Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка а) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 11. јула 2018. године,  д о н и о  је

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

         Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјену уставности и законитости Правилника о измјени и допуни систематизације  радних мјеста у А.Д. "Градска чистоћа" Братунац број: 02-020-138-5/17 од 24. марта 2017. године и Одлуке о усвајању измјене и допуне систематизације радних мјеста број 02-020-138-5/17 од 24. марта 2017. године.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

          Бранислав Тришић из Братунца дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Правилника о измјени и допуни систематизације радних мјеста у А.Д. "Градска чистоћа" Братунац број: 02-020-138-5/17 и Одлуке  о усвајању измјене и допуне систематизације радних мјеста број: 02-020-138-5/17, који су донијети на ванредној Скупштини акционара А.Д. "Градска чистоћа" Братунац одржаној 24. марта 2017. године. С тим у вези давалац иницијативе цитира одредбе члана 268, члана 275. став 1, члана 281. и члана 304. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник Републике Српске" бр. 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), чланова 5. и 7. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Српске" бр. 75/04 и 78/11), те чланове 30. и 41. Статута овог друштва број 577/2011 од 24. августа 2011. године и  закључује да су, супротно наведеним одредбама закона и Статута,  у поступку доношења оспореног правилника, који је усвојен оспореном одлуком на ванредној Скупштини акционара,  учињене бројне незаконитости и то, прије свега,  због тога  што  приједлог Правилника није утврђен од стране овлашћеног предлагача, дакле Надзорног одбора овог акционарског друштва, али и због тога што је ванредну Скупштину акционара на којој је усвојен оспорени акт сазвао и дневни ред утврдио представник капитала Општине Братунац, који није овлашћен за сазивање ванредне Скупштине акционара. Давалац иницијативе, такође, указује и на друге незаконитости које су, по његовом мишљењу, учињене у поступку доношења оспорених аката, односно у поступку сазивања и одржавања ванредне Скупштине акционара, детаљно образлажући на који је начин утврђен дневни ред ванредне скупштине те предлаже да Суд, с обзиром на изложене незаконитости, утврди да оспорени акти нису у сагласности са наведеним законима, као ни са  Статутом овог друштва.

         У одговору доносиоца ових аката оспорени  су наводи даваоца иницијативе као неосновани те, прије свега, наведено да  је представник капитала Општине Братунац,  која је оснивач и већински акционар А.Д. "Градска чистоћа" Братунац, поднио Надзорном одбору овог предузећа захтјев за сазивање ванредне скупштине и то, у писаној форми са приједлогом дневног реда који о наведеном није одлучио у законом прописаном року, након чега је поднесен приједлог за заказивање ванредне Скупштине акционара овог акционарског друштва Окружном привредном суду у Бијељини, који је о том приједлогу одлучио рјешењем број: 59 0 В 0030679 17 Б од 23. фебруара 2017. године, а потврдио Виши привредни суд у Бањој Луци рјешењем број: 59 0 В 030679 17 Гж од 27. марта 2017. године. Наведеним рјешењем је, како се даље наводи у одговору, усвојен приједлог Општине Братунац  и наложено одржавање ванредне Скупштине акционара, са дневним редом  који је наведен у изреци тог рјешења, а именован је и представник капитала ове општине за привременог заступника са овлашћењима која су таксативно наведена у рјешењу. Након тога је, према наводима из одговора, стручна служба Скупштине Општине Братунац припремила приједлоге аката о којима ће се расправљати на ванредној Скупштини акционара, а дневни ред утврђен поменутим рјешењем Окружног привредног суда у Бијељини проширен је због хитности, примјеном члана 275. Закона о привредним друштвима. У одговору се, такође, наводи да је ванредна Скупштина акционара А.Д. "Градска чистоћа" Братунац одржана 24. марта 2017. године на којој је, прије свега, донесена Одлука о разрјешењу Надзорног одбора А.Д. "Градска чистоћа" Братунац, број: 02-020-138-9/17, а након тога и Одлука о именовању чланова вршиоца дужности Надзорног одбора А.Д. "Градска чистоћа" Братунац број: 02-020-138-2/17, као и да је након тога, на паузи ванредне Скупштине акционара, одржана сједница новоизабраних вршиоца дужности Надзорног одбора који су, како се наводи, прихватили припремљене приједлоге аката, о чему је сачињен и записник, те је у наставку ванредне скупштине усвојен, поред осталих, и оспорени правилник односно оспорена Одлука  о усвајању измјене и допуне систематизације радних мјеста.

