Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка в) и члана 61. став 1. тачка д)  Закона о Уставном суду Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 27. јуна 2018. године,  д о н и о  ј е

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

           Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности Закона о правима бораца, војних ивалида и породица погинулих бораца Oдбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11, 9/12 и 40/12) и Правилника о раду љекарских комисија (Службени гласник Републике Српске“ број 22/93).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

        Љубомир Татић из Српца дао је Уставном суду Републике Српске ( у даљем тексту: Суд) иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11, 9/12 и 40/12) и Правилника о раду љекарских комисија (Службени гласник Републике Српске“ број 22/93). Давалац иницијативе тражи да Суд, на основу приложених рјешења, налаза и мишљења органа који су одлучивали у предметима о његовој личној инвалиднини, утврди да оспорени закон и правилник нису у сагласности са Уставом Републике Српске и начелима о људским правима.

        С обзиром на то  да иницијатива није садржавала све неопходне  податке  за даље поступање Суда у овој правној ствари, Суд је затражио од даваоца иницијативе да, у смислу чланова 33. и 39. Закона о Уставном суду Републике Српске, прецизира законске и одредбе наведеног правилника које оспорава, као и да назначи одредбе Устава Републике Српске у односу на које тражи оцјену уставности.

       Давалац иницијативе, у остављеном року, није поступио по налогу Суда, односно није отклонио недостатке који онемогућавају поступање по иницијативи, због чега је Суд, на основу члана 37. став 1. тачка в) Закона о Уставном суду Републике Српске, одлучио да не прихвати дату иницијативу.      

На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци овог рјешења.

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда, мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-88/17

27. јуна 2018. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.