Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске и члана 60. став 1. тачка а) и б) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 29. јануара 2020. године, донио је

 

О Д Л У К У

 

Утврђује се да Одлука о усвајању Плана парцелације и стручног мишљења са урбанистичко-техничким условима израђеним од стране „Пут инижињеринг“ д.о.о. Требиње  број 32-03/16 од марта 2016. године, за изградњу пословног објекта бензинске станице са пратећим садржајима („Службени гласник Општине Билећа“ број 5/17), није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19). 

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Републичка управа за инспекцијске послове Републике Српске Сектор урбанистичко-грађевинске и еколошке инспекције, Одјељење Требиње, дала је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости документа просторног уређења ‒ Одлуке о усвајању Плана парцелације и стручног мишљења са урбанистичко-техничким условима израђеним од стране ,,Пут инжињеринга„ д.о.о. Требиње бр. 32-03/16 од марта 2016. године, за изградњу пословног објекта бензинске станице са пратећим садржајима („Службени гласник Општине Билећа“ број 5/17). Давалац иницијативе сматра да Скупштина општине Билећа поступак доношења оспорене Одлуке није провела у складу са одредбама  поглавља 4. (од члана 40, до члана 50) Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/2013). Због наведеног, по мишљењу даваоца иницијативе, оспорени документ просторног уређења донесен је супротно поменутим одредбама Закона о уређењу простора и грађењу.

Скупштине општине Билећа доставила је, уз оспорени општи акт, одговор на наводе из иницијативе, у којем истиче да је Приједлог оспореног документа просторног уређења увршћен у Дневни ред сједнице Скупштине општине одржане дана 29. јуна 2017. године, на којој је разматран и усвојен, да је иницијатива неоснована, те предлаже да Суд ову иницијативу не прихвати.

У току претходног поступка Суд је затражио од доносиоца предметног акта   (допис од 28.02. и 11.11. 2019. године) да достави документацију о проведеном поступку његовог доношења, сходно одредбама чл. 38. до 50. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске„ бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), односно документацију о припреми, изради и доношењу оспореног планског документа. 

Како тражена документација није достављена, Суд је сходно одредбама чл. 36 Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гланик Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12) наставио поступак.

Одлуку о усвајању Плана парцелације и стручног мишљења са урбанистичко-техничким условима израђеним од стране „Пут инжињеринга„ д.о.о. Требиње број 32-03/16 од марта 2016. године, за изградњу пословног објекта бензинске станице са пратећим садржајима („Службени гласник Општине Билећа“ број 5/17), донијела је Скупштина општине Билећа на основу члана 82. став 2. Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16) и члана 35. Статута општине Билећа („Службени гласник Општине Билећа“ број 5/14).

Овом oдлуком усваја се План парцелације и стручног мишљења са урбанистичко-техничким условима израђеним од стране „Пут инжињеринга„ д.о.о. Требиње број 32-03/16 од марта 2016. године, за изградњу пословног објекта бензинске станице са пратећим садржајима на земљишту означеном по новом премјеру као кч. 1015/2, 1016/2 и 1016/3 уписаном у лист непокретности број 2561 к.о. Билећа-град              (тачка I и II), а Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине Билећа“ (тачка III ).

У поступку оцјењивања уставности и законитости оспорене Одлуке, Суд је имао у виду да је Уставом Републике Српске утврђено да општина преко својих органа у складу са законом доноси програм развоја, урбанистички план, буџет и завршни рачун, уређује и обезбјеђује коришћење градског грађевинског земљишта и пословног простора (члан 102. став 1. тачка 1. и 3), да закони, статути, други прописи и општи акти морају бити у сагласности са Уставом, а да прописи и други општи акти морају бити у сагласности са законом (члан 108).

Сагласно наведеном уставном овлашћењу Законом о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19) утврђене су најважније надлежности скупштине јединице локалне самоуправе, међу којим је и надлежност да доноси одлуке и друге опште акте и даје њихово аутентично тумачење, као и спроведбене документе просторног уређења за подручје јединице локалне самоуправе (члан 39. став 2. алинеја 2. и 8). 

Поред тога, Законом о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) прописано је: да је план парцелације спроведбени, односно техничко-регулативни документ просторног уређења на основу којег се дефинишу услови за пројектовање и извођење објеката, за одредђени  плански период, који се дефинише одлуком о приступању изради, измјени или допуни документа просторног уређења (члан 25. став 4. тачка д) и ст. 8, 9. и 10); да је доношење плана парцелације обавезно за подручје јединице локалне самоуправе за контактне зоне градова и центара јединица локалне самоуправе који се налазе у великој територијалној експанзији и приградска села у трансформацији и објекте линијске комуналне инфраструктуре (члан 26. тачка б) подтачка 7); да се план парцелације доноси за просторне цјелине за које не постоји обавеза доношења регулационог плана или урбанистичког пројекта и за контактне зоне градова и центара јединица локалне самоуправе, приградска села у трансформацији, просторе дуж ауто-путева, магистралних и регионалних путева и других објеката линијске инфраструктуре (члан 37). Скупштина јединице локалне самоуправе, сходно члану 38. став 2. овог Закона доноси, између осталих, спроведбене документе просторног уређења јединице локалне самоуправе.

