Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка г) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» бр. 104/11 и 92/12),  на сједници одржаној 30. октобра  2019. године,  д о н и о   ј е

 

                                                             Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е

 

         Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за  оцјењивање уставности члана 235. тачка г) Закона о кривичном поступку Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 53/12 и 91/17).

 

                                                       О  б  р  а  з  л  о  ж  е њ е

         Мр Жељко Орељ из Приједора дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 235. тачка г) Закона о кривичном поступку Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 53/12 и 91/17), и то у односу на одредбе из чл.  5. и 13. Устава Републике Српске, те члан 8. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода. У иницијативи и њеној допуни давалац иницијативе детаљно образлаже разлоге оспоравања наведене законске одредбе а указује и  на чл. 3. и 72.  Закона о Уставном суду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 104/11 и 92/12), те Рјешење овог суда У-96/17 од 26. септембра 2018. године, којим је обустављен поступак за оцјењивање уставности члана 235. тач. а) и г) Закона о кривичном поступку Републике Српске. Имајући у виду да је оспорена законска одредба престала да важи ступањем на снагу Закона о измјенама Закона о кривичном поступку Републике Српске  ("Службени гласник Републике Српске" број 66/18), давалац иницијативе предлаже да Суд утврди да оспорена законска одредба, у вријеме важења, није била у сагласности са Уставом.

          Оспореним чланом 235. Закона о кривичном поступку Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 53/12 и 91/17) прописано је да се  радње из члана 234. став 2. овог закона могу одредити за кривична дјела за која се према Кривичном закону може изрећи казна затвора од три године или тежа казна (тачка г).

         Поступајући по иницијативи Суд је утврдио да је Рјешењем У-96/17 од 26. септембра 2018. године обуставио поступак за оцјењивање уставности члана 235. тач. а) и г) Закона о кривичном поступку Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 53/12 и 91/17). Oво рјешење Суд је донио на основу поменуте одредбе  Закона о Уставном суду Републике Српске,  јер је утврдио да су оспорене законске одредбе престале да важе ступањем на снагу Закона о измјенама Закона о кривичном поступку Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 66/18) оцјењујући при томе да није потребно  донијети одлуку због тога што нису отклоњене посљедице неуставности. 

          Имајући у виду да је већ одлучивао о истој правној ствари, Суд, на основу члана 37. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске, није  прихватио  иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 235. тачка г) Закона о кривичном поступку Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 53/12 и 91/17).

        Ово рјешење  Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

                                                                                                 

Број: У-92/18

30. октобра 2019. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.