Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка а) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној  15. јула 2020. године,         д о н и о  је

 

 Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

       Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке Управог одбора Ловачког удружења „Тетријеб“ Теслић од 4. октобра 2018. године и Акта број 235/11-18 од 6. новембра 2018. године, који је донио предсједник Ловачког удружења „Тетријеб“ Теслић.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

         Јосип Радоњић из Горњих Витковаца, Теслић дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке Управог одбора Ловачког удружења „Тетријеб“ Теслић од 4. октобра 2018. године и Акта број 235/11-18 од 6. новембра 2018. године, који је донио предсједник Ловачког удружења „Тетријеб“ Теслић. Давалац иницијативе сматра да су оспорени акти незаконити, односно да су у супротности са чланом 27. тач. 1. и 2. и чланом 31. тач. 1, 2. и 3. Закона о ловству ("Службени гласник Републике Српске" број 60/09). Овим законским одредбама је, како се наводи у иницијативи, прописано да Влада Републике Српске, на приједлог надлежног министарства, установљава ловишта и врши промјену њихових граница, те да се ловишта додјељују путем јавног конкурса. Због тога, како се истиче, предметно ловачко удружење није било надлежно да оспореним актима уређује ова питања.  

      Оспореном Одлуком Управног одбора Ловачког удружења „Тетријеб“ Теслић од 4. октобра 2018. године одлучено је о разграничењу ревира „Радња“ и формирању ловног ревира за секцију Горњи Витковци, те је усвојен приједлог да се дио у подручју минских поља јасно дефинише и да подручје од границе Федерације БиХ на одређеној локацији користе чланови овог удружења који живе непосредно уз тај дио ловишта.

     Оспорени акт број 235/11-18 од 16. новембра 2018. године донио је предсједник Ловачког удружења „Тетријеб“ Теслић. Овим актом дефинисана је граница посебног дијела ловишта на подручју Витковаца.

        Према члану 115. став 1. тачке 1. и 2. Устава Републике Српске, Уставни суд одлучује о сагласности закона, других прописа и општих аката са Уставом и о сагласности прописа и општих аката са законом.

   Имајући у виду садржину и правну природу оспорених аката, Суд је оцијенио да исти немају карактер општих правних аката чију уставност и законитост, сагласно одредби члана 115. Устава, оцјењује Уставни суд. Наиме, оспорена одлука је саставни дио акта број 218/10-18 од 10. октобра 2018. године који је под називом „Одлуке и закључци“ донијело Ловачко удружење „Тетријеб“ Теслић. Под редним бројем 3. овог акта усвојена је предметна одлука, која се односи на конкретну правну ситуацију – разграничење одређеног ловног подручја. Исто тако, ни оспорени акт број 235/11-18 од 6. новембра 2018. године нема форму општег правног акта, а истим предсједник Ловачког удружења „Тетријеб“ Теслић дефинише границе посебног дијела ловишта на подручју Витковаца, Теслић.

    С обзиром на изложено, Суд је, на основу члана 37. став 1. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12) одлучио да због ненадлежности не прихвати ову иницијативу. 

      Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-56/19

15. јула 2020. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.