Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка а) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној дана 21. априла  2022. године, д о н и о   ј е

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

            Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за  оцјењивање уставности и законитости Плана запошљавања у Градској управи Града Бијељина за 2021. годину („Службени гласник Града Бијељина“ број 13/21).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

            Мирослав Миловановић из Бијељине дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Плана запошљавања у Градској управи Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“ број 13/21), који је донио градоначелник Града Бијељина. Давалац иницијативе истиче да оспорени план није донесен у року од тридесет дана од дана ступања на снагу Одлуке о буџету Града Бијељина за 2021. годину („Службени гласник Града Бијељина“ број 8/21), због чега сматра да је исти у супротности са чланом 64. став 1. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), а тиме и са чланом 108. Устава Републике Српске. У иницијативи се такође наводи да је оспорени акт у супротности са чланом 109. Устава Републике Српске, јер није ступио на снагу у складу са овом уставном одредбом.

            План запошљавања у Градској управи Града Бијељина за 2021. годину донио је градоначелник Града Бијељина на основу члана 64. став 1. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16) и члана 71. став 1. тачка 25. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“ број 9/17). Овим Планом запошљавања у Градској управи Града Бијељина за 2021. годину утврђује се стварно стање попуњености радних мјеста, број непопуњених радних мјеста у складу са Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста у Градској управи Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“ бр. 4/18, 24/18, 10/19, 20/20, 25/20 и 42/20) те потребан број службеника, намјештеника на неодређено вријеме и приправника са потребном стручном спремом (члан 1. став 1).

            Према члану 115. Устава Републике Српске, Уставни суд одлучује о сагласности закона са Уставом и о сагласности других прописа и општих аката са Уставом и законом.

            Имајући у виду садржај и правну природу оспореног акта, Суд је утврдио да исти нема карактер општег правног акта чију уставност и законитост, сагласно члану 115. Устава, оцјењује Уставни суд.

            Наиме, по оцјени Суда, оспорени акт не садржи обавезујуће правне норме којима се на општи начин уређују правни односи. Њиме се не остварују, не мијењају, нити укидају правни односи општег карактера, већ истим његов доносилац утврђује стварно стање попуњености радних мјеста, потребан број службеника и намјештеника на неодређено вријеме за период за који се план доноси, као и пријем приправника са потребном стручном спремом.

            Имајући у виду да се оспореним актом не прописују обавезна правила понашања за неодређен број субјеката и неодређен број случајева, односно да исти нема карактер општег правног акта, Суд је на основу члана 37. став 1. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), одлучио да због ненадлежности не прихвати дату иницијативу.

            На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.

            Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-37/21

21. априла 2022. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.