РЕПУБЛИКА СРПСКА

УСТАВНИ СУД

 

 

 

Број: СУ–292/17                                                                                               

 

Бања Лука,  27. септембар 2017.

 

          На основу  члана 13. став 2. Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), чл. 6. став 5. и 37. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 114/12, 29/13, 90/14) и члана 7. став 1. Одлуке о организацији Уставног суда Републке Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 114/12 од 10. децембра 2012. године), Уставни суд Републике Српске, на сједници одржаној 27. септембра 2017. године, донио је

 

О Д Л У К У

О РАЗРЈЕШЕЊУ ПОТПРЕДСЈЕДНИКА

УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

I

 

          Разрјешава се дужности потпредсједника Уставног суда Републике Српске судија Миленко Араповић, на лични захтјев.

 

II

 

          Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

                                                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                  УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                                                                                                 Мр Џерард Селман с.р.

Достављено:

  1. Именованом, 
  2. Лични досије,
  3. Архива Суда.