Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка а) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној дана 20. маја 2020. године, донио је

 

РЈЕШЕЊЕ

 

         Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости  Одлуке о плану парцелације за урбано подручје града Челинца број: 01-363-1/90 од 23.03.1990. године („Службени гласник општине Челинац“ број 2/90).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

         Дане Пашалић из Челинца дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости провођења Одлуке о Плану парцелације за урбано подручје града Челинца број: 01-363-1/90 од 23.03.1990. године („Службени гласник општине Челинац“ број 2/90). Давалац иницијативе сматра да надлежни орган Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске није правилно примијенио одредбе предметне Одлуке у поступку цијепања одређених парцела, па тиме ни одредбе Закона о просторном уређењу („Службени лист СР БиХ“ бр.9/87, 23/88 и 24/89). У том смислу тражи да Суд наложи надлежном органу да изврши цијепање тих парцела у складу са оспореном Одлуком и Законом о просторном уређењу.

 

          С обзиром на то да иницијатива није садржавала неопходне податке за даље поступање Суда у овој правној ствари, од даваоца иницијативе је затражено да, у остављеном року, назначи одредбе Одлуке које оспорава, као и одредбе Устава и Закона у односу на које тражи оцјену њихове уставности и законитости, те да прецизира разлоге на којима заснива своју иницијативу. 

 

            Давалац иницијативе је у допуни иницијативе поновио наводе о непримјењивању предметне Одлуке, те је нагласио да не оспорава законитост одредаба ове одлуке.

 

             Како садржај иницијативе и допуне иницијативе указује искључиво на оспоравање примјене, као и на захтјев да Суд наложи да се поступак цијепања парцела проведе сагласно општем акту и Закону, имајући у виду да за такве захтјеве, према члану 115. Устава, овај суд није надлежан, на основу члана 37. став 1. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр.104/11 и 92/12), Суд је ријешио као у изреци.

 

             Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-84/19

20. маја 2020. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.