Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 40. став 5.  и  члана 61. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр.  104/11 и 92/12), на сједници одржаној 27. новембра 2019. године, д о н и о   ј е

 

РЈЕШЕЊЕ

 

        Не прихвата се иницијатива за оцјену уставности и законитости члана 3. став 1. Одлуке о комуналној накнади   ("Службени гласник Града Добој" број 12/14).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

         Зоран М. Стокић из Добоја дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 3. став 1. Одлуке о комуналној накнади  ("Службени гласник Града Добој" број 12/14). Давалац иницијативе сматра да оспорена одредба наведене одлуке није у сагласности са чл. 22. и 24. Закона о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске" бр. 124/11 и 100/17). Образлажући наведено давалац иницијативе цитира, прије свега,  одредбе члана 3. тачка г), члана 22. став 1. и  чл.  23. и 24. Закона о комуналним дјелатностима, те наглашава да право власништва може престати и на друге начине а не само пропадањем објекта односно непокретности  због чега је, по његовом мишљењу, прописани начин престанка обавезе плаћања комуналне накнаде неприхватљив и у супротности са Законом. Сматрајући да је овакво прописивање супротно поменутим законским одредбама, предлаже да Суд иницијативу прихвати и проведе поступак оцјене уставности и законитости оспорене одредбе предметне одлуке.    

         У одговору Скупштине Града Добој указује се на члан 1. и оспорену одредбу члана 3. став 1. предметне одлуке, те закључује да је коришћење и постојање објекта услов за утврђивање ове обавезе. Поред тога, наводи се да се из комуналне накнаде финансира дјелатност заједничке комуналне потрошње, те да надлежни орган рјешењем утврђује обавезу плаћања ове накнаде, која не обухвата индивидуалну комуналну потрошњу. Такође, истиче се да је чл. 2, 4. и 5. предметне одлуке, сагласно чл. 22. и 24. Закона о комуналним дјелатностима, одређен круг обвезника плаћања комуналне накнаде, као и мјерила за утврђивање висине ове накнаде. На основу наведеног сматрају да су наводи из иницијативе неосновани.

        Одлуку о комуналној накнади ("Службени гласник Града Добој" број 12/14) донијела је Скупштине Града Добој, на основу члана 22. Закона о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске" број 124/11), члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/14) и члана 33. став 1. тачка 2.  Статута Града Добој ("Службени гласник Града Добој" бр. 9/12 и 3/14). Овом одлуком уводи се обавеза плаћања комуналне накнаде за коришћење објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње, прописују основе и мјерила за одређивање висине комуналне накнаде, обрачун и рокови плаћања ове накнаде на подручју Града Добој (члан 1). Оспореном одредбом члана 3. став 1. ове одлуке је прописано да обавеза плаћања комуналне накнаде настаје са даном изградње, или стицања у власништво или стицања права коришћења простора из члана 2. ове одлуке, а престаје са даном престанка коришћења објекта – на основу коначног рјешења о рушењу, односно рушењем објекта.

        Уставом Републике Српске утврђено је да општина преко својих органа, у складу са законом, уређује и обезбјеђује обављање комуналних дјелатности (члан 102. став 1. тачка 2), да граду и општини припадају приходи утврђени законом (члан 103), као и да прописи и други општи акти морају бити у сагласности са законом (члан 108. став 2).

        Законом о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), који је био на снази у вријеме доношења оспореног акта, као и сада важећим Законом о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19) је прописано: да је Скупштина представнички орган, орган одлучивања и креирања политике јединице локалне самоуправе, који је, у смислу овог закона, надлежан да, између осталог, доноси одлуке о комуналним таксама и другим јавним приходима, када је овлашћена законом (члан 30. став 1. алинеја 9. ранијег, односно члан 39. ст. 1. и 2. тачка 10. важећег закона), те да приходи и примици јединице локалне самоуправе укључују, између осталог, накнаде за коришћење објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње (комунална накнада) (члан 65. тачка в) алинеја 4. ранијег, односно члан 74. тачка 3. подтачка 4. важећег закона).

