Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка г) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 27. јануара 2021. године, донио је 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

             Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости  Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста „ОПТИМА Група“ д.о.о. Бања Лука број: ПР ПС-УК-04, верзија 3.00 и Одлуке о ступању на снагу Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста „ОПТИМА Група“ д.о.о. Бањалука број:  9256/18 од 02. новембра 2018. године.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

              Јелена Јока из Приједора дала је Уставном суду Републике Српске иницијативу за оцјењивање уставности и законитости Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста „ОПТИМА Група“ д.о.о. Бања Лука број:  ПР ПС-УК-04, верзија 3.00 и Одлуке о ступању на снагу Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста „ОПТИМА Група“ д.о.о. Бањалука број:  9256/18 од 02.новембра 2018. године, због, како се наводи, несагласности ових аката са чланом 109. Устава Републике Српске. Давалац иницијативе оспорава уставност наведених аката, сматрајући да исти нису ступили на снагу на начин прописан чланом 109. Устава, јер је, како се наводи, оспорени правилник објављен у електронском систему канцеларијског пословања, без овјере и потписа овлаштеног лица, а чланом 5. оспорене одлуке је прописано да одлука ступа на снагу даном доношења, што по мишљењу даваоца иницијативе, није у складу са наведеном уставном одредбом. С обзиром на то да је рјешење којим је даваоцу иницијативе отказан уговор о раду донесено на основу оспорених аката, давалац иницијативе сматра да је исто незаконито. Из наведених разлога, у иницијативи се предлаже да Суд укине своје рјешење број: У-100/18 од 29. јануара 2020. године, којим је обустављен поступак за оцјењивање уставности и законитости истих оспорених аката, да наложи доносиоцу оспорених аката достављање овјерених и од стране овлаштеног лица потписаних оспорених аката, те да утврди да ли су оспорени правилник и Одлука о ступању на снагу правилника били у сагласности са чланом 109. Уставом, у вријеме њиховог  важења.

        У поступку разматрања предметне иницијативе Суд је констатовао да је рјешењем овог суда број: У-100/18 од 29. јануара 2020. године, обустављен поступак за оцјењивање уставности и законитости Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста „ОПТИМА Група“ д.о.о. Бања Лука број ПР ПС-УК-04, верзија 3.00 и Одлуке о ступању на снагу Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста „ОПТИМА Група“ д.о.о. Бањалука број: 9256/18 од 02. новембра 2018. године. У образложењу наведеног рјешења Суд је утврдио да су у поступку оцјењивања уставности и законитости наведених оспорених аката, ступањем на снагу Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста „ОПТИМА Група“ д.о.о. Бања Лука број: ПР ПС-УК-04, верзија 4.00, усвојеног Одлуком о ступању на снагу Организационе структуре и Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста „ОПТИМА Група“ д.о.о. Бања Лука број: 4204/19 од 22. маја 2019. године, престали да важе Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста „ОПТИМА Група“ д.о.о. Бања Лука број ПР ПС-УК-04, верзија 3.00, чији саставни дио је и прилог број 3. и то опис радног мјеста и послова и Одлука о ступању на снагу Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста „ОПТИМА Групе“ д.о.о. Бањалука број: 9256/18 од 02. новембра 2018. године. Имајући у виду да су оспорени правилник и одлука престали да важе, Суд је обуставио поступак оцјењивања уставности и законитости оспорених аката, јер није оцијенио да треба донијети одлуку због тога што нису отклоњене посљедице неуставности, односно незаконитости.  

         Имајући у виду наведено, Суд је, на основу члана 37. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“  бр. 104/11 и  92/12),  одлучио да иницијативу не прихвати, јер је већ одлучивао о истој  ствари.

        На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.

        Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-11/20

27. јануара 2021. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.