Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка в) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 25. новембра 2020. године, донио је

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне социјалне потребе број: 02/12-20/18 („Службени билтен Општине Угљевик“ број 7/18).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

        Јована Бојанић из Бијељине дала је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне социјалне потребе број: 02/12-20/18 од 24. маја 2018. године („Службени билтен Општине Угљевик“ број 7/18), који је донио начелник Општине Угљевик. Давалац иницијативе истиче да је Законом о социјалној заштити („Службени гласник Републике Српске“ бр. 37/12 и 90/16) прописано да само локална скупштина може проширити права социјалне заштите на својој територији, због чега је доношењем оспореног Правилника, начелник Општине Угљевик преузео овлашћења локалне скупштине, те поступио супротно члану 11. став 2, те чл. 64. и 135. Закона о социјалној заштити. На основу наведеног предлаже се да Суд утврди да је, прекорачењем својих надлежности, начелник Општине Угљевик повриједио начело законитости из члана 108. став 2. Устава Републике Српске (у даљем тексту Устав), због чега оспорени Правилник у цијелости није у сагласности са Уставом.

У одговору на наводе из иницијативе начелник Општине Угљевик, као доносилац оспореног правилника, истиче да иницијатива не садржи комплетне идентификационе податке њеног даваоца, па износи сумњу да лице које је наведено као давалац иницијативе није њен потписник, већ да се ради о лицу које се лажно представља. Поред овога у одговору се истиче да је оспорени правилник донесен на основу чл. 59. и 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16) и чл. 68. и 72. Статута Општине Угљевик („Службени билтен Општине Угљевик “ број 7/17), а не на основу Закона о социјалној заштити, због чега се не може оцјењивати сагласност овог општег акта са тим законом, те, у овом смислу, ни са чланом 108. став 2. Устава. Имајући у виду наведено, као и прописивање из члана 17. став 2. Закона о локалној самоуправи, начелник Општине Угљевик сматра да доношењем оспореног правилника није прекорачио своја овлашћења, те предлаже неприхватање иницијативе.

Разматрајући иницијативу и наводе из одговора, Суд је од лица које је назначено као давалац иницијативе затражио да, у смислу члана 33. Закона о Уставном суду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 104/11 и 92/12), а у остављеном року, Суду достави идентификационе податке, те да потврди аутентичност потписа на предметној иницијативи. Наведено лице је упозорено да иницијатива неће бити прихваћена уколико не поступи у складу са тражењем Суда.

            Како лице које је назначено као давалац иницијативе, у остављеном року, није поступило по налогу Суда, односно није отклонило недостатке који онемогућавају поступање по иницијативи, Суд је, на основу члана 37. став 1. тачка в) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), одлучио да не прихвати дату иницијативу.

На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и  судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић  и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-88/19

25. новембра 2020. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.