         Законом о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске“ бр. 124/11 и 100/17) је прописано: да се као дјелатности заједничке комуналне потрошње, у смислу овог закона сматрају: чишћење јавних површина у насељеним мјестима, одржавање, уређивање и опремање јавних зелених и рекреационих површина, одржавање јавних саобраћајних површина у насељеним мјестима, одвођење атмосферских падавина и других вода са јавних површина, јавна расвјета у насељеним мјестима и дјелатност зоохигијене (члан 2. тачке к) до њ), које су дефинисане као комуналне услуге и производи који се могу дефинисати и измјерити, али које није могуће посебно наплатити од сваког корисника комуналне услуге према количини стварно извршене услуге или коришћењу, те да је корисник комуналне услуге физичко лице, предузетник, удружење грађана, привредно друштво и друга правна лица, органи, организације и институције јавних служби који на законит начин користе комуналне производе и услуге (члан 3. тачка р) и ц), да скупштина јединице локалне самоуправе, у складу са овим законом, одлуком прописује обавезу плаћања комуналне накнаде за коришћење објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње, којом се одређују основи и мјерила којима се утврђује висина накнаде, зависно од степена опремљености насеља комуналним објектима и уређајима заједничке комуналне потрошње и квалитета и стандарда комуналних производа и услуга (члан 22), да се комунална накнада одређује према јединици изграђене корисне површине (м2) за стамбени, пословни и помоћни простор и објекте друштвеног стандарда (члан 23), те да су обвезници накнаде из члана 23. овог закона власници стамбеног, пословног или другог простора, носиоци станарског права, закупци стамбеног, пословног или другог простора, односно физичка и правна лица која су корисници објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње (члан 24).

         Полазећи од изложеног Суд је оцијенио да нису основани наводи даваоца иницијативе да је оспорена одредба Одлуке о комуналним дјелатностима у несагласности са чл. 22. и 24. Закона о комуналним дјелатностима. Приликом овакве оцјене Суд је имао у виду да из наведених одредаба Устава и закона произлази да се приходи јединице локалне самоуправе уређују законом, те да је законом дато овлашћење скупштини јединице локалне самоуправе да пропише обавезу плаћања комуналне накнаде за коришћење објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње, као и да су законом одређене границе овлашћења скупштине јединице локалне самоуправе при увођењу и одређивању висине комуналне накнаде. Имајући у виду наведено Скупштина Града Добој је, по оцјени Суда, са циљем извршавања Закона о комуналним дјелатностима донијела предметну одлуку којом је увела обавезу плаћања комуналне накнаде за коришћење објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње, тј. сагласно законском овлашћењу одредила основе и мјерила којима се утврђује висина ове накнаде, зависно од степена опремљености насеља комуналним објектима и уређајима заједничке комуналне потрошње и квалитета и стандарда комуналних производа и услуга, а у оквиру тога, између осталог, одредила и вријеме настанка обавезе плаћања комуналне накнаде и њено трајање односно када престаје обавеза плаћања. Будући да Законом није прописано вријеме настанка обавезе плаћања комуналне накнаде и њено трајање Скупштина Града Добој је, по оцјени Суда, оспореном одредбом члана 3. став 1. Одлуке уредила  ова питања у оквиру законског овлашћења, а начин на који су уређена предмет су самосталног уређивања надлежног органа јединице локалне самоуправе. Оцјена адекватности прописаног времена настанка обавезе и њеног трајања представља оцјену цјелисходности оспорене одредбе, што, сагласно члану 115. Устава, не спада у надлежност Уставног суда.

         Имајући у виду да је одредбама члана 108. Устава прописано да закони, статути, други прописи и општи акти морају бити у сагласности са Уставом, као и да прописи и други општи акти морају бити у сагласности са законом, Суд је оцијенио да је одредба члана 3. став 1. Одлуке о комуналним дјелатностима, коју је донијела Скупштина Града Добој у границама законских овлашћења, у сагласности и са Уставом Републике Српске.

           Како је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), у овом предмету одлучио без доношења рјешења о покретању поступка.    

             На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци овог рјешења.

             Ову рјешење  Уставни суд је донио у саставу: предсједник  Суда мр  Џерард Селман и судије: Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик  проф. др Снежана Савић.

Број: У-101/18

27. новембра 2019. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.