На основу Амандмана LXXXII тачка б) став 5. и 6. на Устав Републике Српске, члана 115. Устава Републике Српске, члана 61. став 2. Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 104/11 и 92/12), Вијеће за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске, на сједници одржаној 22. јуна 2020. године, донијело је

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

            Није прихватљив захтјев Клуба делегата бошњачког народа у Вијећу народа Републике Српске за утврђивање повреде виталног националног интереса бошњачког народа у Закључку о усвајању Информације у вези антидејтонског дјеловања Уставног суда БиХ број: 02/1-021-143/20 и у Закључцима везаним за Информацију у вези антидејтонског дјеловања Уставног суда БиХ број: 02/1-021-144/20, које је Народна скупштина Републике Српске изгласала на Десетој посебној сједници одржаној 17. фебруара 2020. године.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

            Предсједавајућа Вијећа народа Републике Српске доставила је, 15. јуна 2020. године, Уставном суду Републике Српске - Вијећу за заштиту виталног интереса (у даљњем тексту: Вијеће) акт број: 03.1/I-275/20, којим се, сагласно захтјеву Клуба делегата бошњачког народа, тражи утврђивање повреде виталног националног интереса бошњачког народа у Закључку о усвајању Информације у вези антидејтонског дјеловања Уставног суда БиХ, број: 02/1-021-143/20 од 17. фебруара 2020. године, који је изгласала Народна скупштина Републике Српске на Десетој посебној сједници одржаној 17. фебруара 2020. године. Истог дана Вијећу је достављен акт предсједавајуће Вијећа народа Републике Српске број: 03.1/I-276/20, којим се, сагласно захтјеву Клуба делегата бошњачког народа, тражи утврђивање повреде виталног националног интереса бошњачког народа у Закључцима везаним за Информацију у вези антидејтонског дјеловања Уставног суда БиХ, број: 02/1-021-144/20 од 17. фебруара 2020. године, које је Народна скупштина Републике Српске изгласала на Десетој посебној сједници одржаној 17. фебруара 2020. године. Уз наведене акте достављени су предметни закључци, Одлука о покретању поступка заштите виталног националног интереса бошњачког народа, број: 03.2-5-66/20 од 26. фебруара 2020. године, и Образложење ове одлуке, број: 03.2-5-66/20-1 од 4. марта 2020. године.

 

У прилогу аката предсједавајуће Вијећа народа Републике Српске, поред наведеног, достављена је Информација у вези антидејтонског дјеловања Уставног суда БиХ од 13. фебруара 2020. године, као и изводи из стенограма са Десете посебне сједнице Народне скупштине Републике Српске одржане 17. фебруара 2020. године, Осме сједнице Вијећа народа Републике Српске одржане 10. јуна 2020. године и Треће сједнице Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа народа Републике Српске одржане 15. јуна 2020. године.

 

            У актима предсједавајуће Вијећа народа наводи се да је Народна скупштина Републике Српске на Десетој посебној сједници, одржаној 17. фебруара 2020. године, изгласала оспорене Закључке. Такође, наведено је да је Клуб делегата бошњачког народа, својим актом број: 03.2-5-66/20 од 26. фебруара 2020. године, покренуо процедуру за заштиту виталног националног интереса бошњачког народа, сматрајући да се овим закључцима угрожавају витални национални интереси бошњачког народа. С обзиром на то да Вијеће народа Републике Српске на Осмој редовној сједници одржаној 10. јуна 2020. године није постигло сагласност свих клубова у Вијећу народа на уложени Закључак којим се усваја информација у вези антидејтонског дјеловања Уставног суда БиХ, као и на Закључке везане за Информацију у вези антидејтонског дјеловања Уставног суда БиХ, да Заједничка комисија Народне скупштине и Вијећа народа на Трећој сједници одржаној 15. јуна 2020. године није усагласила текст оспорених закључака, предлажу да Вијеће одлучи да ли је овим актима повријеђен витални национални интерес бошњачког народа.

 

            С обзиром на чињеницу да је у конкретним уставноправним стварима поднесено више захтјева за покретање поступка заштите виталног националног интереса у погледу аката истог доносиоца и са истим образложењем о повреди Устава Републике Српске, те да су се тиме испунили услови за спајање ових захтјева и вођење јединственог поступка, Вијеће је сагласно члану 9. ст. 2. и 3. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр.114/12, 29/13 и 90/14), рјешењем број УВ-1/20 од 17. јуна 2020. године, одлучило да споји поступке по наведеним захтјевима ради вођења јединственог  поступка.

 

            На основу наведених аката предсједавајуће Вијећа народа Републике Српске, као и приложене документације, Вијеће је утврдило да је за покретање поступка за заштиту виталног националног интереса бошњачког народа у оспореним закључцима гласало седам делегата Клуба Бошњака у Вијећу народа Републике Српске, док је један био против; да се гласало по процедури за заштиту виталног интереса, али да поводом овог питања није постигнута сагласност свих клубова конститутивних народа у Вијећу народа; као ни сагласност Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа народа Републике Српске.

