Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка д) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» бр. 104/11 и 92/12),  на сједници одржаној 25. априла 2019. године, 

д о н и о   ј е

 

                                                             Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е

 

         Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о утврђивању Нацрта измјене урбанистичког пројекта градског дијела града Угљевик број: 01-363-3/15 ("Службени Билтен Општине Угљевик" број 3/15).

 

                                                      О  б  р  а  з  л  о  ж  е њ е

 

         Саво Томић из Угљевика дао je Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о утврђивању Нацрта измјене урбанистичког пројекта градског дијела града Угљевик број: 01-363-3/15  ("Службени билтен Општине Угљевик" број 3/15). У иницијативи се наводи да оспорена одлука није усвојена сагласно процедури прописаној Законом о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 55/10), због чега предлаже да  Суд утврди да оспорени акт није у сагласности са законом.

         У изјашњењу Скупштине Општине Угљевик наводи се, између осталог, да је оспорена одлука реализована доношењем Одлуке о доношењу измјене Урбанистичког пројекта градског дијела града Угљевика број: 01-363-15/15 ("Службени билтен Општине Угљевик" број 9/15), која је била предмет оцјене Уставног суда  Републике Српске у раније вођеном поступку,  који је окончан Одлуком У-60/15 од 30. новембра 2016.

          Оспорену Одлуку о утврђивању Нацрта измјене урбанистичког пројекта градског дијела града Угљевик број: 01-363-3/15  ("Службени билтен Општине Угљевик" број 3/15) донијела је Скупштина Општине Угљевик, с позивом на члан 192. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 40/13), а у вези са чланом 38. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 55/10), члан 26. Статута Општине Угљевик ("Службени билтен Општине Угљевик" бр. 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14) и Одлуку о приступању изради измјене Урбанистичког пројекта градског дијела града Угљевик ("Службени билтен Општине Угљевик" бр. 2/13 и 3/13). Овом одлуком утврђује се Нацрт измјене Урбанистичког пројекта градског дијела града Угљевика израђен од стране ЈП Дирекција за изградњу и развој града д.о.о. Бијељина и то за локације таксативно наведене у члану 1. Одлуке те је, између осталог, прописано да ће утврђени Нацрт бити изложен на јавни увид у просторијама Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Општине Угљевик у трајању од 30 дана (члан 3), као и да Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном Билтену Општине Угљевик" (члан 8).

         У поступку разматрања навода из иницијативе Суд је имао у виду да је Одлука о утврђивању Нацрта измјене урбанистичког пројекта градског дијела града Угљевик број: 01-363-3/15 једна од фаза у поступку доношења регулационог  плана и да као таква представља акт темпоралног карактера, јер је њено временско важење ограничено доношењем акта ради чије израде је донесена. Имајући у виду наведено, тј. да оспорена Одлука, од дана ступања на снагу Одлуке о доношењу измјене Урбанистичког пројекта градског дијела града Угљевика број: 01-363-15/15 ("Службени билтен Општине Угљевик" број 9/15), није егзистирала као самостални општи  акт  у правном поретку, Суд је оцијенио да не постоје процесне претпоставке за оцјењивање њене уставности и законитости.

         Поред овога, Уставни суд је Одлуком број У-60/15 од 30. новембра 2016. године („Службени гласник Републике Српске“ број 107/16) утврдио да Одлука о доношењу измјене Урбанистичког пројекта градског дијела града Угљевика број: 01-363-15/15 ("Службени билтен Општине Угљевик" број 9/15) није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" број 55/10).

          Сагласно наведеном, примјеном члана 37. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), Суд је одлучио да не прихвати иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости  предметне Одлуке о утврђивању Нацрта измјене урбанистичког пројекта градског дијела града Угљевик, број: 01-363-3/15  ("Службени билтен Општине Угљевик" број 3/15).

         На основу изложеног одлучено је као у  диспозитиву овог рјешења.

        Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-51/18

25. априла 2019. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.