Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка а) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 27. фебруара 2019. године, донио је

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е

 

 Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости тачке II Одлуке о усвајању Програма економских реформи Републике Српске за период 2018‒2020. године, одјељак 4. пододјељак 4.3, под 4.3.1. („Службени гласник Републике Српске“ број 114/17).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Градоначелник Града Добоја дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости тачке II Одлуке о усвајању Програма економских реформи Републике Српске за период 2018‒2020. године број: 02/1-021-1315/17 од 13. децембра 2017. године („Службени гласник Републике Српске“ број 114/17), коју је донијела Народна скупштина Републике Српске. Из садржаја иницијативе произлази да давалац иницијативе оспорава Програм економских реформи Републике Српске за период 2018‒2020. године, који је саставни дио поменуте одлуке, односно одредбе одјељка 4., пододјељак 4.3, под 4.3.1. "Управљање јавним финансијама" (у даљем тексту: Програм) у односу на члан 17. став 1. у вези са чланом 18. став 1. тачка 6, члан 94. став 3, чл. 150. и 151. у вези са чланом 35. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), члан 2. став 1. и члан 3. став 2. Закона о инспекцијама у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ бр. 74/10, 109/12, 117/12 и 44/16), као и члан 102. Устава Републике Српске. Како је поменутим програмом предвиђено смањење фискалних потреба јавног сектора кроз мјеру реформе инспекција, то давалац иницијативе сматра да оспорени Програм доводи до одузимања законом прописаних права и утврђених надлежности јединица локалне самоуправе, у конкретном случају Града Добоја. Због наведеног предлаже да Суд утврди да одјељак 4, пододјељак 4.3, под 4.3.1. Програма није у сагласности са Уставом Републике Српске и законом, те да Суд донесе привремену мјеру, којом би се онемогућила његова примјена.    

           Народна скупштина Републике Српске доставила је одговор у коме се наводи да је иницијатива неоснована, да у суштини изражава неслагање даваоца иницијативе са разлозима доношења оспореног Програма, као и да наводи из иницијативе нису уставноправног карактера, па због тога не може бити предмет оцјене пред Судом. Предлаже се да Суд дату иницијативу не прихвати. 

Одлуку о усвајању Програма економских реформи Републике Српске за период 2018‒2020. године („Службени гласник Републике Српске“ број 114/17) донијела је Народна скупштина Републике Српске на Двадесет петој посебној сједници, одржаној 13. децембра 2017. године. Овом одлуком усвојен је Програм економских реформи Републике Српске за период 2018‒2020. године (тачка I), овај Програм је саставни дио ове одлуке (тачка II), а одлука је ступила на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“ (тачка III). 

 Програмом економских реформи Републике Српске за период 2018‒2020. године из тачке II ове одлуке представљене су мјере економске политике Владе Републике Српске, и то: свеукупни оквир и циљеви политике (тачка 1), макроекономски оквир (тачка 2), фискални оквир (тачка 3), приоритети структурних реформи Републике Српске у периоду 2018‒2020. године, са анализом по областима и приоритетима структурних реформи, укључујући управљање јавним финансијама и смањење фискалних потреба јавног сектора кроз мјеру реформе инспекција (тачка 4), те институционална питања и укљученост заинтересованих страна (тачка 5), са табеларним прегледима.

Према члану 115. Устава Републике Српске, Уставни суд одлучује о сагласности закона, других прописа и општих аката са Уставом и сагласности прописа и општих аката са законом.

Имајући у виду наведену уставну одредбу, Суд је оцијенио да оспорени акт по својој садржини и предмету регулисања нема карактер општег акта, за који је, сагласно члану 115. Устава, обезбијеђена оцјена уставности и законитости у уставносудском поступку. Наиме, по оцјени Суда, оспорени Програм представља акт спроведбеног карактера, којим су утврђене конкретне мјере економске политике за реализацију циљева Програма.

С обзиром на то Суд је оцијенио да није у његовој надлежности да оцјењује уставност и законитост овог акта.

На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.   

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић. 

Број: У-6/18

27. фебруара 2019. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.