Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка г) и члана 61. став 1. тачка д)  Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' број 104/11), на сједници одржаној 27. фебруара 2019. године, д о н и о  је

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

           Одбацује се приједлог за оцјењивање уставности и законитости члана 35. ст. 2. и 3. Посебног колективног уговора за запослене у области здравства ("Службени гласник Републике Српске" бр. 72/16 и 111/16).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

             ЈЗУ Дом здравља Братунац поднио је Уставном суду Републике Српске приједлог за оцјењивање уставности и законитости члана 35. став 1. тачке 2. и 3. Посебног колективног уговора за запослене у области здравства ("Службени гласник Републике Српске" бр. 72/16 и 111/16), што је у суштини члан 35. ст. 2. и 3. овог општег акта. Предлагач сматра да су оспорене норме предметног колективног уговора супротне Закону о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српксе и Закону о раду, јер прописују нова права у оквиру права на накнаду плате предсједнику репрезентативног синдиката, као и увећање основне плате, која нису предвиђена овим законима. Стога предлаже да Уставни суд утврди да оспорене одредбе Посебног колективног уговора за запослене у области здравства нису у сагласности са Уставом и законом. 

             Поступајући по приједлогу, Суд је констатовао да је на сједници овог суда одржаној 12. јула 2017. године, приликом одлучивања у предмету број У-86/16, Уставни суд утврдио да члан 35. ст. 2. и 3. Посебног колективног уговора за запослене у области здравства ("Службени гласник Републике Српске" бр. 72/16 и 111/16) није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српксе. Суд је, наиме, оцијенио да се колективним уговором могу прописати повољнија права и већи обим права само у оквиру оних права која су утврђена законом, а не, као у конкретом случају, прописати нова права на накнаду плате, које законодавац није предвидио. Ова одлука је објављена у "Службеном гласнику Републике Српске" број 69/17.  

             Имајући у виду да је Уставни суд Републике Српске већ одлучивао о уставности и законитости оспореног члана 35. ст. 2. и 3. Посебног колективног уговора за запослене у области здравства ("Службени гласник Републике Српске" бр. 72/16 и 111/16), Суд је, на основу члана 37. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске, одбацио приједлог за оцјењивање ових одредаба.

    На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.

   Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-18/18

27. фебруара 2019. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.