Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske i člana 37. stav 1. tačka d)  i člana  61. stav 1. tačka d) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj dana 20. decembra 2023. godine, d o n i o  je 

 

R J E Š E Nj E

 

 

Odbacuje se prijedlog za rješavanje sukoba nadležnosti između Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banjaluka i Osnovnog suda u Višegradu.

 

O b r a z l o ž e nj e

Načelnik Opštine Novo Goražde dao je Ustavnom sudu Republike Srpske prijedlog za rješavanje sukoba nadležnosti između Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banjaluka i Osnovnog suda u Višegradu. U prijedlogu se navodi da je Opština Novo Goražde dana 27.9.2023. godine podnijela Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banjaluka prijedlog za donošenje rješenja o vanrednom ukidanju izvršnog rješenja zemljišno-knjižne kancelarije Osnovnog suda u Višegradu broj: 091-0-DN-07-000 688 od 10.12.2007. godine. Kao razlog za vanredno ukidanje rješenja navodi se da je istim nezakonito izvršena uknjižba prava korišćenja na nepokretnostima u korist pravnog lica U.P. „Samobor“ d.o.o. Ustiprača. Obrazlažući  nezakonitost navodi se da je tadašnji načelnik Opštine Novo Goražde, rješenjem broj: 02/01-475-9/06 od 12.4.2007. godine, dodijelio građevinsko zemljište na korišćenje pravnom licu U.P. „Samobor“ d.o.o. Novo Goražde, a koje rješenje je pravni osnov za donošenje rješenja zemljišno-knjižne kancelarije Osnovnog suda u Višegradu, čije se vanredno ukidanje traži prijedlogom od 27.9.2023. godine. U prijedlogu se takođe navodi da je aktom broj: 21.04/714-160/23 od 10.10.2023. godine Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banjaluka obavijestila načelnika Opštine Novo Goražde da su prijedlog za donošenje rješenja o vanrednom ukidanju izvršnog rješenja zemljišno-knjižne kancelarije Osnovnog suda u Višegradu broj: 091-0-DN-07-000 688 od 10.12.2007. godine proslijedili Osnovnom sudu u Višegradu, kao stvarno i mjesno nadležnom organu za postupanje po istom. Isto tako, aktom broj: 091-0-Su 23-000 465 od 12.10.2023. godine Osnovni sud u Višegradu obavijestio je načelnika Opštine Novo Goražde da prijedlog za vanredno ukidanje rješenja nije u nadležnosti osnovnih sudova, vraćajući im kompletnu dokumentaciju na dalje postupanje. Smatrajući da postoji negativan sukob nadležnosti između Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banjaluka i Osnovnog suda u Višegradu, predlagač predlaže da Ustavni sud Republike Srpske riješi nastali sukob nadležnosti. 

Sud je, imajući u vidu sadržinu prijedloga i priloženu dokumentaciju, utvrdio: da je načelnik Opštine Novo Goražde, aktom broj 02/1-742-1-1/23 od 27.9.2023. godine, podnio Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banjaluka, Sektoru za poslove nadzora, Odjeljenju za nadzor imovinsko-pravnih poslova i direktoru, prijedlog za donošenje rješenja o vanrednom ukidanju rješenja zemljišno-knjižne kancelarije Osnovnog suda u Višegradu broj: 091-0-DN-07-000 688 od 10.12.2007. godine; da je rješenjem načelnika Opštine Novo Goražde broj 02/01-475-9/06 od 12.4.2007. godine dodijeljeno U.P. „Samobor“ d.o.o. Novo Goražde na korišćenje građevinsko zemljište, označeno kao k.č.br. 2310/7 površine 692 m2, upisano u Posjedovni list broj: 43 k.o. Ustiprača, radi legalizacije izgrađenog objekta; da je rješenjem Zemljišno-knjižne kancelarije Osnovnog suda u Višegradu broj: 091-0-DN-07-000 688 od 10.12.2007. godine uspostavljen zemljišno-knjižni uložak broj 5. k.o. Ustiprača na način da se nekretnina k.č. br. 2310/7 pov. 692 m2 uknjiži u „B“ listu, sa pravom raspolaganja u korist Opštine Ustiprača, a u „C“ listu, sa pravom korišćenja u korist U.P. „Samobor“ d.o.o. Ustiprača; da je Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banjaluka aktom broj 21.04/714-160/23 od 10.10.2023. godine obavijestila načelnika Opštine Novo Goražde da nisu nadležni za vanredno ukidanje rješenja u sudskom postupku, zbog čega su pomenuti prijedlog proslijedili na nadležno postupanje Osnovnom sudu u Višegradu; da je Osnovni sud u Višegradu, aktom broj: 091-0-Su 23-000 465 od 12.10.2023. godine, obavijestio načelnika Opštine Novo Goražde da prijedlog za vanredno ukidanje rješenja nije u nadležnosti osnovnih sudova, vraćajući im prijedlog sa prilozima na dalje postupanje.

            Prilikom razmatranja navoda iz prijedloga, Sud je imao u vidu da je članom 115. stav 1. tačka 3) i 4) Ustava Republike Srpske utvrđeno da Ustavni sud rješava sukob nadležnosti između organa zakonodavne, izvršne i sudske vlasti te sukob nadležnosti između organa Republike, grada i opštine, kao i da je članom 44. stav 1. i 2. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Služeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), propisano da, kada nastane sukob nadležnosti između državnih organa, prijedlog za rješavanje sukoba nadležnosti podnosi jedan ili oba organa u sukobu, kao i lice koje zbog prihvatanja, odnosno odbijanja nadležnosti nije moglo da ostvari svoja prava.

            Na osnovu izloženog Sud je ocijenio da u konkretnom slučaju nisu ispunjene procesne pretpostavke za rješavanje sukoba nadležnosti različitih organa. Naime, iz činjeničnog stanja predočenog Sudu proizlazi da Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banjaluka i Osnovni sud u Višegradu nisu donijeli konačnu i pravosnažnu odluku kojom su se oglasili nenadležnim za postupanje po konkretnom prijedlogu. Budući da nisu donesena dva akta o neprihvatanju nadležnosti u istom predmetu, Sud je utvrdio da se ne može smatrati da među njima postoji negativan sukob nadležnosti.

            Shodno navedenom Ustavni sud je utvrdio da nisu ispunjene procesne pretpostavke iz člana 37. stav 1. tačka d) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12) neophodne za odlučivanje po ovom prijedlogu.

 

Na osnovu izloženog Sud je odlučio kao u izreci ovog rješenja.

 

Ovu odluku Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Vojin Bojanić, Svetlana Brković, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Radomir V. Lukić, prof. dr Ivanka Marković, prof. dr Darko Radić i akademik prof. dr Snežana Savić.

 

                                                                                                                PREDSJEDNIK       

                                                                                                               USTAVNOG SUDA

                                                                                                               Mr Džerard Selman

 

Broj: U-78/23

20. decembar 2023. godine