Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 40. став 5. и  члана 60. став 1. тач. а) и б) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној  26. фебруара 2020. године, донио је

 

ОДЛУКУ

 

         Утврђује се  да Одлука о усвајању измјене дијела ревизије Регулационог плана "Спортско- рекреационо подручје Јахорина" на подручју општине Трново ("Службене новине Града Источно Сарајево" број 10/19) није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19).

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е њ е

 

  Слободан Авлијаш из Бијељине заступан по пуномоћнику Сави Б. Бојановићу, адвокату из Бијељине, дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о усвајању измјене дијела ревизије Регулационог плана "Спортско-рекреационо подручје Јахорина" на подручју општине Трново ("Службене новине Града Источно Сарајево" број 10/19). Давалац иницијативе оспорава поступак доношења оспорене одлуке са становишта одговарајућих одредби Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15 и 3/16), при чему посебно указује на временски интервал од момента доношења Одлуке о приступању изради измјене дијела ревизије Регулационог плана "Спортско-рекреационо подручје Јахорина" на подручју општине Трново ("Службене новине Града Источно Сарајево" број 17/13), коју је донијела Скупштина Општине Трново на сједници одржаној 4. октобра 2013. године, па до доношења оспорене одлуке од стране Скупштине Општине Трново 31. маја 2019. године. Поред тога, давалац иницијативе оспорава законитост оспорене одлуке зато што се носилац припреме није придржавао  рокова који су  прописани чланом 48. став 5.  и чланом 50. ст. 1. и 5. Закона, као  и због тога што  не постоје  докази да је носилац израде поступио на начин  прописан чланом 48. став 1. наведеног закона, односно да је размотрио примједбе које су достављене у току јавног увида, те образложено мишљење о истакнутим примједбама прије утврђивања приједлога документа просторног уређења доставио носиоцу припреме и лицима која су доставила своје приједлоге, примједбе и мишљења. Надаље, давалац иницијативе оспорава законитост наведене одлуке  због повреде члана 50. став 6. Закона, јер, како  наводи, на сједници Скупштине Општине Трново, на којој је усвојена Одлука, није био изложен графички и текстуални дио плана иако је он саставни дио оспорене одлуке. С обзиром на изложено давалац иницијативе тражи да Суд утврди да оспорена одлука није у сагласности са наведеним законским одредбама, а самим тим ни са чланом 108. став 2. Устава, према којем прописи и други општи акти морају бити у сагласности са законом.

           Републичка управа за инспекцијске послове, Сектор урбанистичко-грађевинске и еколошке инспекције‒Одјељење Источно Сарајево дала је иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости исте одлуке. Давалац иницијативе сматра да поступак доношења оспорене одлуке није проведен у складу са, како је наведено, чланом 42. став 3, чланом 45. став 4, чланом 47. став 3, чланом 48. став 4. и чланом 50. став 1. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15 и 3/16). С тим у вези, у иницијативи се образлаже да је, приликом  ванредне инспекцијске контроле у Општинској управи Трново која је започета 17. јуна 2019. године и о чему је сачињен записник о инспекцијској контроли број 24.090/362-166-59-1/19 од 1. августа 2019. године, утврђено да у документационом основу носиоца припреме недостају докази о томе да ли је преднацрт Плана утврђен на начин прописан чланом 45. став 4. Закона о уређењу простора, тј. да ли је носилац израде предао носиоцу припреме овјерен преднацрт Плана са свим дијеловима које овај документ треба да садржи; да ли је прије утврђивања Нацрта плана организована стручна расправа на коју се позивају субјекти предвиђени чланом 42. став 3. Закона, као и  чланови савјета плана;  да ли  је обавјештење о излагању Нацрта плана на јавни увид објављено у два средства јавног информисања;  да су на јавну расправу позвани чланови савјета плана, као и да ли  је носилац израде, у писаној форми, доставио одговоре лицима која су доставила своје приједлоге, примједбе и мишљења. Поред наведеног, давалац иницијативе   указује на повреду члана 50. став 1. Закона с обзиром на то да је јавна расправа одржана 17. септембра 2018. године,  а Приједлог  плана  утврђен  24. маја 2019. године, као и на повреду члана 27. став 3. Закона  и  у вези с тим наводи да планирани пословни објекат који се налази уз парцелу Слободана Авлијаша није постављен у складу са чланом 54. став 1. Правилника о општим правилима урбанистичке регулације и парцелације ("Службени гласник Републике Српске" број 115/13) према којем најмање  дозвољено растојање најистуренијег дијела објекта и границе сусједне грађевинске парцеле, којом се обезбјеђује међусобна удаљеност објекта, износи 2,5 м.

