Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка а) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 15. јула 2020. године, 

 д о н и о  ј е

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање сагласности члана 85. ст. 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33. и 34. Закона о фискалним касама („Службени гласник Републике Српске“ бр. 69/07, 1/11, 65/14 и 21/15) са Уставом Босне и Херцеговине.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Вељко Ђукић из Љубије дао је Уставном суду Републике Српске (у даљем тексту: Суд) иницијативу за покретање поступка за оцјењивање, како се наводи, законитости Закона о фискалним касама („Службени гласник Републике Српске“ бр. 69/07, 1/11, 65/14 и 21/15) сматрајући да исти није у сагласности са Уставом Босне и Херцеговине. У суштини, давалац иницијативе тражи да Суд утврди да одредбе члана 85. ст. 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33. и 34. овог закона нису у сагласности са чланом ИИ 2. и 3. к) Устава Босне и Херцеговине, јер је мишљења да је наведеним законским прописивањем, физичким и правним лицима, ускраћено право на мирно уживање имовине.

С обзиром на то да давалац иницијативе оспорава сагласност члана 85. ст. 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33. и 34. Закона о фискалним касама са чланом ИИ 2. и 3. к) Устава Босне и Херцеговине, Суд је утврдио да, у складу са чланом 115. Устава Републике Српске, није надлежан за поступање у конкретној ствари. Није у надлежности овог суда да оцјењује усклађеност закона које је донијела Народна скупштина Републике Српске са Уставом Босне и Херцеговине.

      С обзиром на наведено Суд је, на основу члана 37. став 1. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), одлучио да не прихвати дату иницијативу.

       На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци овог рјешења.

       Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-52/19

15. јула 2020. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.