Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

     Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 40. став 5. и члана 61. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 30. октобра 2019. године, д о н и о  је

 

 Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

     Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности и законитости Тарифног броја 2. Одлуке о комуналним таксама ("Службени гласник Општине Фоча" бр. 5/12 и 5/13).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

        Миле Чајевић из Фоче дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Тарифног броја 2. Одлуке о комуналним таксама ("Службени гласник Општине Фоча" бр. 5/12 и 5/13), коју је донијела Скупштина Општине Фоча. У иницијативи се наводи да наведена одлука у оспореном дијелу није у сагласности са чланом 10. Устава Републике Српске, којим је утврђена једнакост свих грађана пред законом, као ни са чланом 14. Европске конвенције о заштити људских права и основних слобода, који свим лицима гарантује уживање права и слобода без дискриминације по било којем основу. Неуставност оспорених одредаба давалац иницијативе налази у чињеници што су годишње комуналне таксе за истицање назива правног и физичког лица на пословним просторијама утврђене у битно различитим износима за различите врсте дјелатности, без релевантних и реално утврђених критеријума за такво разликовање, чиме су обвезници плаћања ове таксе доведени у неравоправан положај приликом утврђивања висине ове обавезе. Поред тога, оспореним прописивањем је, по мишљењу даваоца иницијативе, нарушено и начело владавине права из члана 5. алинеја 4. Устава, односно принцип правне сигурности, као један од темељних правних принципа, те члан 1. Протокола број 1 уз Европску конвенцију о заштити људских права и основних слобода, којим су заштићена имовинска права грађана.

       У одговору на иницијативу који је доставила Скупштина Општине Фоча наводи се да  је одредбом члана 7. став 2. Закона о комуналнм таксама прописано да скупштина јединице локалне самоуправе може да утврди комуналне таксе у различитој висини, те да је доносилац оспорене одлуке, на основу ове норме која је упућујућег, а не императивног карактера, утврдила Тарифни број 2, водећи притом рачуна о зонама и локацији на којима се објекти налазе. Надаље, истиче се да је приликом утврђивање оспорене таксе Скупштина Општине Фоча имала у виду да су у првој градској зони лоциране банке, адвокати, нотари, привредна друштва, угоститељски и трговачки објекти, док су предузећа из области шумарства и пилане смјештени ван града, тако да би свако прецизирање локације у контексту висине предметне таксе водило беспотребном пренормирању. Сходно наведеном, доносилац оспорене одлуке сматра да је иницијатива неоснована, те предлаже да Суд, након проведеног поступка, исту не прихвати.           

    Одлука о комуналним таксама ("Службени гласник Општине Фоча" бр. 5/12 и 5/13) донесена је на основу члана 2. Закона о комуналним таксама ("Службени гласник Републике Српске" број 4/12), члана 30. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" бр. 101/04, 42/05 и 118/08) и члана 13. Статута Општине Фоча ("Службени гласник Општине Фоча" број 7/05). Оспореним Тарифним бројем 2. ове одлуке прописана је висина комуналне таксе, у различитим износима, за истицање назива правног и физичког лица на пословним просторијама, и то: за предузећа која су регистрована и обављају дјелатност на основу Закона о привредним друштвима и других закона (тачка I), те за самосталне радње и дјелатности које предузетници обављају у својству самосталног занимања ‒ трговачке радње, угоститељске објекте и остале дјелатости (тачка II).

  У поступку оцјењивања уставности и законитости оспореног тарифног броја предметне одлуке Суд је имао у виду одредбе чланова 62. и 63. Устава Републике Српске, према којима Република и општина буџетом утврђују јавне приходе и јавне расходе, средства буџета су порези, таксе и други законом утврђени приходи, а обавеза плаћања пореза и других дажбина је општа и утврђује се према економској снази обвезника. Поред тога, у конкретном случају релевантне су и норме члана 102. став 1. тачка 2. и став 2. и члана 103. Устава којима је утврђено да општина, преко својих органа, у складу са законом уређује и обезбјеђује обављање комуналних дјелатности, да се систем локалне управе уређује законом, те да граду и општини припадају приходи утврђени законом и средства за обављање повјерених послова. Према члану 108. став 2. Устава прописи и други општи акти морају бити у сагласности са законом.

     Сагласно Уставом утврђеним овлашћењима, Законом о комуналним таксама ("Службени гласник Републике Српске" број 4/12) утврђени су и уређени основни елементи система комуналних такси, предмет таксене обавезе, обвезници плаћања, као и ослобађања од плаћања комуналне таксе. Тако је овим законом прописано: да комуналне таксе, у складу са овим законом, посебним актом утврђује град, односно општина, те да су ове таксе приход буџета јединице локалне самоуправе (члан 2), да се комуналне таксе могу утврдити за истицање пословног имена правног лица или предузетника на пословним просторијама (члан 3. став 1. тачка и)), да је правно лице и предузетник који обавља дјелатност на основу одобрења надлежног органа дужан да на улазу у сваки пословни простор гдје обавља дјелатност истакне пословно име (члан 6. став 1), да акт о утврђивању комуналне таксе доноси скупштина јединице локалне самоуправе, а њиме се утврђују: врста, висина, рокови, начин плаћања и ослобађања од плаћања комуналне таксе (члан 7. став 1), да скупштина јединице локалне самоуправе можа да утврди комуналне таксе у различитој висини, зависно од врсте дјелатности, површине, локације, односно зона у којима се налазе објекти, односно предмети или врше услуге за које се плаћа такса из члана 3. овог закона (члан 7. став 2).