Суд је, на сједници одржаној 27. новембра 2019. године, сагласно члану 9. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске (Службени гласник Републике Српске" бр. 114/12, 29/13 и 90/14),  одлучио да о иницијативама води јединствен поступак, припајајући иницијативу број У-69/19 првоприспјелој иницијативи У-59/19.

         Скупштина Општине Трново доставила  је одговоре на наводе из обје иницијативе у којима се, између осталог, наводи да је Одлука о приступању изради измјене дијела ревизије Регулационог плана "Спортско-рекреационо подручје Јахорина" на подручју општине Трново донесена 4. октобра 2013. године, а измјена ове одлуке 16. децембра 2013. године, те да је на основу наведених одлука одабран носилац израде плана ЈУ Нови урбанистички завод Републике Српске/ЈУ Институт за урбанизам, грађевинарство и екологију Републике Српске. Након доношења наведених одлука и повјеравања израде Регулационог плана одабраном носиоцу израде, Скупштина Општине Трново није, како се даље наводи у одговору, функционисала дужи временски период, тако да  није било услова да се започети поступак настави и оконча у року који је утврђен Одлуком. У одговору су, такође, оспорени наводи који се односе на одржавање расправе 17. септембра 2018. године односно након протека рока од 30 дана од дана затварања јавног увида и с тим у вези наводи да је јавни увид затворен 17. септембра 2018. године, а  да је посљедњи дан рока падао у нерадни дан, тако да је јавна расправа заказана првог наредног радног дана у оквиру рока од 30 дана. Поред тога, у одговору је наведено и да доносилац акта не посједује доказе којим би оспорио наводе из иницијативе који се односе на поступак припреме, израде и доношења оспорене одлуке.

          Одлука о усвајању измјене дијела ревизије Регулационог плана "Спортско-рекреационо подручје Јахорина" на подручју општине Трново ("Службене новине Града Источно Сарајево" број 10/19) донесена је на основу члана 38. став 2. и члана 50. Закона о уређењу простора и грађењу  („Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15 и 3/16) и члана 35. Статута Општине Трново ("Службене новине Града Источно Сарајево" број 18/17). Овом одлуком, коју је усвојила Скупштина Општине Трново на сједници одржаној 31. маја 2019. године,  усваја се измјена дијела ревизије Регулационог плана "Спортско-рекреационо подручје Јахорина" на подручју општине Трново (члан 1), да се елаборат Плана састоји од текстуалног и графичког дијела  и да је  саставни  дио ове одлуке (чл. 2. и 3), да је План основ за промјену облика, намјене и површина постојећих парцела градског грађевинског земљишта, те да се излаже на стални јавни увид код општинског органа управе надлежног за послове просторног уређења, који се и стара о провођењу ове одлуке (чл. 4,  5. и 6) и да ова одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању у "Службеним новинама Града Источно Сарајево" (члан 7).

         У поступку разматрања оспорене Одлуке о усвајању измјене дијела ревизије Регулационог плана "Спортско-рекреационо подручје Јахорина" на подручју општине Трново Суд је, прије свега, имао у виду да је одредбом члана 102. став 1. тач. 1. и 3. Устава Републике Српске утврђено да општина преко својих органа, у складу са законом, доноси програм развоја, урбанистички план, буџет и завршни рачун и уређује и обезбјеђује коришћење градског грађевинског земљишта и пословног простора.

