Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 37. stav 1. tačka a) i člana 61. stav 1. tačka d) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'' br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 29. novembra 2023. godine, d o n i o  je

 

 R J E Š E Nj E

 

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o ukidanju Teritorijalne vatrogasne jedinice Vlasenica („Službeni glasnik Opštine Vlasenica“ broj 7/22).

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Siniša Purtić i dr. iz Vlasenice dali su Ustavnom sudu Republike Srpske inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o ukidanju Teritorijalne vatrogasne jedinice Vlasenica („Službeni glasnik Opštine Vlasenica“ broj 7/22), koju je donijela Skupština Opštine Vlasenica. U inicijativi se navodi da osporena odluka nije u saglasnosti sa čl. 3, 8, 13, 14. i 15. Zakona o zaštiti od požara, te da je suprotna članu 67. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi. Davaoci inicijative, naime, ističu da su usljed donošenja predmetne odluke ostali bez radnog mjesta u Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici koja je djelovala kao unutrašnja organizaciona jedinica Opštinske uprave Vlasenica, uz obrazloženje donosioca Odluke da ova vatrogasna jedinica nije imala značajan broj intervencija, te da ne postoje sredstva za njeno dalje funkcionisanje. U vezi sa navedenim, ukazuju na činjenicu da zakonodavac nije predvidio mogućnost analize opravdanosti postojanja vatrogasne jedinice prema broju intervencija. Shodno navedenom, predlažu da Sud utvrdi da osporena odluka nije u saglasnosti sa zakonom i Ustavom.

Odluku o ukidanju Teritorijalne vatrogasne jedinice Vlasenica („Službeni glasnik Opštine Vlasenica“ broj 7/22) donijela je Skupština Opštine Vlasenica na osnovu člana 39. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 97/16, 36/19 i 61/21), člana 48. stav 2. Zakona o zaštiti od požara („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 94/19) i člana 37. Statuta Opštine Vlasenica („Službeni glasnik Opštine Vlasenica“ broj 9/17). Ovom odlukom propisano je: da se ukida Teritorijalna vatrogasna jedinica Vlasenica (tačka I), rok u kojem će načelnik Opštine uskladiti određene akte sa zakonom i ovom odlukom (tačka II), da će se na sva pitanja koja nisu regulisana ovom odlukom primjenjivati odredbe Zakona o zaštiti od požara, kao i drugih zakonskih i podzakonskih akata koji uređuju ovu oblast (tačka III), da danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o osnivanju Teritorijalne vatrogasne jedinice Vlasenica, broj 01-022-92/17 od 26.7.2017. godine („Službeni glasnik Opštine Vlasenica“ broj 10/18) (tačka IV), te da ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Opštine Vlasenica“ (tačka V). Osporena odluka, pored navedenog, sadrži i Obrazloženje u kojem se analizira organizaciona struktura ove jedinice lokalne samouprave, ukazuje na neophodnost reorganizacije sa ciljem ekonomičnijeg funkcionisanja i konstatuje nemogućnost daljeg finansiranja Teritorijalne vatrogasne jedinice, kao i činjenica njenog smanjenog broja intervencija, te nepostojanje svrhe daljeg djelovanja.

U postupku razmatranja inicijative Sud je, prije svega, uzeo u obzir da prema članu 115. Ustava Republike Srpske Ustavni sud odlučuje o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom i o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonom.

Imajući u vidu sadržinu i pravnu prirodu osporene odluke, Sud je ocijenio da ista nema karakter opšteg pravnog akta čiju ustavnost i zakonitost, saglasno odredbi člana 115. Ustava, ocjenjuje Ustavni sud. Radi se, naime, o odluci koja se odnosi na poimenično određeni subjekat, kojom se ukida njegova dalja egzistencija u okviru Opštinske uprave Opštine Vlasenica, i čije se dejstvo, dakle, iscrpljuje samim donošenjem ovog akta.

Slijedom navedenog, Sud je, na osnovu člana 37. stav 1. tačka a) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske («Službeni glasnik Republike Srpske» broj 104/11 i 92/12), odlučio da zbog nenadležnosti ne prihvati ovu inicijativu.

Ovo rješenje Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik mr Džerard Selman i sudije: Vojin Bojanić, Svetlana Brković, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Radomir V. Lukić, prof. dr Ivanka Marković, prof. dr Darko Radić i akademik prof. dr Snežana Savić.

  

 

                                                                                                                 PREDSJEDNIK

                                                                                                                USTAVNOG SUDA

                                                                                                               Mr Džerard Selman

 

 

Broj: U-26/23                                                                                                

29. novembar 2023. godine