   Поред тога, чланом 30. алинеја 9. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" бр. 101/04, 42/05 и 118/08), који је био на снази у вријеме доношења оспорене одлуке, као и чланом 39. став 2. тачка 10. важећег Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" бр. 97/16 и 36/19) прописано је да скупштина јединице локалне самоуправе доноси одлуке о комуналним таксама и другим јавним приходима, када је овлашћена законом.

     Како из наведеног произлази, такса за истицање назива на пословним просторијама представља врсту локалне комуналне таксе, која је изворни приход јединица локалне самоуправе, а коју, у складу са законом, својим актом уређује скупштина јединице локалне самоуправе. Законом о комуналним таксама су на општи начин утврђени и уређени сви основни елементи система комуналних такси, одређене су границе овлашћења јединица локалне самоуправе при увођењу и уређивању комуналних такси, те је, између осталог, прописано да се локалне комуналне таксе могу уводити за истицање пословног имена правног лица или предузетника на пословним просторијама. Одредбом члана 7. став 2. овог закона предвиђено је да скупштина јединице локалне самоуправе комуналне таксе може утврдити у различитој висини, а као критеријуми за различито прописвање висине ових такси прописани су врста дјелатности, површина и локација, односно зона у којима се налазе објекти, односно предмети или врше услуге за које се плаћа такса.

     Полазећи од наведеног Суд је оцијенио да је Скупштина Општине Фоча била овлашћена да донесе оспорену одлуку којом су утврђени врста, висина и ослобађања од плаћања комуналне таксе, као и друга питања која се односе на комуналне таксе на подручју општине Фоча. Саставни дио ове одлуке је и Тарифа комуналних такси.

      Оцјењујући уставност и законитост оспореног Тарифног броја 2. предметне одлуке Суд је оцијенио да исти није у супротности са Уставом и Законом о комуналним таксама. Наиме, како је већ истакнуто, Законом о комуналним таксама су као критеријуми за различито прописивање висине комуналне таксе одређени врста дјелатности, површина и локација, односно зона у којима се налазе објекти, односно предмети или врше услуге за које се плаћа ова такса. Оспореним нормама Тарифног броја 2. предметне одлуке доносилац овог акта је одредио комуналне таксе за истицање назива правног и физичког лица на пословним просторијама у различитој висини на основу врсте дјелатности коју обављају обвезници, који је један од Законом предвиђених критеријума. Суд је оцијенио да, према цитираној одредби члана 7. став 2. Закона о комуналним таксама, приликом утврђивања висине таксе за истакнуту фирму јединица локалне самоуправе може, сходно својој цјелисходној процјени, примијенити и само један од законом предвиђених критеријума, као што је то прописано у конкретном случају. Суд, наиме, сматра да ови законски критеријуми нису одређени кумулативно, тако да Скупштина Општине Фоча није изашла из законских оквира када је за одређивање висине комуналне таксе за истицање назива правног и физичког лица на пословним просторијама примијенила само један критеријум, односно врсту дјелатности.

    Поред тога, Суд је оцијенио да оспореним прописивањем нису нарушене ни гаранције једнакости грађана пред законом из члана 10. Устава, како се наводи у иницијативи. Наиме, предметне норме се подједнако односе на све субјекте који испуњавају исти критеријум прописан овом одлуком, односно који обављају исту врсту дјелатности, тако да не доводе до различитог третмана адресата оспореног акта приликом плаћања предметне комуналне таксе. У вези са наведеним Суд сматра потребним указати на то да уставно начело из члана 10. не подразумијева једнакост у апсолутном смислу, већ гарантује једнак третман субјеката који се налазе у истим или истоврсним правним ситуацијама приликом реализације одређених права и обавеза.

   Како у конкретном случају нису нарушени уставни принципи законитости и равноправности на које се указује у иницијативи, Суд је оцијенио да оспореном нормом није доведено у питање ни начело правне сигурности, као сегмент владавине права гарантоване чланом 5. став 1. алинеја 4. Устава.

   Поред тога, Суд није разматрао наводе иницијатора о повреди члана 14. Конвенције за заштиту људских права и основних слобода, јер се ради о паушалним наводима без образложења у односу на које од права гарантованих овом конвенцијом се сматра да је дошло до дискриминације адресата оспорене норме.

   Цијенећи да је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске, о уставности и законитости оспореног  Тарифног броја 2. Одлуке о комуналним таксама одлучио без доношења рјешења о покретању поступка.

            На основу изложеног одлучено је као у изреци ове одлуке.

           Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и   судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

                                                                                                                                                                                                                                                                           

Број: У-76/18

30. октобра 2019. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
1.7.2020.
Саопштење за јавност са 258. сједнице Уставног суда Републике Српске

1.7.2020.
Одлука о прихватању понуде за услуге штампе Билтена Уставног суда Републике Српске број 24

1.7.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку пића и освјежавајућих напитака у чајну кухињу Уставног суда Републике Српске

1.7.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку радова за изградњу зграде Уставног суда

30.6.2020.
Дневни ред 258. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.6.2020.
Саопштење за јавност са 257. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.6.2020.
Дневни ред 257. сједнице Уставног Суда Републике Српске

23.6.2020.
Саопштење за јавност са сједница Вијећа за заштиту виталног интереса

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>