Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка б) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 21. априла 2022. године  д о н и о   ј е

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

            Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за  оцјењивање уставности и законитости Закључка о забрани кретања у дане Васкрса број: 21-6/20 од 15. априла 2020. године и Закључка о допуни Закључка о забрани кретања у дане Васкрса, број: 22-1/20 од 16. априла 2020. године, које је донио Републички штаб за ванредне ситуације.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

            Игор Сјериков из Бањалуке дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Закључка о забрани кретања у дане Васкрса број: 21-6/20 од 15. априла 2020. године и Закључка о допуни Закључка о забрани кретања у дане Васкрса, број: 22-1/20 од 16. априла 2020. године, које је донио Републички штаб за ванредне ситуације Владе Републике Српске. Давалац иницијативе се позива на одлуке овог суда број: У-25/20 и број: У-40/20 од 29. априла 2021. године, којима је утврђено да закључци о ограничењу и забрани кретања на територији Републике Српске од 21. марта, 6. априла, 27. априла и 5. маја 2020. године, које је донио Републички штаб за ванредне ситуације, у вријеме важења нису били у сагласности са Уставом Републике Српске и законима, те предлаже да Суд оцијени уставност и законитост и оспорених закључака, које је донио исти орган и за које је аргументација потпуно иста. Поред наведеног, у иницијативи се истиче да оспорени закључци никада нису објављени у складу са чланом 109. став 2. Устава Републике Српске и предлаже да Суд оцијени уставност и законитост оспорених аката, иако су исти престали да важе, јер се пред основним судовима у Републици Српској воде прекршајни поступци ради повреде истих.

            У одговору на иницијативу који је Суду доставио доносилац оспорених аката се наводи да је дан престанка важења Закључка о забрани кретања у дане Васкрса број: 21-6/20 од 15. априла 2020. године и Закључка о допуни Закључка о забрани кретања у дане Васкрса, број: 22-1/20 од 16. априла 2020. године, прецизиран овим актима, те се као дан престанка важења акта чија се уставност, односно законитост оспорава, наводи понедјељак, 20. април 2020. године, у пет часова. Имајући у виду датум подношења иницијативе и вријеме престанка важења аката чије се уставност и законитост оспоравају, доносилац оспореног акта предлаже да Суд не прихвати дату иницијативу, јер је од престанка важења оспорених аката до покретања поступка пред Судом прошло више од годину дана.

            Оспорени Закључак о забрани кретања у дане Васкрса број: 21-6/20 од 15. априла 2020. године и оспорени Закључак о допуни Закључка о забрани кретања у дане Васкрса број: 22-1/20 од 16. априла 2020. године, донио је Републички штаб за ванредне ситуације на основу члана 45. тач. б), г) и з) Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“ бр. 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“ број: 90/17), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ број: 25/20), а у вези са Закључком о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (ЦОВИД-19) у Републици Српској број: 11-2/20 од 30. марта 2020. године и 20-5/20 од 13. априла 2020. године.

            Тачком 1. Закључка о забрани кретања у дане Васкрса се у циљу спречавања ширења болести изазване новим вирусом (ЦОВИД-19) у Републици Српској наређује забрана кретања од петка, 17. априла 2020. године, у 15 часова до суботе, 18. априла 2020. године, у пет часова и од суботе, 18. априла 2020. године, у 15 часова до понедјељка, 20. априла 2020. године, у пет часова.

            У поступку претходног разматрања иницијативе Суд је утврдио да су оспорени Закључак о забрани кретања у дане Васкрса и Закључак о допуни Закључка о забрани кретања у дане Васкрса престали да важе истеком рока који је прецизиран овим актима, односно да су престали да важе 20. априла 2020. године у пет часова, који дан се наводи као дан  до када наведена забрана траје.

            Тачком 2. Амандмана XLII, којом је допуњен члан 115. став 1. Устава Републике Српске, утврђено је да Уставни суд може оцјењивати уставност закона и уставност и законитост прописа и општих аката који су престали да важе  ако од престанка важења до покретања поступка није протекло више од једне године.

            Полазећи од тога да су оспорени закључци престали да важе 20. априла 2020. године, а да је иницијатива поднесена 6. маја 2021. године, Суд је утврдио да је иницијатива поднесена по истеку рока у коме Суд, сагласно тачки 2. Амандмана XLII којом је допуњен члан 115. став 1. Устава Републике Српске, може одлучивати  о уставности и законитости аката и по престанку њиховог важења.

            Стога је Суд на основу члана 37. став 1. тачка б) Закона о Уставном суду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 104/11 и 92/12) одлучио да  не прихвати дату иницијативу, јер је иста поднесена по истеку године дана од дана престанка важења аката чија се уставност, односно законитост оспорава.

            На основу изложеног одлучено је као у  изреци овог рјешења.

            Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-32/21

21. априла 2022. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.