Поступак припреме, израде и доношења документа просторног уређења прописан је чл. 38. до 52. Закона. Одредбама члана 40. Закона прописано је да одлуку о приступању изради, односно измјени или допуни документа просторног уређења доноси надлежна скупштина, прописане садржине, док је према члану 41. став. 2 овог Закона носилац припреме за израду документа просторног уређења орган управе надлежан за послове уређења простора или други орган или организација коју одреди надлежна скупштина одлуком из члана 40. овог Закона, који покреће израду документа просторног уређења и дужан је да носиоцу израде документа достави сву расположиву документацију прописану чланом 42. Закона. На приједлог носиоца припреме скупштина јединице локалне самоуправе именује савјет плана ради укупног праћења израде документа просторног уређења (члан 43), затим, израда овог документа повјерава  се правном лицу које има одговарајућу лиценцу за обављање ових послова ‒ носилац израде (члан 44), а избор носиоца израде плана врши се у складу са прописима о јавним набавкама (члан 45), тако да носилац припреме, прије утврђивања нацрта, разматра преднацрт на стручној расправи којој присуствују и чланови савјета плана и овлаштени стручни представници (члан 46). Скупштина јединице локалне самоуправе на приједлог носиоца припреме утврђује нацрт документа, мјесто, вријеме и начин његовог излагања на јавни увид, након чега је носилац израде обавезан да размотри примједбе, приједлоге и мишљења дата током јавног увида, о њима заузме став, након чега се утврђује приједлог документа просторног уређења, који скупштина разматра (чл. 47‒50), при чему се просторни план и зонинг план подручја посебне намјене Републике Српске за изградњу комплексних инфраструктурних, индустријских и сличних објеката за које је утврђен општи интерес и план парцелације за просторе дуж ауто-путева, магистралних и регионалних путева или друге објекте линијске инфраструктуре израђују и доносе по скраћеном поступку на основу одлуке Народне скупштине Републике Српске, на начин прописан правилником из става 1. овог члана (члан 51. став 2).

           Полазећи од наведених законских одредби, те имајући у виду чињеницу да доносилац није доставио докумeнтацију о проведеном поступку доношења оспореног акта, Суд је утврдио да Одлука о усвајању Плана парцелације и стручног мишљења са урбанистичко-техничким условима израђеним од стране „Пут инижињеринга„ д.о.о. Требиње, број 32-03/16 од марта 2016. године за изградњу пословног објекта бензинске станице са пратећим садржајима („Службени гласник општине Билећа“ број 5/17) није донесена на начин и по поступку који је прописан Законом о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19). Имајући у виду да је поступак припреме, израде и доношења овог документа строго формалан поступак, по оцјени Суда, доносилац овог спроведбеног документа просторног уређења био је обавезан да проведе поступак на законом прописан начин. Чињеница да оспорена Одлука није у сагласности са законом, чини је неуставном са становишта члана 108. став 2. Устава Републике Српске, према којем прописи и други општи акти морају бити у сагласности са законом.

Како је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је на основу члана 40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), у овом предмету одлучио без доношења рјешења о покретању поступка.   

На основу изложеног одлучено је као у изреци ове одлуке.

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-1/19

29. јануара 2020. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
22.5.2020.
Обавјештење о наставку поступка јавне набавке радова на изградњи зграде Уставног суда Републике Српске

20.5.2020.
Саопштење за јавност са 256. сједнице Уставног суда Републике Српске

19.5.2020.
Дневни ред 256. сједнице Уставног суда Републике Српске

29.4.2020.
Обавјештење о обустави поступка јавне набавке - Набавка радова на изградњи зграде Уставног суда Републике Српске

7.4.2020.
Саопштење за јавност са 255. сједнице Уставног суда Републике Српске

7.4.2020.
Oдлука о прихватању понуде за набавку фотокопир апарата

7.4.2020.
Oдлука за набавку канцеларијског материјала у 2020. години

7.4.2020.
Одлука о прихватању понуде за одржавање возила

7.4.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку моторног горива у 2020. години

7.4.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку материјала за одржавање хигијене у 2020. години

12
Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>