Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка в) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 29. јануара 2020. године, донио је   

                                                                 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

         Одбацује се  приједлог за оцјењивање уставности члана 5. Закона о финансирању послова премјера и успостављања катастра непокретности ("Службени гласник Републике Српске" број 20/07).     

 

О б р а з л о ж е њ е

 

         "Centrum tradе" д.о.о Бања Лука приједлогом је покренуо поступак за оцјењивање уставности члана 5. Закона о финансирању послова премјера и успостављања катастра непокретности ("Службени гласник Републике Српске" број 20/07). Предлагач указује на неке од накнада које је, као инвеститор изградње објеката на градском грађевинском земљишту, плаћао  и наводи да су накнада за трошкове уређења градског грађевинског земљишта и рента оправдане, али да није јасна сврха  плаћања доприноса из оспореног законског рјешења, односно да се ради о непотребном улагању инвеститора које само повећава трошкове изградње објекта.

           С обзиром на то да приједлог није садржавао неопходне податке за даље поступање Суда у овој правној ствари, од предлагача је затражено да, у смислу чланова 33. и 39. Закона о Уставном суду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 104/11 и 92/12), прецизира које одредбе Устава су у конкретном случају повријеђене, као и да наведе  уставноправне разлоге на којима заснива своје наводе. Предлагач је упозорен да ће Суд, уколико не поступи сходно тражењу Суда, приједлог одбацити.

         Како предлагач у остављеном року није поступио по налогу Суда, односно није отклонио наведене недостатке који онемогућавају поступање по приједлогу  Суд је, на основу члана 37. став 1. тачка в) Закона о Уставном суду Републике Српске, приједлог одбацио.

         На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.

        Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-11/19

29. јануара 2020. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.