Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 37. stav 1. tačka a) i člana 61. stav 1. tačka d)  Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj dana 29. maja 2024. godine, d o n i o  j e

 

R J E Š E Nj E

 

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti rješenja Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka broj: 21.04/951-245/23 od 10. jula 2023. godine.     

                                              

O b r a z l o ž e nj e

 

Nada Ćeremidžić iz Sokoca dala je Ustavnom sudu Republike Srpske (u daljem tekstu: Sud) inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti rješenja Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka broj: 21.04/951-245/23 od 10. jula 2023. godine. Davalac inicijative smatra da je osporeni akt nesaglasan sa čl. 10. i 16. stav 1, čl. 45, 54, 60. i 108. Ustava, čl. 17, 23. i 53. Zakona o stvarnim pravima (u inicijativi pogrešno navedeno: Zakon o stvarnim pravima Republike Srpske) („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15, 18/16 - odluka Ustavnog suda i 107/19), čl. 4, 5, 6, 7, 8, 9. i 129. st. 2. i 3. Zakona o opštem upravnom postupku (u inicijativi pogrešno navedeno: Zakon o upravnom postupku) („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 13/02), kao i čl. 65, 66, 67, 68, 77. tač. b), v), g), d), đ), čl. 84. i 140. Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 6/12). Iz navoda inicijative proizlazi da se razlozi osporavanja navedenog rješenja tiču odbijanja žalbe koju je davalac ove inicijative, u postupku pred Republičkom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka, izjavio protiv rješenja Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Područna jedinica Sokolac broj: 21.39/952.4-1628/22 od 30. januara 2023. godine.

Osporenim rješenjem Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka, broj: 21.04/951-245/23 od 10. jula 2023. godine odbijena je, kao neosnovana, žalba Nade Ćeremidžić (u konkretnom slučaju davalac inicijative) izjavljena na rješenje Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Područna jedinica Sokolac broj: 21.39/952.4-1628/22 od 30. januara 2023. godine.

Prema članu 115. Ustava Republike Srpske, Ustavni sud odlučuje o saglasnosti zakona sa Ustavom i o saglasnosti drugih propisa i opštih akata sa Ustavom i zakonom.

Imajući u vidu sadržinu i pravnu prirodu osporenog akta, Sud je utvrdio da osporeno rješenje nema karakter opšteg akta čiju ustavnost i zakonitost, saglasno odredbi člana 115. Ustava, ocjenjuje Ustavni sud.

S obzirom na to da se radi o pojedinačnom aktu koji se odnosi na individualno određen subjekt i konkretnu pravnu situaciju, Sud, na osnovu člana 37. stav 1. tačka a) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), zbog nenadležnosti nije prihvatio datu inicijativu.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

Ovo rješenje Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman  i sudije: Vojin Bojanić, Svetlana Brković, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Radomir V. Lukić, prof. dr Ivanka Marković, prof. dr Darko Radić i akademik prof. dr Snežana Savić.

 

 

                                                                                                PREDSJEDNIK

                                                                                               USTAVNOG SUDA

                        

                                                                                              Mr Džerard Selman

 

Broj: U-70/23                                                                           

29. maj 2024. godine