Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка д) и члана 61. став 1. тачка д)  Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' бр.ј 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 27. новембра  2019. године,  д о н и о  је

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

      Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о приступању изради измјене Урбанистичког пројекта градског дијела града Угљевика број 01-01-363-7/13 од 28. фебруара 2013. године ("Службени билтен Општине Угљевик" број 2/13).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

      Уставни суд Републике Српске запримио је иницијативу у којој је као давалац иницијативе означен Петар Марковић из Забрђа, општина Угљевик. У иницијативи се предлаже покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о приступању изради измјене Урбанистичког пројекта градског дијела града Угљевика број 01-01-363-7/13 од 28. фебруара 2013. године ("Службени билтен Општине Угљевик" број 2/13), коју је донијела Скупштина Општине Угљевик. У иницијативи се наводи да оспорена одлука није у сагласности са одредбом члана 17. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" број 55/10), јер њеном доношењу није претходило спровођење јавне расправе или анкете о стварним потребама становништва са подручја које је обухваћено измјеном овог урбанистичког пројекта. Давалац иницијативе такође сматра да је предметна одлука супротна и члану 43. став 2. наведеног закона, јер измјена овог документа просторног уређења није извршена у складу са програмом мјера из члана 48. овог закона. Сходно наведеном, предлаже да Суд утврди да оспорена одлука није у сагласности са Уставом и Законом.

     У одговору на иницијативу Скупштина Општине Угљевик, као доносилац оспорене одлуке, наводи да иницијатива не садржи комплетне идентификационе податке подносиоца иницијативе, па износи сумњу да такво лице постоји или је евентуално у иницијативи навело лажно име и адресу. Због тога предлаже да Суд, у складу са одредбом члана 32. Закона о Уставном суду Републике Српске, од даваоца иницијативе тражи да достави своје потпуне идентификационе податке, те да, уколико иницијатива не буде уређена на прописани начин, исту не прихвати.

      Поред тога, у одговору се наводи да је ступањем на снагу Закона о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" број 40/13) престао да важи Закон о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" број 55/10) на основу којег је донесена оспорена одлука, због чега се предлаже да Суд, уколико иницијатива буде уређена у погледу података о идентитету иницијатора, обустави поступак за оцјењивање уставности и законитости оспорене одлуке. Такође се истиче да су неосновани наводи иницијатора о несагласности предметне одлуке са одредбама члана 17. став 2. и члана 43. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" број 55/10).

            Разматрајући иницијативу и наводе из одговора на иницијативу, Суд је дописом од даваоца иницијативе тражио да, у смислу члана 33. Закона о Уставном суду Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» бр. 104/11 и 92/12), достави своје потпуне идентификационе податке, те да потврди аутентичност свог потписа на иницијативи, односно да се изјасни да ли је он поднио предметну иницијативу.

    У одговору на овај допис, Петар Марковић, син Михајла, из Забрђа, Угљевик, наводи да Уставном суду Републике Српске није поднио иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о приступању изради измјене Урбанистичког пројекта градског дијела града Угљевика број 01-01-363-7/13 од 28. фебруара 2013. године ("Службени билтен Општине Угљевик" број 2/13), нити је исту потписао.

    Имајући у виду наведено, Суд је, на основу члана 37. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске, одлучио да не прихвати дату иницијативу, јер не постоје процесне претпоставке за вођење поступка и одлучивање по закону.

     На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.

   Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-94/18

27. новембра 2019. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.