Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка в) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 25. априла 2019. године,      д о н и о  ј е

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 5. став 2. тачка 3. подтачка  г) и члана 8. став 3. Појединачног колективног уговора за запослене у Општинској управи Општине Угљевик („Службени билтен Општине Угљевик“ број 2/18).       

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Саво Б. Мирић из Угљевика, Улица Ћирила и Методија бб, дао је Уставном суду Републике Српске (у даљем тексту: Суд) иницијативу за оцјењивање законитости члана 5. став 2. тачка 3)  подтачка г) и члана 8. став 3. Појединачног колективног уговора за запослене у Општинској управи Општине Угљевик („Службени билтен Општине Угљевик“ број 2/18) (у даљем тексту: Уговор) истичући да оспорени члан 5. став 2. тачка 3) подтачка г) Уговора  није у сагласности са  чланом 6. став 6. Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број 20/17), према коме се исти коефицијент одређује за сва радна мјеста службеника, односно намјештеника, у истој категорији и звању за послове исте сложености. Надаље, подносилац  иницијативе  наводи да одредбе члана 5. став 2. тачка 3) подтачка  г) и члана 8. став 3. Уговора нису у сагласности са чланом 13. Закона о заштити на раду („Службени гласник Републике Српске“ број 1/08) због, по његовом мишљењу, паушално утврђеног ризика за поједина радна мјеста.

У одговорима које су Суду доставили начелник Општине Угљевик и Синдикална организација радника у Општинској управи Општине Угљевик истиче се да Саво Мирић, пензионисани радник Општинске управе Угљевик, није поднио предметну иницијативу Суду већ је то учинило непознато лице користећи се његовим именом. Као тврдњу овим чињеницама, Суду је достављена писмена изјава Саве М. Мирића из Угљевика, Улица Петра Кочића 2, којом негира да је он подносилац ове иницијативе.

С обзиром на ове чињенице, а које су у супротности са наводима из предметне иницијативе у погледу назначења адресе и  почетног имена оца њеног подносиоца, Суд је писменим путем затражио од Саве Б. Мирића из Угљевика, Улица Ћирила и Методија бб, лица назначеног као подносиоца предметне иницијативе, да у смислу члана 33. Закона о Уставном суду Републике Српске у року од 15 дана од дана пријема овог захтјева Суду достави одговор са траженим подацима из захтјева, уз упозорење да иницијатива неће бити прихваћена уколико не поступи по тражењу Суда. Дана 05.03.2019. године овај захтјев Суда је лично примила Јованка, супруга Мирић Саве.

Како Саво Б.Мирић није, у остављеном року, поступио по налогу Суда, односно није отклонио недостатке који онемогућавају поступање по иницијативи, Суд је, на основу члана 37. став 1. тачка в) Закона о Уставном суду Републике Српске, одлучио да не прихвати ову иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости.

На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-38/18

25. априла 2019. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.