       Суд је, такође, имао у виду да је иста надлежност општине/града утврђена и Законом  о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19)  којим је, између осталог, прописано  да је усвајање стратешких и спроведбених докумената просторног уређења за подручје јединице локалне самоуправе, те уређење и обезбјеђење коришћења грађевинског земљишта и пословног простора самостална надлежност јединице локалне самоуправе (члана  18. тачка 1. подтачке 2. и 4),  да јединица локалне самоуправе у области просторног планирања и грађења, између осталог, усваја документа просторног уређења и обезбјеђује њихово спровођење, прати стање уређења простора и насеља, те обезбјеђује коришћење грађевинског земљишта (члана  19. тач. 1, 2. и 4. ), да скупштина доноси одлуке и друга општа акта и даје њихово аутентично тумачење, као и  стратешке докуметне просторног уређења за подручје јединице локалне самоуправе (члан 39. став 2. тач. 2. и 6).

 Осим наведеног, Суд је имао у виду Закон о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) којим је прописан поступак припреме, израде и доношења докумената просторног уређења (чл. 38. до 52). С тим у вези Суд је, прије свега,  имао у виду члан 52. став 3. овог закона, којим је прописано да се ревизија, односно измјена или допуна документа просторног уређења врши на начин и по поступку за доношење овог документа. Тако је чланом 40. овог закона прописано да одлуку о приступању изради, односно измјени или допуни документа просторног уређења доноси надлежна скупштина, која треба да садржи врсту документа просторног уређења чијој се изради, односно измјени или допуни приступа, границе подручја за које се документ доноси, односно мијења, период за који се утврђују, процјењују или израчунавају плански параметри, смјернице за израду, измјену или допуну документа, рок израде, садржај планског акта, одредбе о јавној расправи и јавном увиду, начин осигурања средстава за израду, измјену или допуну документа, носиоца припреме за израду, односно измјену или допуну документа просторног уређења и друге елементе зависно од специфичности подручја за које се документ доноси, као и да се одлука о приступању изради односно измјени или допуни документа просторног уређења објављује у службеном гласнику јединице локалне самоуправе (ст. 1, 3. и 9), а чланом 41. став 2. Закона да је носилац припреме за израду документа просторног уређења који доноси скупштина јединице локалне самоуправе орган управе надлежан за послове уређења простора или други орган или организација коју одреди надлежна скупштина одлуком из члана 40. овог закона. Према члану 42. Закона, носилац припреме документа просторног уређења дужан је да носиоцу израде документа достави сву расположиву документацију, а нарочито ону која је таксативно наведена у т. а) до з), затим да након доношења одлуке из члана 40. овог закона, у најмање два средства јавног информисања, објави позив заинтересованим лицима, која су власници непокретности у обухвату овог документа, да у року од 15 дана доставе своје приједлоге и сугестије за одређена планска рјешења на земљишту или објектима, односно објекту у њиховом власништву, те да прибави мишљење органа и правних лица надлежних за водопривреду, енергетику, телекомуникације, саобраћај, заштиту културно-историјског и природног насљеђа, противпожарну заштиту, управљање комуналним отпадом, заштиту животне средине, пољопривредно земљиште и сеизмолошку дјелатност. Поред тога, чланом 43. став 1. Закона прописано је да надлежна скупштина, на приједлог носиоца припреме, именује савјет плана ради укупног праћења израде документа просторног уређења, вођења јавне расправе и усаглашавања ставова и интереса зависно од потребе, обима и врсте документа, док је чланом 44. став 1. прописано да се израда документа просторног уређења повјерава правном лицу које има одговарајућу лиценцу за обављање ових послова, а чланом 45. став 4. да је носилац израде обавезан да носиоцу припреме преда овјерен преднацрт документа просторног уређења са свим дијеловима које одговарајући документ треба