Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 40. став 5. и члана 61. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 27. фебруара 2019. године, д о н и о  ј е 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

          Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности и законитости чланова 9, 15. и 20. Одлуке о безбједности саобраћаја на путевима општине Угљевик („Службени билтен Општине Угљевик“ број 11/17).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

          Борисав Васић из Угљевика дао је Уставном суду Републике Српске (у даљем тексту: Суд) иницијативу за оцјењивање законитости чл. 9, 15. и 20. Одлуке о безбједности саобраћаја на путевима општине Угљевик („Службени билтен Општине Угљевик“ број 11/17) (у даљем тексту: Одлука).  Давалац иницијативе сматра да је прописивање из члана 9. оспорене одлуке, према којем је Полицијска управа Бијељина у обавези да подноси извјештај о стању безбједности саобраћаја на путевима на подручју општине Угљевик, у супротности са чланом 13. Закона о полицији и унутрашњим пословима („Службени гласник Републике Српске“ број 57/16). Такође, у иницијативи се наводи да је уређујући као у чл. 15. и 20. оспорене одлуке, Скупштина Општине Угљевик преузела надлежности које јој не припадају, што је у супротности са одредбом члана 31. став 1. Закона о основима безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини („Службени гласник Босне и Херцеговине“ бр. 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13 и 8/17), те чланом 59. ст. 2. и 4. и чланом 60. Закона о јавним путевима („Службени гласник Републике Српске“ број 89/13).

          У одговору Скупштине Општине Угљевик се истиче да управљање локалним путевима и улицама врши надлежни орган јединице локалне самоуправе у складу са чланом 16. Закона о јавним путевима у Републици Српској. Такође, доносилац оспореног акта наводи да је члан 9. Одлуке у сагласности са чланом 4. став 3. Закона о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске, те да није у супротности са чланом 13. Закона о полицији и унутрашњим пословима, јер овај закон не забрањује да полицијске управе подносе извјештаје локалним скупштинама. Поред овога, истиче се да је прописујући на начин као у оспореним чл. 15. и 20. Одлуке, Скупштина Општине Угљевик регулисала сагласно чл. 49. и 44. став 1, те члану 45. став 1. Закона о основима безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини. С обзиром на изложено, доносилац оспореног акта предлаже да Суд не прихвати предметну иницијативу.

         Одлуку о безбједности саобраћаја на путевима општине Угљевик („Службени билтен Општине Угљевик“ број 11/17) донијела је, 30. новембра 2017. године, Скупштина Општине Угљевик на основу члана 2. Закона о основима безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини („Службени гласник Босне и Херцеговине“ бр. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13 и 8/17), члана 2. Закона о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 63/11) и члана 37. Статута Општине Угљевик („Службени билтен Општине Угљевик“ број 7/17).

Оспореним чланом 9. ове одлуке прописано је да Полицијска управа Бијељина – Полицијска станица Угљевик подноси Скупштини Општине Угљевик, најмање једном годишње, Извјештај о стању безбједности саобраћаја на територији општине Угљевик.

Оспореним чланом 15. Одлуке прописано је да се у насељеном мјесту Угљевик утврђују посебни услови и правила одвијања саобраћаја како слиједи: Улице са правом првенства пролаза су: улица Карађорђева, улица Његошева, улица Краља Петра Првог, улица Јована Дучића, улица Светог Саве, улица Богутовачка, улица Патријарха Павла улица Мајевичког четничког корпуса, улица Зекина, улица Забрђска, док су улице у  којима  се  одвија  саобраћај у једном смјеру: улица Краља Петра Првог, улице Ћирила  и  Методија (од  улице Карађорђеве  па  до  уласка  на  паркинг Основне школе „Алекса Шантић“), улица Јована Дучића, улица Гаврила Принципа, улица Старине Новака.

Оспореним чланом 20. Одлуке прописано је да је највећа дозвољена брзина  кретања  моторних возила на  улицама  у  градском  дијелу Угљевика 40 km/h, те да се, у насељеним мјестима општине Угљевик, осим на дијеловима магистралних и регионалних путева који  пролазе  кроз  подручје  општине, возила не смију  кретати  брзином  већом  од  50  km/h,  што  се регулише одговарајућом сигнализацијом.

У поступку оцјењивања уставности и законитости оспорене одлуке Суд је имао у виду да је чланом 102. став 1. тачка 5. Устава предвиђено да се општина преко својих органа у складу са законом стара о задовољавању потреба грађана у култури, образовању, здравственој и социјалној заштити, физичкој култури, информисању, занатству, туризму и угоститељству, заштити животне средине и другим областима.

Такође, Суд је узео у обзир да је чланом 39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16) прописано да је скупштина општине орган одлучивања и креирања политике општине и да је једна од њених најважнијих надлежности доношење одлука и других општих акта и давање њиховог аутентичног тумачења.

Имајући у виду наведено, те одредбу члана 115. Устава, према којој је Суд надлежан да оцјењује законе које је усвојила Народна скупштина Републике Српске и друге прописе и опште акте донесене на основу закона усвојених на нивоу Републике Српске, Суд је утврдио да није у његовој надлежности да оцјењује уставност и законитост оспорене одлуке у односу на Закон о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини („Службени гласник Босне и Херцеговине“ бр. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17 и 9/18), који је донијела Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине.

У погледу захтјева за оцјену члана 9. Одлуке у односу на одредбу члана 13. Закона о полицији и унутрашњим пословима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 57/16 и 110/16) Суд је оцијенио да је оспорена одредба овог члана Одлуке у сагласности са наведеном законским прописивањем. Имајући у виду да је чланом 13. став 2. наведеног закона одређено да полицијске послове директор полиције врши непосредно и посредством за то надлежних руководилаца основних организационих јединица у сједишту и ван сједишта Министарства, а узимајући у обзир да према члану 161. став 1. истог закона, ради остваривања принципа јавности рада и у интересу безбједности, Министарство обавјештава правна лица и републичке органе управе о сазнањима од интереса за њихову заштиту и безбједност уопште, Суд је утврдио да је Полицијска управа Бијељина – Полицијска станица Угљевик дужна  да Скупштини општине Угљевик поднесе, најмање једном годишње, Извјештај о стању безбједности саобраћаја на територији општине Угљевик.  

Поред овога, имајући у виду да оспореним чл. 15. и 20. Одлуке није уређен поступак постављања саобраћајне сигнализације у смислу члана 59. ст. 2. и 4. Закона о јавним путевима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 89/13), нити је утврђена забрана саобраћања возила у смислу члана 60. истог закона, односно да се предмет регулисања оспорених чланова Одлуке не може довести у контекст наведених законских норми, Суд је утврдио да нису основани ни наводи из иницијативе према којима прописивање из чл. 15. и 20. Одлуке није у сагласности са чланом 59. ст. 2. и 4. и чланом 60. Закона о јавним путевима.

С обзиром на то да је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено и да прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске, у овом предмету одлучио без доношења рјешења о покретању поступка.

На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци овог рјешења.

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-21/18

27. фебруара 2019. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2019. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>