Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске и члана 37. став 1. тачка а) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' број 104/11), на сједници одржаној 21. априла 2022. године, д о н и о   је

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

            Одбацује се приједлог за оцјењивање уставности и законитости чланова 2. и 3. Одлуке о буџету Града Бијељина за 2022. годину („Службени гласник Града Бијељина“ број 1/22). 

 

О б р а з л о ж е њ е

 

            Градоначелник Града Бијељина поднио је Уставном суду Републике Српске приједлог за оцјењивање уставности и законитости чланова 2. и 3. Одлуке о буџету Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“ број 1/22) (у даљем тексту: Одлука), коју је донијела Скупштина Града Бијељина. У приједлогу се наводи да су оспорени чланови, због неправилности у поступку доношења Одлуке  у супротности са Уставом Републике Српске, Законом о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16, 36/19 и 61/21), Законом о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), Пословником о раду Скупштине Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“ број 11/17) и Правилима за израду закона и других прописа Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“  број 24/14).

             Предлагач првенствено истиче да текст оспореног члана 2. Одлуке, који је објављен у “Службеном гласнику Града Бијељина“ број 1/22, није идентичан тексту члана 2. приједлога Одлуке, који је разматран и усвојен на сједници Скупштине Града Бијељина одржаној дана 29. децембра 2021. године, због чега сматра да је ова оспорена одредба у супротности са чланом 86. став 1. и 3. Закона о локалној самоуправи и чланом 167. став 1. Пословника о раду Скупштине Града Бијељина.

            У приједлогу се такође наводи да је током расправе о приједлогу Одлуке о буџету Града Бијељина за 2022. годину, Скупштина Града Бијељина усвојила четири формално и материјално неисправна амандмана, који су се, иако то у њима није наведено, у суштини односили на члан 3. приједлога оспорене одлуке.

            С тим у вези, у приједлогу се појашњава да су од стране одборника Мирослава Миловановића предложена четири амандмана на приједлог Одлуке о буџету Града Бијељина за 2022. годину, која по мишљењу предлагача, нису сачињена  у складу са одредбом члана 153. став 3. Пословника о раду Скупштине Града Бијељина и одредбом члана 69. став 1. тачка 3. у вези са чланом 2. став 1. и 2. Правила за израду закона и других прописа Републике Српске, а чијим усвајањем су прекршене одредбе низа Закона.

            Предлагач наводи да је Амандманом I одборника Мирослава Миловановића умањена буџетска ставка бруто плате запослених у Градској управи Града Бијељина, на начин да се износ предвиђених средстава умањује и распоређује на бруто плате осам буџетских корисника (установа), те да су усвајањем овог амандмана прекршене бројне одредбе Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16, 36/19 и 61/21), Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске“ бр. 20/17, 86/18, 21/20 и 21/21), Колективног уговора за запослене у Градској управи Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“ број 6/21) и Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16).

            Даље се наводи да Амандман II одборника Мирослава Миловановића, поред наведених формалних недостатака, супротно члану 154. став 4. Пословника Скупштине Града Бијељина, не садржи позицију на коју се врши трансфер средстава. Истиче се да из садржине и образложења овог амандмана, који садржински представља педесетак амандмана, није јасно на које буџетске ставке се алоцирају средства, односно на који начин је извршено распоређивање средстава. С тим у вези, предлагач сматра да је усвајањем овог амандмана, односно умањењем и увећањем буџетских позиција у складу са њим, Скупштина Града Бијељина поступила супротно низу одредаба Закона о локалној самоуправи, Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“ бр. 59/13, 16/18, 70/20 и 111/21), Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ 124/11 и 100/17), Закона о јавним путевима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 89/13 и 83/19), Закона о водама („Службени гласник Републике Српске“ бр. 50/06, 92/09, 121/12 и 74/17) и Закона о буџетском систему Републике Српске.

