čega ista nije u skladu sa članom 109. Ustava. Navodi se da je osporeni pravilnik u primjeni, te u tom smislu ukazuje na parnični postupak u kome se JP „Putevi  Republike Srpske” d.o.o. Banja Luka pozivalo na isti, te ga u svrhu dokaza prilagalo postupajućem sudu. U prilogu inicijative dostavljena je neovjerena kopija osporenog pravilnika, koja sadrži potpis v.d. direktora JP „Putevi Republike Srpske” d.o.o. Banja Luka, djelovodni broj i datum donošenja, te je ovjerena pečatom ovog preduzeća, a iz iste je vidljivo da osporena odredba ne sadrži datum objavljivanja i stupanja na snagu Pravilnika.

U odgovoru koji je dostavio v.d. direktora JP „Putevi  Republike Srpske” d.o.o. Banja Luka se ističe da su navodi davaoca inicijative paušalni, da ne odgovaraju činjeničnom stanju, te da proizlaze iz parničnog postupka koji je u toku između davaoca inicijative i donosioca osporenog akta. Ističe se da je osporeni pravilnik donesen u skladu sa čl. 108. i 109. Ustava, jer je objavljen na oglasnoj ploči tog preduzeća 16. februara 2018. godine, a da je stupio na snagu 24. februara 2018. godine, kao i da je ovjeren pečatom organa koji ga je donio i potpisom odgovornog lica. U prilog ovim navodima Sudu je proslijeđena ovjerena kopija Pravilnika iz koje je vidljivo da osporena odredba sadrži navedene datume njegovog objavljivanja i stupanja na snagu, ista sadrži potpis v.d. direktora JP „Putevi  Republike Srpske” d.o.o. Banja Luka, djelovodni broj i datum donošenja, te je ovjerena pečatom tog preduzeća.  Na osnovu izloženog predlaže se da Sud ne prihvati datu inicijativu.

Osporeni Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti radnika Javnog preduzeća „Putevi Republike Srpske“ društvo sa ograničenom odgovornošću Banja Luka broj: 01-345 –UP-9/18 donijela je 15. februara 2018. godine Uprava ovog javnog preduzeća, pozivom na član 10. stav 2. Zakona o javnim preduzećima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 75/04 i 78/11) i član 32. stav 1. alineja 4. Statuta Javnog preduzeća „Putevi Republike Srpske“ d.o.o. Banja Luka („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 83/12 i 111/14). Ovim pravilnikom uređuju se obaveze radnika u Javnom preduzeću „Putevi Republike Srpske“ društvo sa ograničenom odgovornošću Banja Luka (u daljem tekstu: Preduzeće, Poslodavac), na radu ili u vezi sa radom, odgovornost za povrede radnih obaveza i druge povrede radne discipline, lakše i teže povrede radnih obaveza, disciplinski organi, pokretanje i vođenje disciplinskog postupka, izricanje i izvršenje disciplinskih mjera, udaljenje radnika sa rada, materijalna odgovornost i druga pitanja vezana za disciplinsku i materijalnu odgovornost radnika (član 1. stav 1. Pravilnika). Odredbama ovog pravilnika, koje su osporene inicijativom, a koje su u Pravilniku označene kao „Klauzula o stupanju na snagu Pravilnika“,  propisano je da je Pravilnik objavljen na oglasnoj tabli JP „Putevi RS“ d.o.o. Banja Luka dana 16.2.2018. godine, te stupa na snagu 24.2.2018. godine.

Imajući u vidu član 39. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu, Sud konstatuje da je u postupku razmatranja u konkretnom predmetu uzeo u obzir ovjerenu kopiju/prepis osporenog pravilnika. 

Sud je uzeo u obzir da je članom 109. stav 1. Ustava Republike Srpske  utvrđeno da zakoni, drugi propisi i opšti akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja, osim ako iz naročito opravdanih razloga nije predviđeno da ranije stupe na snagu. Takođe, Sud je imao u vidu da prema odredbi člana 115. Ustava, Ustavni sud odlučuje o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom i saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonom.

 

Na osnovu dostavljene dokumentacije (ovjerena kopija osporenog pravilnika) i odgovora donosioca akta, Sud je utvrdio da je predmetni pravilnik objavljen 16. februara 2018. godine na oglasnoj ploči JP „Putevi Republike Srpske“ d.o.o Banja Luka, a da je stupio na snagu 24. februara 2018. godine.

 

Imajući u vidu da je osporeni pravilnik stupio na snagu primjenom odredbe člana 109. stav 1. Ustava Republike Srpske, tj. osmog dana nakon njegovog objavljivanja na oglasnoj ploči JP „Putevi Republike Srpske“ d.o.o Banja Luka, prema ocjeni Suda, osporeni pravilnik je stupio na snagu u skladu sa članom 109. Ustava, zbog čega su neosnovani navodi davaoca inicijative u ovom pogledu.

Cijeneći da je u toku prethodnog postupka pravno stanje potpuno utvrđeno i prikupljeni podaci pružaju pouzdan osnov za odlučivanje, Sud je, na osnovu člana 40. stav 5. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12) u ovom predmetu odlučio bez donošenja rješenja o pokretanju postupka.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

Ovo rješenje Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Vojin Bojanić, Svetlana Brković, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Radomir V. Lukić, prof. dr Ivanka Marković, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić.

 

 

                                                                   PREDSJEDNIK

                                                                  USTAVNOG SUDA

 

                                                                 Mr Džerard Selman

 

 

Broj: U-57/22                                                                        

25. oktobar 2023. godine                                                                     

Актуелно
29.11.2023.
Саопштење за јавност са 305. сједнице Уставног суда Републике Српске

28.11.2023.
Дневни ред 305. сједнице Уставног суда Републике Српске

25.10.2023.
Саопштење за јавност са 304. сједнице Уставног суда Републике српске

12.10.2023.
Одлука о прихватању понуде за набавку опреме за видеоконференције

3.10.2023.
Дневни ред 304. сједнице Уставног суда Републике Српске

27.9.2023.
Извјештај о изградњи зграде Уставног суда Републике Српске

27.9.2023.
Саопштење за јавност са 303. сједнице Уставног суда Републике Српске

25.9.2023.
Дневни ред 303. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
 
© 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>