да садржи. Према члану 46. Закона, прије утврђивања нацрта, носилац припреме разматра преднацрт на стручној расправи, којој присуствују и чланови савјета плана и на коју се обавезно позивају овлашћени стручни представници органа и правни лица из члана 42. став 3. овог закона (став 1), а позив за стручну расправу, на којој се разматрају примједбе носиоца припреме, чланова савјета и представника позваних организација,  доставља се субјектима из става 1. овог члана најкасније седам дана прије расправе, са изводима из преднацрта који се односе на питања из њиховог дјелокруга (ст. 2. и 3), као и  да  носилац израде разматра примједбе, мишљења и сугестије на преднацрт и прихваћена рјешења утврђује у нацрт документа просторног уређења (став 4), а према члану 47. Закона носилац припреме документа просторног уређења, након спроведене процедуре из члана 46. овог закона, утврђује нацрт документа просторног уређења и мјесто, вријеме и начин излагања документа просторног уређења на јавни увид (став 1), да се трајање јавног увида утврђује одлуком из члана 40. овог закона и траје најмање 30 дана за сва документа просторног уређења, о чему води рачуна носилац припреме зависно од значаја и специфичности документа просторног уређења (став 2), да се о мјесту, времену и начину излагања нацрта документа просторног уређења на јавни увид јавност и власници непокретности на подручју за које се доноси спроведбени документ просторног уређења обавјештавају огласом који се објављује у најмање два средства јавног информисања најмање два пута, с тим да се прва обавијест објављује осам дана прије почетка јавног увида, а друга 15 дана од почетка излагања нацрта докуметна просторног уређења на јавни увид (став 3). Уз то, чланом 48. Закона прописано је да је носилац израде обавезан да размотри све примједбе, приједлоге и мишљења достављене током јавног увида и да прије утврђивања приједлога документа о њима заузме и образложи свој став и да тај став у писаној форми достави носиоцу припреме и лицима која су доставила примједбе, приједлоге и мишљења (став 1), да се приједлог документа утврђује на основу нацрта који је објављен и става према примједбама, приједлозима и мишљењима на тај нацрт (став 2), да се у приједлогу документа не могу мијењати рјешења из нацрта документа, осим оних на која је била стављена основана примједба, приједлог и мишљење (став 3), да се став носиоца израде о примједбама, приједлозима и мишљењима разматра на јавној расправи, на коју се позивају представници носиоца припреме, носиоца израде и органа и правних лица из члана 42. став 3. овог закона, те чланови савјета плана (став 4), а ако јавној расправи из става 4. овог члана не присуствују овлашћени стручни представници органа и правних лица из члана 42. став 3. овог закона, сматра се да су прихватили приједлог документа. Према члану 49. Закона, ако се приједлог документа просторног уређења на основу прихваћених приједлога, примједби и мишљења достављених у току јавног увида значајно разликује од нацрта документа, носилац припреме дужан је да поново организује јавни увид (став 1), да значајне разлике из става 1. овог члана подразумијевају нова рјешења која нису у складу са смјерницама за израду, односно измјену или допуну документа из одлуке из члана 40. овог закона, када се промијени граница грађевинског земљишта или када промјена изазива промјену власничких односа (став 2), као и да се на нацрт документа просторног уређења који је на поновљеном јавном увиду, у складу са ст. 1. и 2. овог члана, могу подносити нови приједлози, примједбе и мишљења само на дијелове документа који су измијењени послије првог јавног увида (став 5). Након одржане јавне расправе из члана 48. став 4. овог закона носилац припреме утврђује приједлог документа просторног уређења у складу са закључцима са расправе и доставља надлежној скупштини најдуже у року од 60 дана од дана одржане јавне расправе (став 1), те да је надлежна скупштина дужна да одлучи о приједлогу документа просторног уређења у року од 60 дана од дана достављања приједлога (став 5).

