Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка а) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр.104/11 и 92/12), на сједници одржаној дана 16. септембра 2020. године, донио је

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

         Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 41. тачка ж) Закона о инспекцијама у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ бр. 74/10, 109/12, 117/12 и 44/16 ) и члана 171. став 1. тачка ђ) Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

           Драган Вучковац из Приједора дао је Уставном суду Републике Српске  иницијативу означену као „апелација“ за оцјену уставности Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13). Давалац иницијативе у суштини наводи да је пред надлежним органом управе покренуо поступак ради легализације бесправно постављених монтажних надстрешница на пословном простору чији је власник, те да због неријешених имовинско-правних односа на земљишту на којем је објекат изграђен, поступак легализације није могао окончати. Из наведених разлога, надлежна градска инспекција му је наложила уклањање монтажних надстрешница, због чега у иницијативи предлаже да Уставни суд изврши оцјену Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13). 

            С обзиром на то да је иницијатива непотпуна и да не садржи податке неопходне за вођење поступка пред Судом, од даваоца иницијативе је тражено да у остављеном року иницијативу уреди на начин да наведе одредбе  Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) које оспорава, одредбе Устава у односу на које их оспорава, као и уставноправне разлоге на којима заснива своје наводе. Давалац иницијативе је упозорен да, уколико не поступи сходно тражењу Суда, иницијатива неће бити прихваћена.

          Поступајући по налогу Суда, давалац иницијативе је у остављеном року доставио изјашњење у којем је навео да оспорава члан 41. тачка ж) Закона о инспекцијама у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ бр. 74/10, 109/12, 117/12 и 44/16 ) и члан 171. став 1. тачка ђ) Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) због како, се наводи, њихове несагласности са чланом 68. тачка 5. Устава Републике Српске. У изјашњењу, које је такође означено као „допуна апелације“ давалац иницијативе је поновио наводе о неријешеним имовинско-правним односима на земљишту, те истакао да наведене одредбе закона оспорава из разлога што ти закони у години изградње објекта на којем су постављене спорне надстрешнице, 1970. години, нису ни постојали, те се, по мишљењу даваоца иницијативе, надлежни орган у поменутом управном поступку у којем се одлучивало о његовом захтјеву на њих није могао позвати.

         Због наведеног предлаже да Суд стави ван снаге оспорене законске одредбе како би могао завршити започети поступак легализације привремених надстрешница.

          Чланом 115. став 1. тачка 1. и 2. Устава Републике Српске, утврђено је да Уставни суд одлучује о сагласности закона, других прописа и општих аката са Уставом и о сагласности прописа и општих  аката са законом.

            Како из садржаја иницијативе и допуне иницијативе произилази да давалац иницијативе у конкретном случају поставља питање примјене оспорених законских одредби у поступку пред надлежним органом управе, Суд је утврдио да, према члану 115. Устава Републике Српске, није надлежан за поступање у конкретном случају, те је на основу члана 37. став 1. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12)  ријешио као у изреци.

   Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-44/19

16. септембра 2020. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.