Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 40. stav 5. i člana 60. stav 1. tač. a) i b) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 21. aprila 2022. godine,  d o n i o  je 

 

O D L U K U

 

            Utvrđuje se da Pravilnik o učlanjenju u Boračku organizaciju opštine Pale broj: 315-5/15 nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o udruženjima i fondacijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske” br. 52/01 i 42/05).

 

O b r a z l o ž e nj e

 

            Radosav Živković iz Pala dao je Ustavnom sudu Republike Srpske (u daljem tekstu: Sud) inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Pravilnika o učlanjenju u Boračku organizaciju opštine Pale broj: 315-5/15. Inicijativom se, u suštini, traži ocjena ustavnosti i zakonitosti člana 3. ovog pravilnika, prema kojem svojstvo člana Boračke organizacije opštine Pale ne mogu steći lica koja obavljaju funkcije u političkim partijama. Ovakvo rješenje je, prema mišljenju davaoca inicijative, u suprotnosti sa članom 10. Ustava Republike Srpske (u daljem tekstu: Ustav). Davalac inicijative ističe da je, pozivajući se na osporenu odredbu Pravilnika, a bez potrebnih provjera činjeničnog stanja, Predsjedništvo Boračke organizacije opštine Pale odbilo njegov zahtjev za prijem u tu organizaciju. Kako se navodi, ovakvu odluku Predsjedništvo je donijelo uprkos činjenici da se radi o licu koje je učesnik proteklog rata, koje je u ratu teško ranjavano, što je uzrokovalo njegov trajni invaliditet.

U odgovoru koji je Sudu dostavio predsjednik Boračke organizacije opštine Pale se ističe da je Pravilnik o učlanjenju u Boračku organizaciju opštine Pale donesen u skladu sa Statutom ove organizacije, te da je zahtjev davaoca inicijative za članstvo u istoj odbijen saglasno članu 3. tog pravilnika.

Pravilnik o učlanjenju u Boračku organizaciju opštine Pale broj: 315-5/15 donijelo je Predsjedništvo Boračke organizacije opštine Pale, pozivajući se na član 36. Statuta Boračke organizacije opštine Pale.

Ovaj Pravilnik, pored opštih odredaba kojima se propisuje ko može postati član Boračke organizacije opštine Pale (čl. 1, 2. i 3), sadrži i odredbe kojima se propisuje postupak prijema u članstvo (čl. 4, 5, 6. i 7) i prava i obaveze člana Boračke organizacije (čl. 8. i 9).

Konkretno, osporenim članom 3. Pravilnika propisano je da „svojstvo člana Boračke organizacije opštine Pale ne mogu steći lica ratnih vojnih dezertera, lica koja obavljaju funkcije u političkim partijama, lica koja su članovi neke od organizacija ili udruženja proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata, kao i lica koja su djelovala suprotno interesima Boračke organizacije i narušavala njen ugled.”

Sud je imao u vidu da je Ustavom utvrđeno: da se ustavno uređenje Republike temelji na vladavini prava (član 5. stav 1. alineja 4),  da su građani ravnopravni u slobodama, pravima i dužnostima, jednaki pred zakonom i uživaju istu pravnu zaštitu bez obzira na rasu, pol, jezik, nacionalnu pripadnost, vjeroispovijest, socijalno porijeklo, rođenje, obrazovanje, imovno stanje, političko i drugo uvjerenje, društveni položaj ili drugo lično svojstvo (član 10), da Republika uređuje i obezbjeđuje, između ostalog, pravni položaj preduzeća i drugih organizacija, njihovih udruženja i komora (tačka 6. Amandmana XXXII na Ustav, kojim je zamijenjen član 68. Ustava), da zakoni, statuti, drugi propisi i opšti akti moraju biti u saglasnosti sa Ustavom, a da propisi i drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa zakonom (član 108).

