Број: СУ – 309/14                                                                                                                                                                                               

Бања Лука, 24. септембра 2014. године

 

            На основу члана 13. став 2. Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), Уставни суд Републике Српске, на сједници одржаној 24. септембра 2014. године, донио је

 

О Д Л У К У

О ИЗБОРУ ПОТПРЕДСЈЕДНИКА СУДА

I

За потпредсједника Уставног суда Републике Српске бира се Миленко Араповић, судија из реда хрватског народа.

II

Мандат изабраног потпредсједника траје до 24. септембра 2018. године.

III

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи тачка 2. става 1. члана I одлукe Уставног суда Републике Српске, број СУ–237/12 од 25. јуна 2012. године.

IV

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

Достављено:                                                                                             ПРЕДСЈЕДНИК

1. Именованом,                                                                  УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

2. Лични досије,                                                                                       Џерард Селман

3. Архива Суда.