 

            Поред наведеног, Вијеће је утврдило да је у образложењу Одлуке о покретању заштите виталног националног интереса бошњачког народа, између осталог, наведено да Клуб делегата бошњачког народа сматра да је Народна скупштина Републике Српске оспореним закључцима повриједила витални национални интерес у смислу члана 70. став 5. алинеје 2, 5. и 9. Устава Републике Српске, односно витални национални интерес бошњачког народа у смислу његовог идентитета као конститутивног народа, једнако право конститутивних народа у процесу доношења одлука, те територијални интегритет и суверенитет Босне и Херцеговине. Оспорени закључак којим је усвојена Информација у вези антидејтонског дјеловања Уставног суда БиХ, као и оспорени закључци произашли из те Информације, како се наводи у образложењу, усмјерени су директно против Устава БиХ и институција БиХ, конкретно против Уставног суда БиХ. У образложењу се посебно указује на закључке под редним бројем 4. и 6, те истиче да су ови закључци како појединачно тако и у својој повезаности усмјерени на негирање Босне и Херцеговине и Уставом БиХ загарантованих вриједности, чиме се повријеђује витални национални интерес бошњачког народа.

 

            Закључак о усвајању Информације у вези антидејтонског дјеловања Уставног суда БиХ, Народна скупштина Републике Српске изгласала је на Десетој посебној сједници одржаној 17. фебруара 2020. године, под бројем: 02/1-021-143/20, на основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, те члана 182, члана 187. став 1. и 2. и члана 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/11 и 34/17). Овим закључком Народна скупштина Републике Српске усвојила је Информацију у вези антидејтонског дјеловања Уставног суда БиХ (тачка 1), те је одређено да овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“ (тачка 2).

 

Закључке везане за Информацију у вези антидејтонског дјеловања Уставног суда БиХ, Народна скупштина Републике Српске изгласала је на Десетој посебној сједници одржаној 17. фебруара 2020. године, под бројем: 02/1-021-144/20, на основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, те члана 182, члана 187. став 1. и 2. и члана 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/11 и 34/17).

 

Овим закључцима Народна скупштина Републике потврђује приврженост Републике Српске Општем оквирном споразуму за мир у БиХ, а посебно изворном тексту Устава БиХ као Анекса IV (тачка 1); обавезује представнике Републике Српске у институцијама БиХ да предложе Парламентарној скупштини БиХ усвајање Закона о престанку мандата страних судија и избору домаћих судија у Уставном суду БиХ (тачка 2); задужује Владу Републике Српске да настави раније започете преговоре са Владом Федерације БиХ са циљем дефинисања граничне линије између Републике Српске и Федерације БиХ, а у складу са Анексом II Општег оквирног споразума за БиХ (тачка 3); обавезује представнике Републике Српске у институцијама БиХ да обуставе доношење било каквих одлука у органима БиХ до усвајања Закона о престанку мандата страних судија и избору домаћих судија у Уставном суду БиХ и његовог ступања на снагу и до поништења спорне Одлуке Уставног суда БиХ везано за пољопривредно земљиште Републике Српске (тачка 4); наглашава да је Република Српска страна потписница свих анекса Општег оквирног споразума за мир у БиХ, самим тим и Анекса IV који је Устав БиХ (тачка 5); потврђује да су Високи представници и Уставни суд БиХ кршили Дејтонски споразум и Устав БиХ и на тај начин измијенили политички систем супротно Општем оквирном споразуму за мир у БиХ, а који је уговор међународног карактера (тачка 6); обавезује све институције Републике Српске да не прихватају и не проводе било какве будуће антидејтонске и недемократске одлуке Високог представника и Уставног суда БиХ (тачка 7); тражи да представници Републике Српске у заједничким органима БиХ обавијесте Народну скупштину о провођењу ових закључака у року од 60 дана (тачка 8), те да ови закључци ступају на снагу наредог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“ (тачка 9).

 

            Вијеће је, прије свега, размотрило правну природу предметних закључака Народне скупштине Републике Српске, будући да ова чињеница, по оцјени Вијећа, преставља претходно питање од којег зависи постојање процесних претпоставки за заснивање надлежности Уставног суда, па тиме и Вијећа.

 

            Чланом 187. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/11 и 34/17), прописано је да се закључком утврђује политика извршавања закона, других прописа и општих аката које доноси Народна скупштина, дају смјернице за спровођење те политике и утврђују обавезе Владе, министарстава и посебних организација у спровођењу те политике, припремању закона и других аката, да се исти достављају органима и организацијама на које се односе, те да Народна скупштина може одлучити да се закључци којима се утврђују ставови и гледишта о значајним питањима објаве и у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

            Вијеће је оцијенило да из садржине оспорених закључака, као и питања која се њима третирају произлази да ови закључци не садрже правне норме општег карактера, већ је ријеч о актима којим се изражава политички став Народне скупштине Републике Српске у погледу одређеног питања политичке природе, односно у вези са Информацијом у вези антидејтонског дјеловања Уставог суда БиХ.

 

            Имајући у виду одредбе члана 115. Устава Републике Српске, којим су прописане надлежности Уставног суда Републике Српске, те чињеницу да оспорени закључци немају карактер општег акта, Вијеће је утврдило да није надлежно да разматра предметни акт.

 

На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.

 

            Ово рјешење Вијеће је донијело у саставу: предсједавајући Вијећа Златко Куленовић, предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Амор Букић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: УВ-11/20

22. јуна 2020. године 

 

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ

Вијећа за заштиту виталног интереса

Уставног суда Републике Српске

Златко Куленовић, с.р.