Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка г) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 28. октобра 2020. године,  д о н и о   ј е

 

                                                                Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

         Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости тачке III. под а) подтачка 12. Одлуке о висини накнаде за коришћење података и пружања услуга Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове  ("Службени гласник Републике Српске" бр. 18/12 и 27/12).

 

                                                        О б р а з л о ж е њ е

 

         Дарио Љ. Сандић из Бање Луке дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости тачке III. под а) подтачка 12. Одлуке о висини накнаде за коришћење података и пружања услуга Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове  ("Службени гласник Републике Српске" бр. 18/12 и 27/12) због, како наводи, несагласности са чл. 5, 10, 50, 53, 60. и 108. Устава Републике Српске, Законом о премјеру и катастру Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 6/12, 110/16 и 62/18) и Законом о заштити потрошача у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске" бр. 6/12, 63/14 и 18/17). Детаљно образлажући разлоге оспоравања давалац иницијативе предлаже да Суд утврди да оспорене одредбе наведне одлуке нису у сагласности са Уставом и законом.

         Одлуку о висини накнаде за коришћење података и пружања услуга Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове  ("Службени гласник Републике Српске" бр. 18/12 и 27/12)  донијела је Влада Републике Српске на основу члана 43. став 1. Закона о Влади Републике Српске  ("Службени гласник Републике Српске" број 118/08) и члана 173. став 2. Закона о премјеру и катастру Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 6/12). Оспореном тачком  III под а) подтачка 12. прописана је висина накнаде за упис права на непокретностима и упис и брисање хипотеке.

          Рјешењем број У-72/13 од 29. октобра 2014. године („Службени гласник Републике Српске“ број 101/14), Уставни суд Републике Српске није прихватио иницијативу за оцјењивање уставности и законитости  Одлуке о висини накнаде за коришћење података и пружања услуга Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове  ("Службени гласник Републике Српске" бр. 18/12 и 27/12), јер је оцијенио да је у сагласности са Уставом и законом.

         Имајући у виду наведено Суд, на основу члана 37. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), није прихватио иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости тачке III под а) подтачка 12. Одлуке о висини накнаде за коришћење података и пружања услуга Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове  ("Службени гласник Републике Српске" бр. 18/12 и 27/12), јер је већ одлучивао о истој ствари.

        На основу изложеног  одлучено је као у  изреци овог рјешења.

        Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-93/19

28. октобра 2020. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.