Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка в) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној дана 16. септембра 2020. године, донио је

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

              Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности чланова 96, 99. и 101. Закона о кривичном поступку („Службени гласник Републике Српске“ бр. 53/12, 91/17 и 66/18).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

         Дако Пикула из Фоче дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности чланова 96, 99. и 101. Закона о кривичном поступку („Службени гласник Републике Српске“ бр. 53/12, 9/17 и 66/18), због, како се наводи, чињенице да је на основу ових законских одредби обавезан да плати трошкове кривичног поступка и судског паушала. Остали наводи иницијативе суштински се односе на жалбене наводе даваоца иницијативе поводом правоснажних судских одлука, којима је давалац иницијативе обавезан на плаћање трошкова кривичног поступка и паушала, као и на плаћање награде и накнаде трошкова браниоца по службеној дужности. У контексту ових навода, давалац иницијативе је Суду дао допуну иницијативе, у којој је доставио само рјешење суда, којим је одбачен његов захтјев за ослобађање од плаћања поменутих трошкова, без додатног образложења иницијативе.  

     С обзиром на то да је иницијатива непотпуна и да не садржи податке неопходне за вођење поступка пред Судом, од даваоца иницијативе је тражено да у остављеном року иницијативу уреди на начин да наведе одредбе Устава које су повријеђене доношењем предметног закона, као и разлоге оспоравања означених законских рјешења. Давалац иницијативе је упозорен да уколико не поступи сходно тражењу Суда, Суд иницијативу неће прихватити. 

       Како давалац иницијативе у остављеном року није поступио по налогу Суда, односно није отклонио наведене недостатке који онемогућавају поступање по иницијативи, Суд на основу члана 37. став 1. тачка в) Закона о Уставном суду Републике Српске, иницијативу није прихватио.

        На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.

        Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-60/19

16. септембра 2020. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.