Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка д) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 29. јануара 2020. године, донио је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

 Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање законитости члана 11. Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе (Службени гласник Републике Српске" бр. 97/16 и 32/18).

                

О б р а з л о ж е њ е

 

Биљана Јовановић из Угљевика дала је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање законитости члана 11. Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе који је, како наводи, објављен у "Службеном гласнику Републике Српске" бр. 97/16 и 32/18. Давалац иницијативе наводи да оспорена одредба наведеног акта није у сагласности са чланом 132. став 1. тачка 2. Закона о раду (" Службени гласник Републике Српске" број 1/16).

С обзиром на то да иницијатива није садржавала неопходне податке за даље поступање Суда у овој правној ствари,  од даваоца иницијативе је  затражено да, у смислу чланова 33. и 39. Закона о Уставном суду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 104/11 и 92/12), прецизира службено гласило у коме је објављен Посебни колективни уговор чију одредбу оспорава. Давалац иницијативе је упозорен да, уколико не поступи сходно тражењу Суда, иницијатива неће бити прихваћена.

         Како је овај допис Суду враћен уз назнаку да у Видовданској улици у Угљевику не постоји број 18, који је назначен као адреса становања даваоца иницијативе, Суд је, на основу члана 37. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске, одлучио да не прихвати дату иницијативу јер не постоје процесне претпоставке за вођење поступка и одлучивање по закону.

           На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.

          Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.    

Број: У-18/19

29. јануара 2020. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.