            Sud je, takođe, uzeo u obzir da je Zakonom o udruženjima i fondacijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske” br. 51/01 i 42/05), propisano: da je udruženje u smislu ovog zakona svaki oblik dobrovoljnog povezivanja više fizičkih ili pravnih lica radi unapređenja ili ostvarivanja nekog zajedničkog ili opšteg interesa ili cilja, u skladu sa Ustavom i zakonom, a čija osnovna svrha nije sticanje dobiti (član 2. stav 1), da statut udruženja sadrži odredbe kojima se, između ostalog,  uređuju postupak prijema i isključenja članova, te prava i obaveze članova udruženja (član 12. stav 1. al. 3. i 4), da član udruženja može biti svako fizičko ili pravno lice koje dobrovoljno pristupi udruženju na način propisan statutom (član 14. stav 1), da je skupština obavezni organ udruženja, te da, ako statutom nije drugačije uređeno, skupštinu čine svi članovi udruženja sa jednakim pravom glasa (član 15 st. 1. i 2), da skupština udruženja, između ostalog, donosi statut, njegove izmjene i dopune i druge akte određene statutom, te odlučuje o drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugog organa (član 16. al. 1. i 6).

            Polazeći od sadržaja odredaba člana 12. stav 1. al. 3. i 4. i člana 14. stav 1. Zakona o udruženjima i fondacijama Republike Srpske, a u vezi sa članom 16. alineja 1. istog zakona, Sud je utvrdio da je u isključivoj nadležnosti skupštine udruženja, u konkretnom slučaju Skupštine Boračke organizacije opštine Pale, da statutom uredi postupak prijema i isključenja članova iz ove organizacije, kao i da utvrdi njihova prava i obaveze.

            Uzimajući u obzir da je Predsjedništvo Boračke organizacije opštine Pale osporenim Pravilnikom regulisalo predmetna pitanja, Sud je, u kontekstu navedenih zakonskih odredaba, utvrdio da je taj organ prekoračio svoja ovlašćenja, jer je postupao u domenu nadležnosti Skupštine ove organizacije, zbog čega Pravilnik o učlanjenju u Boračku organizaciju opštine Pale, u cjelini, nije u saglasnosti sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Republike Srpske.

Imajući u vidu da Pravilnik nije u saglasnosti sa zakonom, a da prema odredbi člana 108. stav 2. Ustava propisi i drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa zakonom, navedeni opšti akt nije u saglasnosti ni sa Ustavom.

Takođe, Sud je utvrdio da je propisujući na ovaj način donosilac osporenog Pravilnika postupio i suprotno zajemčenom načelu vladavine prava iz člana 5. stav 1. alineja 4. Ustava.

Kako osporeni Pravilnik o učlanjenju u Boračku organizaciju opštine Pale u cijelosti nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom, razmatranje navoda davaoca inicijative koji se tiču neustavnosti i nezakonitosti člana 3. ovog opšteg akta, prema mišljenju Suda, nije od značaja za odlučivanje u ovoj ustavnopravnoj stvari.

Cijeneći da je u toku prethodnog postupka pravno stanje potpuno utvrđeno te da prikupljene informacije pružaju pouzdan osnov za odlučivanje, Sud je, na osnovu člana 40. stav 5. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), u ovom predmetu odlučio bez donošenja rješenja o pokretanju postupka.

            Na osnovu izloženog, Sud je odlučio kao u izreci ove odluke.

            Ovu odluku Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Milenko Arapović, Vojin Bojanić, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, Irena Mojović, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić.

Broj: U-30/21

21. aprila 2022. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

 

Актуелно
20.7.2022.
Саопштење за јавност са 140. и 141. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

19.7.2022.
Дневни ред 140. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

19.7.2022.
Дневни ред 141. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

18.7.2022.
Одлука о прихватању понуде за набавку и постављање тракастих завјеса

13.7.2022.
Саопштење за јавност са 285. сједнице Уставног суда Републике Српске

12.7.2022.
Дневни ред 285. сједнице Уставног суда Републике Српске

1.7.2022.
Реализација уговора/оквирног споразума за 2022. годину, I и II квартал

30.6.2022.
Саопштење за јавност

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>