Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, 37. stav 1. tačka a) i člana 61. stav 1. tačka d)  Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj dana 28. juna 2023. godine, d o n i o  j e

 

R J E Š E Nj E

       

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Zaključka Vlade Republike Srpske broj: 04/1-012-2-2577/22 od 28. jula 2022. godine.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Za pravdu i red - Lista Nebojše Vukanovića iz Trebinja dala je Ustavnom sudu Republike Srpske inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Zaključka Vlade Republike Srpske broj: 04/1-012-2-2577/22 od 28. jula 2022. godine, kojim se prihvata ponuda Privrednog društva „Pavgord“ d.o.o. Foča za otkup potraživanja republičkih institucija u stečajnom postupku nad imovinom Privrednog društva „Birač“ a.d. Zvornik. U inicijativi se navodi da je osporeni zaključak u suprotnosti sa članom 3, čl. 15. i čl. 40. Zakona o Vladi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 118/08), kao i sa odredbama člana 4, čl. 76. i čl. 82. Zakona o republičkoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 115/08, 111/21, 15/22, 15/22 i 132/22). U vezi sa navedenim, davalac inicijative ističe da Vlada Republike Srpske nije bila ovlašćena za donošenje osporenog zaključka, niti je navedenim zakonskim odredbama definisano da Vlada može da u ime republičkih organa uprave odlučuje o prodaji potraživanja trećim licima. Dalje se navodi da se aktom Vlade u formi zaključka ne može odlučivati o raspolaganju imovinom Republike Srpske niti nalagati republičkim organima uprave kako da upravljaju budžetskim sredstvima budući da je način njihove naplate i raspolaganja propisan Zakonom o poreskom postupku i Zakonom o budžetskom sistemu Republike Srpske, zbog čega davalac inicijative smatra da je osporeni zaključak u suprotnosti sa članom 47. Zakona o Vladi Republike Srpske. Takođe se navodi da osporeni zaključak suprotno članu 5. i čl. 45. Zakona o Vladi Republike Srpske nije javno objavljen, niti sadrži obrazloženje koje se tiče razloga za prihvatanje ponude „Pavgorda“ d.o.o. Foča. Ističe se i da nikada nije objavljen oglas o javnoj prodaji predmetnih potraživanja, niti su određeni bliži uslovi prodaje potraživanja, odnosno da je u konkretnom slučaju izostalo sprovođenje odgovarajućeg postupka, zbog čega davalac inicijative smatra da je osporeni zaključak u suprotnosti sa članom 16. Ustava Republike Srpske.

Osporeni zaključak donijela je Vlada Republike Srpske na osnovu člana 43. stav 1. i st. 7. Zakona o Vladi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 118/08), nakon razmatranja Informacije o dostavljenim ponudama za otkup potraživanja republičkih institucija u stečajnom postupku nad imovinom Privrednog društva „Birač“ a.d. Zvornik, na sjednici održanoj 28. jula 2022. godine.

Ovim zaključkom je utvrđeno: da se Vlada Republike Srpske upoznala sa Informacijom o dostavljenim ponudama za otkup potraživanja republičkih institucija u stečajnom postupku nad imovinom Privrednog društva „Birač“ a.d. Zvornik i da istu prihvata (tačka 1), da Vlada prihvata ponudu za otkup potraživanja Privrednog društva „Pavgord“ d.o.o. Foča, kao najcjelishodniju, iz razloga što ponuda za otkup potraživanja Ministarstva finansija, Poreske uprave Republike Srpske i ostalih republičkih institucija glasi na nominalni iznos potraživanja, naveden u tabeli utvrđenih potraživanja u stečajnom postupku pred Okružnim privrednim sudom u Bijeljini, posjeduje bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude/garant „Nove banke“ a.d. Banjaluka od 19. jula 2022. godine na ukupan iznos utvrđenih potraživanja svih republičkih institucija u navedenom nominalnom iznosu, sa rokom važenja od 60 dana, nije uslovljena i dio je ponude za otkup potraživanja svih stečajnih povjerilaca stečajnog dužnika „Birač“ a.d. Zvornik u navedenom nominalnom iznosu, koju nudi Privredno društvo „Pavgord“ d.o.o. Foča (tačka 2), da Vlada Republike Srpske obavezuje ministra finansija i direktora Poreske uprave Republike Srpske da u ime svojih institucija pristupe zaključenju ugovora o ustupanju potraživanja sa Privrednim društvom „Pavgord“ d.o.o. Foča u navedenim nominalnim iznosima za Ministarstvo finansija i za Poresku upravu Republike Srpske, a prema iznosu navedenom u tabeli utvrđenih potraživanja u stečajnom postupku pred Okružnim privrednim sudom u Bijeljini, uz uslov da se isplata naknade za otkup potraživanja mora izvršiti u roku važenja bankarske garancije garanta „Nove banke“ a.d. Banjaluka od 19. jula 2022. godine, tačnije najkasnije do 17.09.2022. godine, uz prethodno pribavljeno mišljenje Pravobranilaštva Republike Srpske i nakon izvršenog uvida u stečajni spis i stanje sudskih postupaka u stečajnom dužniku „Birač“ a.d. Zvornik, od strane ponudioca Privrednog društva „Pavgord“ d.o.o. Foča (tačka 3), da Vlada Republike Srpske preporučuje ostalim republičkim i javnim institucijama koje imaju priznata potraživanja u stečajnom postupku nad imovinom Privrednog društva „Birač“ a.d. u stečaju: Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, Filijala Zvornik, MH “ERS“- MP a.d. Trebinje - ZDP “Elektro Bijeljina“ a.d. Bijeljina i JU “Vode Srpske“ da u okviru svojih organa upravljanja donesu odluku o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o ustupanju potraživanja sa Privrednim društvom „Pavgord“ d.o.o. Foča u nominalnom iznosu, a prema iznosu navedenom u tabeli utvrđenih potraživanja u stečajnom postupku pred Okružnim privrednim sudom u Bijeljini, uz uslov da se isplata naknade za otkup potraživanja mora izvršiti u roku važenja bankarske garancije garanta „Nove banke“ a.d. Banjaluka od 19. jula 2022. godine, tačnije najkasnije do 17.09.2022. godine (tačka 4), te da ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja (tačka 5).  

Sud je prilikom razmatranja date inicijative imao u vidu da je članom 115. Ustava Republike Srpske utvrđeno da Ustavni sud odlučuje o saglasnosti zakona sa Ustavom i o saglasnosti drugih propisa i opštih akata sa Ustavom i zakonom.

Imajući u vidu sadržaj i pravnu prirodu osporenog akta, Sud je utvrdio da osporeni zaključak nema karakter opšteg pravnog akta, čiju ustavnost i zakonitost saglasno članu 115. Ustava ocjenjuje Ustavni sud.

Naime, osporeni zaključak ne sadrži opšte obavezujuće pravne norme kojima se na opšti način uređuju pravni odnosi. Njime se ne stvaraju, ne mijenjaju ili ukidaju pravni odnosi opšteg karaktera, već se radi o aktu Vlade kojim se regulišu pitanja iz konkretnog pravnog posla, daju preporuke i stvaraju prava i obaveze za konkretne pravne subjekte.

Imajući u vidu navedeno, Sud je na osnovu člana 37. stav 1. tačka a) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12) odlučio da zbog nenadležnosti datu inicijativu ne prihvati.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

Ovo rješenje Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Vojin Bojanić, Svetlana Brković, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Radomir V. Lukić, prof. dr Ivanka Marković, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić.

Broj: U-29/23

28. juna 2023. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.