         Увидом у достављену документацију, укључујући и Записник о извршеној ванредној инспекцијској контроли број 24.090/362-166-59-1/19 од 1. августа 2019. године, који је сачинио инспектор Сектора урбанистичко-грађевинске и еколошке инспекције ‒ Одјељење Источно Сарајево, која се односи на поступак припреме и доношења оспореног плана Суд је утврдио  да је Скупштина Општине Трново, на сједници одржаној 4. октобра 2013. године, донијела Одлуку о приступању изради измјене дијела ревизије Регулационог плана "Спортско-рекреационо подручје Јахорина" ("Службене новине Града Источно Сарајево" број 17/13), а на сједници одржаној 16. децембра 2013. године, Одлуку о измјенама одлуке о приступању изради измјене дијела ревизије Регулационог плана "Спортско-рекреационо подручје Јахорина" ("Службене новине Града Источно Сарајево" број 22/13).  Овом одлуком, која је донесена са позивом на члан 40. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 40/13), те члан 32. Статута Општине Трново ‒ Пречишћени текст ("Службене новине Града Источно Сарајево" бр. 6/10 и 4/12)  одлучено је да се приступи изради измјене дијела ревизије Регулационог плана "Спортско-рекреационо подручје Јахорина", те одређена граница обухвата Плана (члан 1), одређен  временски период за који се План доноси, носилац припреме, носилац израде овог плана, рок за израду, као и средства за израду плана, те утврђена обавеза да се по утврђивању нацрта Плана организују јавни увид и јавна расправа у трајању од мјесец дана (чл. 2. до 6). Административна служба Општине Трново је, 28. октобра 2013. године, упутила јавни позив заинтересованим лицима који су власници непокретности у обухвату измјене дијела ревизије Регулационог плана "Спортско-рекреационо подручје Јахорина" да доставе своје приједлоге и сугестије за одређена планска рјешења на земљишту или објектима, односно објекту у њиховом власништву. Овај позив је објављен  у дневном листу "Глас Српске" од 4. новембра 2013. године. Скупштина Општине Трново је, на сједници одржаној 30. децембра 2013. године, донијела Одлуку о именовању Савјета за праћење израде измјене дијела ревизије Регулационог плана "Спортско-рекреационо подручје Јахорина" ("Службене новине Града Источно Сарајево" број 25/13). Након тога је, Скупштина Општине Трново, на сједници одржаној 5. јула 2018. године, донијела Одлуку о утврђивању нацрта измјене дијела ревизије Регулационог плана "Спортско-рекреационо подручје Јахорина" на подручју општине Трново ("Службене новине Града Источно Сарајево" број 16/18), са позивом на члан 47. став 1. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13 и 106/15) и члан 35. став 2. тачка 8. Статута Општине Трново ("Службене новине Града Источно Сарајево" број 18/17). Овом Одлуком утврђен је нацрт измјене дијела ревизије Регулационог плана "Спортско-рекреационо подручје Јахорина" на подручју општине Трново (члан 1), одређена Јавна установа Институт за урбанизам, грађевинарство и екологију Републике Српске Бања Лука за носиоца израде нацрта Плана (члан 2), одређено вријеме излагања Нацрта на јавни увид (од 18. јула 2018. године до 17. агуста 2018. године), те прописано да ће стручна јавна расправа о Нацрту бити одржана након јавног увида, као и да ће о времену одржавања јавне расправе јавност и власници непокретности у обухвату Плана бити обавијештени путем средстава јавног информисања (члан 3). На основу ове одлуке објављено је обавјештење о излагању Нацрта плана на јавни увид и то у дневном листу "Глас Српске" од 10. јула 2018. године и 1. августа 2018. године. Након усвајања Нацрта плана и његовог стављања на јавни увид Општинска административна служба Општине Трново је, дописом од 20. јула 2018. године, позвала сљедеће институције и јавна предузећа да дају своја мишљења на планска рјешења утврђена у Нацрта плана: "Олимпијски центар Јахорина" а.д. Пале, ШГ "Трескавица" Трново, Туристичку организацију Трново, Републички завод за заштиту културно-историјског и природног наслеђа Републике Српске, "Телекомуникације Републике Српске" а.д. Бања Лука, Радна јединица Источно Сарајево, ЈП "Водовод и канализација" а.д. Пале, ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале и Комунално предузеће Пале. Своје приједлоге и мишљења су доставили: ЈП "Водовод и канализација" а.д. Пале, "Мтел" а.д. Бања Лука, Републички завод за заштиту културно-историјског и природног наслеђа Републике Српске и Олимпијски центар"  а.д. Пале. Јавна расправа о Нацрту плана одржана је 17. августа 2018. године, а обавјештење о датуму одржавања јавне расправе објављено је  13. августа 2018. године у дневном листу "Глас Српске".  У току јавног увида је стављено 12 примједби које су, како то произлази из записника са јавне расправе, од стране носиоца израде усвојене. Након проведеног јавног увида у периоду од 18. јула 2018. године до 17. августа 2018. године, те јавне расправе која је одржана 17. септембра 2018. године, носилац припреме је  24. маја 2019. године утврдио Приједлог плана, који је достављен Скупштини Општине Трново на усвајање.  Одлука о усвајању измјене дијела ревизије Регулационог плана "Спортско-рекреационо подручје Јахорина" на подручју општине Трново донесена је на сједници одржаној 31. маја 2019. године.