         Правилник о измјени и допуни систематизације радних мјеста у А.Д. "Градска чистоћа" Братунац број: 02-020-138-5/17 од 24. марта 2017. године донијела је Скупштина овог акционарског друштва на  основу чланова 10. и  30. Статута А.Д. Градска чистоћа" Братунац. Овим правилником уређује се унутрашња организација и систематизација са називима радних мјеста - послова у А.Д. "Градска чистоћа" Братунац, као јединствене организације, а нарочито: потребни услови за обављање послова на радним мјестима (стручна спрема, радно искуство, специјалистичко знање и други посебни услови, радна и здравствена способност радника и др., опис посла ради обављања послова на утврђеним радним мјестима ‒ послови и одговорност за обављање послова ради несметаног обављања регистрованих дјелатности у друштву и ради стварања предуслова за утврђивање основне плате запослених радника у друштву са одредбама Општег и Посебног колективног уговора за стамбено-комуналне и услужне дјелатности Републике Српске (члан 1).

         Одлуку о усвајању измјене и допуне систематизације радних мјеста донијела је ванредна Скупштина акционара А.Д. "Градска чистоћа" Братунац, под бројем 02-020-138-5/17,  на основу  члана 10. Статута А.Д. "Градска чистоћа" Братунац.  Овом одлуком усваја се измјена и допуна Правилника о систематизацији  радних мјеста у А.Д. "Градска чистоћа" Братунац која је саставни дио ове одлуке (табела са описом послова запослених и осталим детаљима неопходним за заснивање радног односа) (тачка И), те прописано да ступа на снагу даном доношења (тачка II).

          Одредбама члана 268. ст. 1, 2. и 7, члана  275. став 1, те члана 281. став 1. тачка з) и члана 304. став 1. тач. ђ) и г) Закон о привредним друштвима ("Службени гласник Републике Српске" бр. 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13) у односу на које давалац иницијативе оспорава предметне акте прописано је, између осталог, и то чланом 268. да акционарско друштво може сазвати и ванредну скупштину акцонара, и то: а) на захтјев 1/3 чланова управног одбора или било ког другог лица које је овлашћено оснивачким актом да сазове ванредну скупштину, б) на захтјев ликвидатора друштва, ако је друштво у ликвидацији и в) по писаном захтјеву акционара са најмање 10% акција са правом гласа о питању предложеном за ванредну скупштину (став 1), да захтјев из става 1. тачка в) овог члана мора бити датиран, потписан од свих акционара који га подносе и мора да садржи приједлог дневног реда, као и податке о: идентификацији тих акционара, броју акција које сваки од њих посједује, циљу или циљевима због којих се скупштина сазива (став 2), да ванредна скупштина може одлучивати једино о питањима наведеним у захтјеву поднесеним у складу са ставом 1. тачка в) и ст. 2. до 4. овог члана (став 7); чланом 275. став 1. да се на сједници скупштине акционара може одлучивати само о тачкама дневног реда које су ваљано објављене и увршћене у дневни ред у складу са овим законом, а може се расправљати и о другим питањима; чланом 281. став 1. тачка з) да скупштина акционара одлучује о  питањима поднесеним скупштини акционара на одлучивање од управног одбора друштва, у складу са овим законом,  а чланом 304. став 1. тач. ђ) и г) да је управни одбор акционарског друштва надлежан нарочито за сазивање сједнице скупштине акционара и утврђивање приједлога дневног реда, те одлучивање о питањима која се односе на утврђивање приједлога одлука скупштине акционара и контролу њиховог спровођења.

         Члановима 5. и 7. Закона  о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Српске" бр. 75/04 и 78/11) који су, по мишљењу даваоца иницијативе, од значаја за оцјену законитости оспорених аката прописано је, чланом 5, да је скупштина надлежна да,  поред осталог, доноси пословник о свом раду и друге пословне акте у складу са законом (тачка б), именује и разрјешава надзорни одбор (тачка ђ), те одлучује о другим питањима у складу са законом и статутом предузећа (тачка м), а  чланом 7. да  је надзорни одбор надлежан да, поред осталог, предлаже статут, етички кодекс и друге акте скупштини (тачка в), сазива сједнице скупштине јавног предузећа, осим јавних предузећа у којима Влада врши функцију скупштине и утврђује приједлог дневног реда (тачка л), утврђује приједлог одлука скупштине јавног предузећа и врши контролу спровођења усвојених одлука (тачка љ), а обавља и друге послове утврђене законом, статутом и актима предузећа (тачка м).

