Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Broj predmeta: U- / Ključna riječ:
Godina podnošenja inicijative: Period okončanja postupka: -
Sadržani pojmovi:
 
U polja 'Broj predmeta' podaci se unose u formatu xxx/yy, gdje je xxx broj predmeta, a yy godina podnošenja inicijative.
U polje 'Ključna riječ' unosi se jedna ili više riječi na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica), kako bi se pronašle sve odluke koje u tekstu sadrže te riječi.
Nije neophodno popuniti sva polja. Klikom na dugme 'Prikaži' dobićete sve odluke koje zadovoljavaju gornje kriterijume.
   ||

Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 37. stav 1. tačka g) i člana 61. stav 1. tačka d) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 12. jula 2023. godine, d o n i o  je

 

R J E Š E Nj E

 

Odbacuje se prijedlog za ocjenjivanje ustavnosti člana 7. stav 3. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16).

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Načelnik Opštine Modriča podnio je Ustavnom sudu Republike Srpske prijedlog za ocjenjivanje ustavnosti člana 7. stav 3. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16). U prijedlogu se navodi da osporena zakonska odredba nije u saglasnosti sa članom 102. Ustava Republike Srpske i članom 4. stav 6. Evropske povelje o lokalnoj samoupravi. Predlagač, naime, smatra da prilikom zaključivanja posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti lokalne samouprave Ministarstvo uprave i lokalne samouprave ne može biti ugovarač, jer ovo ministarstvo vrši nadzor nad radom jedinica lokalne samouprave, odnosno načelnika/gradonačelnika, tako da su interesi lokalnih zajednica veoma često suprotstavljeni interesima resornog ministarstva. Takođe je mišljenja da Ministarstvo uprave i lokalne samouprave ne može da bez konsultacija sa lokalnim zajednicama pregovara u njihovo ime i zaključuje posebni kolektivni ugovor u ovoj oblasti. Konačno, u prijedlogu se traži da Sud obustavi od izvršenja Poseban kolektivni ugovor o izmjenama Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti lokalne samouprave Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 8/22) do okončanja postupka ocjene ustavnosti osporene zakonske norme.

U toku postupka Sud je utvrdio da Rješenjem ovog suda broj U-22/18 od 27. februara 2019. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 19/19) nije prihvaćena inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti člana 7. stav 3. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16). Ovim rješenjem Sud je utvrdio da je ova zakonska odredba u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske.

Imajući u vidu navedeno, odnosno da je Ustavni sud Republike Srpske već odlučivao o ustavnosti osporene zakonske odredbe, Sud je, na osnovu člana 37. stav 1. tačka g) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), odbacio prijedlog za ocjenjivanje ustavnosti ove norme.

S obzirom na to da je ovim rješenjem odlučeno o predmetnom prijedlogu, Sud, kao bespredmetan, nije razmatrao zahtjev predlagača za obustavu od izvršenja Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti lokalne samouprave Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 8/22) u smislu člana 58. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

Ovo rješenje Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Vojin Bojanić, Svetlana Brković, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Radomir V. Lukić, prof. dr Ivanka Marković, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić.

                                                                                          

Broj: U-22/22

12. jula 2023. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

 

Aktuelno
Pretraživanje


Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
 
© 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja
html>