Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 3, члана 37. став 1. тачка б) и члана 61. став 1. тачка ђ)  Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' број 104/11), на сједници одржаној 29. јануара 2020. године, д о н и о  је

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

          Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности  Одлуке о измјени Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста "Необас" д.о.о. Бања Лука број 134/16 од 9. фебруара 2016. године и Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста "Необас" д.о.о. Бања Лука број 134-1/16 од 18. фебруара 2016. године.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

     Милица Брђанин из Бање Луке дала је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности Одлуке о измјени Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста "Необас" д.о.о. Бања Лука број 134/16 од 9. фебруара 2016. године и Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста "Необас" д.о.о. Бања Лука број 134-1/16 од 18. фебруара 2016. године, које је донио в.д. директора овог друштва. У иницијативи се наводи да је тачка IV оспорене одлуке, којом је прописано да ступа на снагу даном доношења, а примјењиваће се од 1. фебруара 2016. године супротна одредбама чл. 109. и 110. Устава Републике Српске, чиме је, по њеном мишљењу, одлука у цијелости неуставна. У погледу оспореног правилника, давалац иницијативе указује на то да је чланом 14. овог акта прописано да исти ступа на снагу 1. фебрауара 2016. године, чиме су такође нарушене гаранције из чл. 108. и 109. Устава, због чега је, истовремено, овај правилник у цијелости супротан Уставу. Слиједом наведеног предлаже да Суд утврди да оспорена одлука и правилник нису у сагласности са Уставом Републике Српске.

          У одговору на иницијативу "Необас" д.о.о. Бања Лука наводи да су оспорени општи акти престали да важе 2018. године ступањем на снагу Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста број 174-1/18 од 6. априла 2018. године. Пошто су оспорена одлука и правилник престали да важе прије подношења иницијативе, у одговору се предлаже да Суд не прихвати дату иницијативу. Поред тога, доносилац ових аката износи став да евентуална неуставност одредаба о ступању на снагу, на које се указује у иницијативи, не може довести до неуставности оспорене одлуке и правилника у цјелини, већ се у том случају примјењује одредба члана 109. став 1. Устава и ови акти ступају на снагу осмог дана од дана објављивања.  

          Оспорену Одлуку о измјени Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста "Необас" д.о.о. Бања Лука број 134/16 од 9. фебруара 2016. године донио је в.д. директора овог друштва на основу члана 18. Правилника о раду "Необас" д.о.о. Бања Лука и Одлуке о оснивању Друштва, а у складу са Одлуком Скупштине оснивача Друштва број 4/16 од 8. фебруара 2016. године. Овом одлуком измијењен је тада важећи Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Друштву "Необас" д.о.о. Бања Лука од 8. априла 2015. године. Тачком IV ове одлуке прописано је да иста ступа на снагу даном доношења, да ће се измијењена организација и истематизација Друштва примјењивати од 1. фебруара 2016. године, те да ће њену реализацију провести одговарајуће стручне службе и радници Друштва.

         Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста "Необас" д.о.о. Бања Лука број 134-1/16 од 18. фебруара 2016. године донесен је на основу члана 18. Правилника о раду "Необас" д.о.о. Бања Лука, одредаба Одлуке о оснивању Друштва, а у складу са Одлуком Скупштине оснивача Друштва број 4/16 од 8. фебруара 2016. године  и Одлуком директора Друштва о измјени и допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста "Необас" д.о.о. Бања Лука број 134/16 од 9. фебруара 2016. године. Овим правилником је утврђена организација и систематизација послова из дјелокруга "Необас" д.о.о. Бања Лука, организационе јединице у Друштву, њихова дјелатност и међусобни односи, називи радних мјеста са описима послова, потребном стручном спремом, број извршилаца и др. Чланом 14. овог правилника прописано је да ће се измјене и допуне истог вршити на начин и по поступку предвиђеном за његово доношење, да овај акт ступа на снагу 1. фебруара 2016. године, а објавиће се на огласној плочи Друштва, те да његовим ступањем на снагу престаје да важи Правилник о систематизацији број 363/15 од 8. априла 2015. године, тако да се све одредбе претходно наведеног стављају ван снаге и то од дана ступања на снагу овог правилника.

     У току уставносудског поступка Суд је имао у виду да је оспорена Одлука о измјени Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста "Необас" д.о.о. Бања Лука број 134/16 од 9. фебруара 2016. године, којом је измијењен и допуњен тада важећи Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Друштву "Необас" д.о.о. Бања Лука од 8. априла 2015. године, престала је да важи прије подношења иницијативе ступањем на снагу Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста "Необас" д.о.о. Бања Лука број 134-1/16 од 18. фебруара 2016. године. Како је иницијатива поднесена 31. јануара 2019. године, Суд је, на основу члана 37. став 1. тачка б) Закона о Уставном суду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 104/11 и 92/12), одлучио да у овом дијелу не прихвати иницијативу из разлога што је поднесена по истеку једне године од престанка важења одлуке чија се оцјена уставности тражи. 

   Поред тога, Суд је утврдио да је и оспорени Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста "Необас" д.о.о. Бања Лука број 134-1/16 од 18. фебруара 2016. године такође престао да важи прије подношења иницијативе. Наиме, 6. априла 2018. године донесен је нови Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста "Необас" д.о.о. Бања Лука број 174-1/18. Према члану 14. овог правилника, његовим ступањем на снагу престаје да важи оспорени Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста "Необас" д.о.о. Бања Лука број 134-1/16 од 18. фебруара 2016. године. Иако је иницијатива поднесена у року прописаном чланом 3. Закона о Уставном суду Републике Српске, Суд је, имајући у виду овлашћења из ове законске одредбе, одлучио да не прихвати иницијативу.

На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-8/19

29. јануара 2020. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
22.5.2020.
Обавјештење о наставку поступка јавне набавке радова на изградњи зграде Уставног суда Републике Српске

20.5.2020.
Саопштење за јавност са 256. сједнице Уставног суда Републике Српске

19.5.2020.
Дневни ред 256. сједнице Уставног суда Републике Српске

29.4.2020.
Обавјештење о обустави поступка јавне набавке - Набавка радова на изградњи зграде Уставног суда Републике Српске

7.4.2020.
Саопштење за јавност са 255. сједнице Уставног суда Републике Српске

7.4.2020.
Oдлука о прихватању понуде за набавку фотокопир апарата

7.4.2020.
Oдлука за набавку канцеларијског материјала у 2020. години

7.4.2020.
Одлука о прихватању понуде за одржавање возила

7.4.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку моторног горива у 2020. години

7.4.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку материјала за одржавање хигијене у 2020. години

12
Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>