Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка г) и члана 61. став 1. тачка д)  Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' број 104/11), на сједници одржаној 20. децембра 2018. године, д о н и о  је

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

          Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности  члана 160б Закона о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" бр. 40/13 и 106/15).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

     Виолета Поповић из Бање Луке дала је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 160б Закона о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" бр. 40/13 и 106/15). У иницијативи се наводи да је предметном законском одредбом нарушено начело равноправности и једнакости грађана из члана 10. Устава, као и принцип једнаке правне заштите свих облика својине из члана 54. Устава. Давалац иницијативе, наиме, сматра да оспорено прописивање у поступку легализације непокретности доводи у неравноправан положај сувласника некретнина у односу са власника, због чега тражи да Суд оцијени да ова норма није у сагласности са Уставом Републике Српске.   

    У току поступка Суд је утврдио да на сједници овог суда одржаној 31. октобра  2018. године, приликом одлучивања у предмету број У-3/16, између осталог, није прихваћена иницијатива за оцјењивање уставности члана 160б Закона о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" бр. 40/13, 106/15 и 3/16), јер је Суд утврдио да је ова законска одредба у сагласности са Уставом Републике Српске. Ова одлука је објављена у "Службеном гласнику Републике Српске" број 104/18.

     Имајући у виду да је наведеном одлуком овог суда одлучено о уставности оспорене законске одредбе, Суд је, на основу члана 37. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске, одлучио да не прихвати дату иницијативу.

     На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.

     Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-54/17

20. децембра 2018. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.