Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка в) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр.104/11 и 92/12), на сједници одржаној 23. децембра  2020. године, донио је

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање  законитости Одлуке о усвајању измјене Урбанистичког пројекта градског дијела града Угљевика ("Службени билтен Општине Угљевик" број 2/19).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

            Војислав Петровић из Дворова дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање законитости Одлуке о усвајању измјене Урбанистичког пројекта градског дијела града Угљевика („Службени билтен Општине Угљевик“ број 2/19) због, како наводи, несагласности са чланом 38. став 3, 4. и 9. и чланом 39. став 5. Закона о уређењу простора и грађењу  („Службени гласник Републике Српске“ број 55/10).

           У одговору на иницијативу који је доставила Скупштина Општине Угљевик оспорена је, прије свега, аутентичност потписа даваоца иницијативе, односно изражена је сумња да лице које је наведено као давалац иницијативе није њен потписник, већ да се ради о лицу које се лажно представља, те да усљед тога недостаје активна и пасивна легитимација наводног даваоца иницијативе за учешће у поступку.

            Разматрајући иницијативу и наводе из одговора на иницијативу,  Суд је дописом затражио од даваоца иницијативе да, у смислу члана 33. Закона о Уставном суду („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12),  потврди аутентичност свог потписа на предметној иницијативи, односно да се у остављеном року изјасни да ли је наведено лице дало предметну иницијативу. Давалац иницијативе је упозорен да, уколико не поступи сходно тражењу Суда, иницијатива неће бити прихваћена.

        Како давалац иницијативе у остављеном року није поступио по налогу Суда, односно није отклонио наведене недостатке који онемогућавају поступање по иницијативи, Суд је, на основу члана 37. став 1. тачка в) Закона о Уставном суду Републике Српске, одлучио да не прихвати дату иницијативу.

 На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић и проф. др Марко Рајчевић.

Број: У-95/19

23. децембра 2020. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.