            Такође, у приједлогу се наводи да су усвајањем Амандмана III одборника Мирослава Миловановића, којим се  врши умањење одређених буџетских позиција код Одјељења за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине и уводе нове буџетске позиције код овог одјељења и Одјељења за друштвене дјелатности, прекршене бројне одредбе Закона о комуналним дјелатностима, Закона о локалној самоуправи и Закона о буџетском систему Републике Српске, као и да су усвајањем Амандмана IV истог одборника, којим се мимо буџетског захтјева корисника врши увођење нових буџетских позиција у оквиру Одјељења за друштвене дјелатности Градске управе Града Бијељина, прекршене одредбе Закона о локалној самоуправи и Закона о буџетском систему Републике Српске.  

            Због свега наведеног се предлаже да Суд утврди да чланови 2. и 3. оспорене одлуке у дијелу који се односи на четири усвојена амандмана нису у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом.

            Оспорену Одлуку о буџету Града Бијељина за 2022. годину („Службени гласник Града Бијељина“ број 1/22) донијела је Скупштина Града Бијељина дана 29. децембра 2021. године на основу члана 31. став 1. тачка з) Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 39. став 2. тачка 3) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 39. став 2. тачка 3) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“ број 9/17), а у вези са чланом 35. став 1. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 21/12, 52/14, 103/15 и 15/16). Оспореним чланом 2. ове одлуке је прописано да буџет Града Бијељина за 2022. годину садржи укупна буџетска средства у износу од 60.262.687,00 КМ распоређена за: текуће расходе у износу од 42.179.740,00 КМ, трансфере у износу од 2.786.000,00 КМ, капиталне издатке у износу 9.810.040,00 КМ, буџетску резерву у износу 50.000,00 КМ, издатке за отплату дугова у износу 4.923.750,00 КМ и остале издатке у износу 513.157,00 КМ. Чланом 3. наведене одлуке је прописано да је саставни дио ове Одлуке буџет Града Бијељина за 2022. годину.

            Приликом разматрања оспорене одлуке Суд је имао у виду да је надлежност Уставног суда Републике Српске утврђена чланом 115. Устава Републике Српске, према којем Уставни суд, између осталог, одлучује о сагласности закона, других прописа и општих аката са Уставом и о сагласности прописа и општих аката са законом.

            Из навода приједлога произлази да предлагач тражи да Уставни суд утврди да члан 2. Одлуке о буџету Града Бијељина за 2022. годину, који је објављен у „Службеном гласнику Града Бијељина“ број 1/22 није идентичан члану 2. приједлога Одлуке, који је разматран и усвојен на сједници Скупштине Града Бијељина дана 29. децембра 2021. године.

            Полазећи од цитиране одредбе члана 115. Устава Републике Српске, Суд је утврдио да није надлежан да разматра и оцјењује сагласност текста члана 2. оспорене одлуке који је објављен у службеном гласилу са текстом овог члана који је усвојен у Скупштини Града Бијељина, јер то, по оцјени Суда, спада у домен утврђивања аутентичног текста наведене одредбе, за шта је надлежна искључиво Скупштина Града Бијељина, као њен доносилац.

Такође, иако се у конкретном случају ради о актима који се доносе по поступку предвиђеном за доношење општих правних аката и који су донесени од стране надлежног органа (формални аспект), а имајући у виду да оспорени дио Одлуке о буџету Града Бијељина за 2022. годину (табеларни преглед) представља процјену њеног доносиоца о цјелисходности предметног уређивања, Суд је оцијенио да у смислу члана 115. Устава није надлежан за оцјену законитости овог дијела оспорене одлуке.  

На основу наведеног, Суд је у складу са чланом 37. став 1. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12) одлучио да због ненадлежности одбаци приједлог за оцјењивање уставности и законитости чл.  2. и 3. Одлуке о буџету Града Бијељина за 2022. годину.

На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци овог рјешења.

            Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-2/22

21. априла 2022. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
20.7.2022.
Саопштење за јавност са 140. и 141. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

19.7.2022.
Дневни ред 140. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

19.7.2022.
Дневни ред 141. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

18.7.2022.
Одлука о прихватању понуде за набавку и постављање тракастих завјеса

13.7.2022.
Саопштење за јавност са 285. сједнице Уставног суда Републике Српске

12.7.2022.
Дневни ред 285. сједнице Уставног суда Републике Српске

1.7.2022.
Реализација уговора/оквирног споразума за 2022. годину, I и II квартал

30.6.2022.
Саопштење за јавност

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>