          Из  достављене документације  Суд је утврдио  да је оспорени правилник усвојен Одлуком  о усвајању измјене и допуне систематизације радних мјеста број 02-020-138-5/17 на ВИ ванредној скупштини А.Д. "Градска чистоћа" Братунац одржаној 24. марта 2017. године. Наиме, из наведене документације произлази да је одржавање ванредне Скупштине акционара  А.Д. "Градска чистоћа" Братунац наложено рјешењем Окружног привредног суда у Бијељини  број: 59 0 В 0030679 17 Б од 23. фебруара 2017. године, које је потврђено рјешењем Вишег привредног суд у Бањој Луци број: 59 0 В 030679 17 Гж од 27. марта 2017. године, са сљедећим дневним редом: (1) доношење одлуке о разрјешењу чланова привременог Надзорног одбора А.Д. "Градска чистоћа" Братунац и (2) доношење одлуке о избору и именовању вршилаца дужности чланова Надзорног одбора А.Д. "Градска чистоћа" Братунац, те  је  именован  представник капитала Општине Братунац Петко Ранкић из Братунца за привременог заступника са овлашћењима: да сазове и предсједава сједницом Скупштине акционара (тачка 1), да утврди мјесто и датум одржавања сједнице Скупштине акционара (тачка 2) и да утврди дневни ред сједнице Скупштине у складу са постављеним приједлогом (тачка 3). Надаље, да је представник капитала Општине Братунац Петко Ранкић упутио 1. марта 2017. године позив акционарима А.Д. "Градска чистоћа" Братунац за VI (шесту) ванредну Скупштину акционара овог акционарског друштва, у којем је наведено да ће се сједница одржати 17. марта 2017. године, односно 24. марта 2017. године, уколико се прва заказана не одржи због недостатка кворума, те предложен дневни ред: избор предсједника Скупштине (тачка 1), избор записничара, два овјеривача записника и комисије за гласање (тачка 2), усвајање записника са В (пете) ванредне Скупштине акционара (тачка 4), разрјешење Надзорног одбора А.Д. "Градска чистоћа" Братунац (тачка 5), именовање вршилаца дужности Надзорног одбора (тачка 6), одређивање накнаде члановима Надзорног одбора (тачка 7), извјештај о раду директора А.Д. "Градска чистоћа" Братунац (тачка 8), измјена и допуна систематизације радних мјеста и доношење одлука (тачка 9) и разматрање плана рада за 2017. годину (тачка 10). Такође, из садржине записника са VI (шесте) ванредне Скупштине акционара А.Д. "Градска чистоћа" Братунац и записника са сједнице Надзорног одбора овог акционарског друштва произлази  да је на наведеној ванредној Скупштини акционара, којој је предсједавао представник капитала Општине Братунац, расправљано о дневном реду који је предложен у поменутом позиву за ову сједницу, као и да је истог дана, за вријеме паузе ванредне Скупштине акционара, одржана сједница Надзорног одбора А.Д. "Градска чистоћа" Братунац који је прихватио приједлоге аката припремљене од стране  стручне службе Скупштине Општине Братунац и предложио да се они усвоје на ванредној скупштини.

         Полазећи од изложеног, а имајући притом у виду садржину поднесене иницијативе којом је оспорен предметни правилник, а у вези с њим и оспорена одлука Суд је утврдио да се оцјена законитости ових аката тражи због учињених незаконитости у поступку њиховог доношења односно  због тога што је VI (шесту) ванредну Скупштину акционара А.Д. "Градска чистоћа" Братунац сазвао и дневни ред утврдио представник капитала Општине Братунац који, према наводима  даваоца иницијативе, није овлашћен за сазивање ванредне Скупштине акционара, као и због тога што приједлог оспореног правилника није утврдио овлашћени орган (Надзорни одбор овог акционарског друштва). Дакле, без обзира на то што су формално наведене одредбе Закона о привредним друштвима и Закона о јавним предузећима, у односу на које се тражи оцјена законитости, Суд је  утврдио да поднесена иницијатива не представља стварни захтјев за оцјењивање уставности и законитости у смислу надлежности Уставног суда Републике Српске утврђене чланом 115. Устава Републике Српске, већ представља захтјев за оцјену правилности примјене наведених закона у поступку сазивања ванредне Скупштине акционара и доношења оспореног правилника, за шта Уставни суд, није надлежан. При томе, Уставни суд, сагласно одредбама наведеног члана 115. Устава, није надлежан за утврђивање чињеница и оцјену евентуалних неправилности у поступку сазивања и одржавања ванредне Скупштине акционара на које указује давалац иницијативе.

          Уз то, Уставни суд сагласно наведним одредбама члана 115. Устава није надлежан да оцјењује сагласност поступка доношења оспореног правилника са одредбама Статута овог акционарског друштва, јер је у питању међусобна сагласност општих аката истог доносиоца.

        У погледу захтјева за оцјену законитости Одлуке о усвајању измјене и допуне систематизације радних мјеста број 02-020-138-5/17 од 24. марта 2017. године Суд је имао у виду одредбе члана 115. Устава, према којим Уставни суд одлучује о сагласности закона са Уставом и о сагласности других прописа и општих аката са Уставом и законом. Полазећи од наведеног Суд је утврдио да оспорени акт, с обзиром на своју садржину, нема карактер општег акта чију уставност и законитост, сагласно одредби члана 115. Устава, оцјењује Уставни суд.

         С обзиром на то да се не  ради о општем акту Суд, на основу члана 37. став 1. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске (Службени гласник Републике Српске" бр. 104/11 и 92/12), због ненадлежности није  прихватио иницијативу у овом дијелу.

         Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-87/17

11. јула 2018. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.