Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Broj predmeta: U- / Ključna riječ:
Godina podnošenja inicijative: Period okončanja postupka: -
Sadržani pojmovi:
 
U polja 'Broj predmeta' podaci se unose u formatu xxx/yy, gdje je xxx broj predmeta, a yy godina podnošenja inicijative.
U polje 'Ključna riječ' unosi se jedna ili više riječi na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica), kako bi se pronašle sve odluke koje u tekstu sadrže te riječi.
Nije neophodno popuniti sva polja. Klikom na dugme 'Prikaži' dobićete sve odluke koje zadovoljavaju gornje kriterijume.
   ||

       Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 37. stav 1. tačka g) i člana 61. stav 1. tačka d) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 28. oktobra 2020. godine,  d o n i o   j e

 

                                                                R J E Š E Nj E

 

         Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti tačke III. pod a) podtačka 12. Odluke o visini naknade za korišćenje podataka i pružanja usluga Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove  ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 18/12 i 27/12).

 

                                                        O b r a z l o ž e nj e

 

         Dario Lj. Sandić iz Banje Luke dao je Ustavnom sudu Republike Srpske inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti tačke III. pod a) podtačka 12. Odluke o visini naknade za korišćenje podataka i pružanja usluga Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove  ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 18/12 i 27/12) zbog, kako navodi, nesaglasnosti sa čl. 5, 10, 50, 53, 60. i 108. Ustava Republike Srpske, Zakonom o premjeru i katastru Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 6/12, 110/16 i 62/18) i Zakonom o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 6/12, 63/14 i 18/17). Detaljno obrazlažući razloge osporavanja davalac inicijative predlaže da Sud utvrdi da osporene odredbe navedne odluke nisu u saglasnosti sa Ustavom i zakonom.

         Odluku o visini naknade za korišćenje podataka i pružanja usluga Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove  ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 18/12 i 27/12)  donijela je Vlada Republike Srpske na osnovu člana 43. stav 1. Zakona o Vladi Republike Srpske  ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 118/08) i člana 173. stav 2. Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 6/12). Osporenom tačkom  III pod a) podtačka 12. propisana je visina naknade za upis prava na nepokretnostima i upis i brisanje hipoteke.

          Rješenjem broj U-72/13 od 29. oktobra 2014. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/14), Ustavni sud Republike Srpske nije prihvatio inicijativu za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti  Odluke o visini naknade za korišćenje podataka i pružanja usluga Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove  ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 18/12 i 27/12), jer je ocijenio da je u saglasnosti sa Ustavom i zakonom.

         Imajući u vidu navedeno Sud, na osnovu člana 37. stav 1. tačka g) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), nije prihvatio inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti tačke III pod a) podtačka 12. Odluke o visini naknade za korišćenje podataka i pružanja usluga Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove  ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 18/12 i 27/12), jer je već odlučivao o istoj stvari.

        Na osnovu izloženog  odlučeno je kao u  izreci ovog rješenja.

        Ovo rješenje Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Milenko Arapović, Vojin Bojanić, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Duško Medić, Irena Mojović, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić.

Broj: U-93/19

28. oktobra 2020. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

 

Aktuelno
Pretraživanje


Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
© 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja
html>