Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка д) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 26. фебруара 2020. године, донио је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о утврђивању Нацрта Измјене урбанистичког пројекта градског дијела града Угљевика („Службени билтен Општине Угљевик„ број 14/18 ). 

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Петар Марковић из Забрђа, општина Угљевик, дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о утврђивању Нацрта Измјене урбанистичког пројекта градског дијела града Угљевика („Службени билтен Општине Угљевик“број 14/18 ), коју је донијела  Скупштина Општине Угљевик. У иницијативи се наводи да оспорена Одлука није донесена у складу са чланом 37. став 2. и 33. став 3. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 55/10), јер у поступку њеног доношења није спроведена стручна расправа, нити је формиран савјет плана у законом прописаном року. Због тога предлаже да Суд утврди да оспорена Одлука није у сагланости са Законом о уређењу простора и грађењу.

У одговору на иницијативу који је доставила Скупштина Општине Угљевик, поред осталог, указује се на то да иницијатива не садржи све елементе прописане одредбама члана 39. Закона о Уставном суду Републике Српске, односно супсидијарних закона који се примјењују у поступку пред Уставним судом, јер у истој нису наведени комплетни идентификациони подаци подносица иницијативе. Због тога доносилац оспорене одлуке изражава сумњу у постојање овог лица и аутентичност његовог потписа, те оспорава његову активну и пасивну легитимацију за учешће у поступку. У том смислу у одговору на иницијативу се указује на иницијативу дату у предмету У-94/18 од стране истог лица, али различитог потписа.

Разматрајући иницијативу и наводе из одговора на иницијативу, Суд је дописом од даваоца иницијативе тражио да, у смислу члана 33. Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), потврди аутентичност свог потписа на иницијативи, односно да се изјасни да ли је он поднио предметну иницијативу.

Како је овај допис Суду враћен уз назнаку да је достава покушана, али је назначена адреса у иницијативи недовољна, Суд на основу члана 37. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12 ), није прихватио дату иницијативу, јер не постоје процесне претпоставке за вођење поступка и одлучивање по закону. 

           На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.

          Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-4/19

26. фебруара 2020. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.