Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка в) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 11. јула 2018. године, д о н и о  је

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Упутства о начину обрачуна накнаде трошкова превоза запослених у установама образовања и културе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 83/16).

 

О б р а з л о ж е њ е

Нада Димков из Бање Луке дала је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјену уставности и законитости Упутства о начину обрачуна накнаде трошкова превоза запослених у установама образовања и културе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 83/16), које је донио министар просвјете и културе у Влади Републике Српске. У иницијативи се наводи да оспорено упутство доводи до неравноправности запослених лица у установама просвјете и културе, јер један број лица добија наканаду за превоз у износу од 100% цијене мјесечне карте у јавном превозу, док остали, примјеном овог упутства, остварују само 60% или 50% накнаде. У погледу висине трошкова превоза на посао и наканде коју добија по том основу давалац иницијативе износи лични примјер, сматрајући да је предметним упутством нарушено и њено право на имовину. 

С обзиром на то да је иницијатива непотпуна, од даваоца иницијативе је дописом затражено да, сагласно члану 33. Закона о Уставном суду Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» бр. 104/11 и 92/12), прецизира које одредбе предметног упутства оспорава, те да наведе које норме Устава и закона су у конкретном случају повријеђене.

Како давалац иницијативе није поступила по налогу Суда, односно није отклонила наведене недостатке, Суд је, на основу члана 37. став (1) тачка в) Закона о Уставном суду Републике Српске одлучио да не прихвати иницијативу.

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник мр Суда Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

                                           

Број: У-99/17

11. јула 2018. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.