 Међутим,  не постоје докази о томе да ли је носилац припреме, након доношења Одлуке о приступању изради измјене дијела ревизије Регулационог плана "Спортско-рекреационо подручје Јахорина", у најмање два средства јавног информисања објавио позив заинтересованим лицима која су власници непокретности у обухвату документа просторног уређења да у року од 15 дана доставе своје приједлоге и сугестије за одређена планска рјешења на земљишту или објектима, односно објекту у њиховом власништву (члан 42. став 2), да ли је носилац израде  предао носиоцу припреме овјерен преднацрт Плана  са свим дијеловима које овај документ треба да садржи (члан 45. став 4), да ли је носилац припреме, прије утврђивања нацрта, организовао стручну расправу о преднацрту плана на коју се позивају чланови савјета плана те  овлашћени стручни представници органа и правних лица из члана 42. став 3. овог закона (члан 46. став 1), да ли је обавјештење о  излагању Нацрту плана на јавни увид објављено у најмање два средства јавног информисања  (члан 47. став 3), да ли је носилац израде, у писаној форми, доставио одговоре лицима која су доставила своје приједлоге, примједбе и мишљења (члан 48. став 1), те да ли су на јавну расправу, која је одржана 17. септембра 2018. године, позвани чланови савјета плана (члан 48. став 4).

            Имајући у виду да даваоци иницијативе указују на поменуте незаконитости, а да доносилац акта није пружио одговарајуће доказе, Суд је оцијенио да оспорена Одлука о приступању изради измјене дијела ревизије Регулационог плана "Спортско-рекреационо подручје Јахорина" није у сагласности са Законом о уређењу простора и грађењу, а чињеница да оспорена одлука није у сагласности са законом чини је неуставном са становишта члана 108. став 2. Устава, према којем прописи и други општи акти морају бити у сагласности са законом.

 Истовремено Суд сматра да је, с обзиром на поступак који је претходио доношењу оспорене одлуке, неопходно да нагласи да је поступак припреме, израде и доношења планова детаљно разрађен Закона о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), као и да  се ради  о строго формалном поступку који подразумијева, између осталог, и обавезу свих органа који учествују у овом поступку да се придржавају рокова који су, за сваку од фаза у поступку припреме, израде и доношења планова, прописани законом.

         Како је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 104/11 и 92/12), у овом предмету одлучио без доношења рјешења о покретању поступка.

         На основу изложеног  одлучено је као у  изреци ове одлуке.

        Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-59/19

26. фебруара 2020. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

   Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
22.5.2020.
Обавјештење о наставку поступка јавне набавке радова на изградњи зграде Уставног суда Републике Српске

20.5.2020.
Саопштење за јавност са 256. сједнице Уставног суда Републике Српске

19.5.2020.
Дневни ред 256. сједнице Уставног суда Републике Српске

29.4.2020.
Обавјештење о обустави поступка јавне набавке - Набавка радова на изградњи зграде Уставног суда Републике Српске

7.4.2020.
Саопштење за јавност са 255. сједнице Уставног суда Републике Српске

7.4.2020.
Oдлука о прихватању понуде за набавку фотокопир апарата

7.4.2020.
Oдлука за набавку канцеларијског материјала у 2020. години

7.4.2020.
Одлука о прихватању понуде за одржавање возила

7.4.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку моторног горива у 2020. години

7.4.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку материјала за одржавање хигијене у 2020. години

12
Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>