Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка г) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» бр. 104/11 и 92/12),  на сједници одржаној 27. новембра 2019. године, д о н и о   ј е

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е

 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о утврђивању Нацрта измјене урбанистичког пројекта градског дијела града Угљевик број: 01-363-3/15 од 27. априла 2015. године  („Службени Билтен Општине Угљевик број“ 3/15).

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е њ е

 

Саво Томић из Угљевика дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о утврђивању Нацрта измјене урбанистичког пројекта градског дијела града Угљевик број: 01-363-3/15 („Службени билтен Општине Угљевик“ број 3/15). У иницијативи се наводи да оспорена одлука није усвојена сагласно процедури прописаној Законом о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 55/10), због чега предлаже да  Суд утврди да оспорени акт није у сагласности са законом.

             У току поступка Суд је утврдио да Рјешењем број У-51/18 („Службени гласник Републике Српске“ број 38/19), донесеним на сједници овог суда одржаној 25. априла 2019. године, није прихваћена иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о утврђивању Нацрта измјене урбанистичког пројекта градског дијела града Угљевик број: 01-363-3/15 ("Службени Билтен Општине Угљевик" број 3/15). Том приликом Суд је оцијенио да не постоје процесне претпоставке за оцјењивање уставности и законитости оспорене одлуке, будући да, од дана ступања на снагу Одлуке о доношењу измјене Урбанистичког пројекта градског дијела града Угљевика број: 01-363-15/15 ("Службени билтен Општине Угљевик" број 9/15), оспорена одлука није егзистирала као самостални општи акт у правном поретку. Поред овога, Суд је констатовао да је Одлуком број У-60/15 од 30. новембра 2016. године („Службени гласник Републике Српске“ број 107/16) утврдио да Одлука о доношењу измјене Урбанистичког пројекта градског дијела града Угљевика број: 01-363-15/15 ("Службени билтен Општине Угљевик" број 9/15) није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" број 55/10).

            Имајући у виду да је наведеним рјешењем овог суда већ одлучено о истој ствари, Суд је, на основу члана 37. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске, одлучио да не прихвати дату иницијативу.

             На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.

            Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-90/18

27. новембра 2019. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.