Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske i člana 37. stav 1. tačka a) i člana 61. stav 1. tačka d) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj 104/11), na sjednici održanoj 21. aprila 2022. godine, d o n i o   je

 

R J E Š E Nj E

 

            Odbacuje se prijedlog za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti članova 2. i 3. Odluke o budžetu Grada Bijeljina za 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Bijeljina“ broj 1/22). 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

            Gradonačelnik Grada Bijeljina podnio je Ustavnom sudu Republike Srpske prijedlog za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti članova 2. i 3. Odluke o budžetu Grada Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“ broj 1/22) (u daljem tekstu: Odluka), koju je donijela Skupština Grada Bijeljina. U prijedlogu se navodi da su osporeni članovi, zbog nepravilnosti u postupku donošenja Odluke  u suprotnosti sa Ustavom Republike Srpske, Zakonom o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 97/16, 36/19 i 61/21), Zakonom o budžetskom sistemu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 121/12, 52/14, 103/15 i 15/16), Poslovnikom o radu Skupštine Grada Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“ broj 11/17) i Pravilima za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“  broj 24/14).

             Predlagač prvenstveno ističe da tekst osporenog člana 2. Odluke, koji je objavljen u “Službenom glasniku Grada Bijeljina“ broj 1/22, nije identičan tekstu člana 2. prijedloga Odluke, koji je razmatran i usvojen na sjednici Skupštine Grada Bijeljina održanoj dana 29. decembra 2021. godine, zbog čega smatra da je ova osporena odredba u suprotnosti sa članom 86. stav 1. i 3. Zakona o lokalnoj samoupravi i članom 167. stav 1. Poslovnika o radu Skupštine Grada Bijeljina.

            U prijedlogu se takođe navodi da je tokom rasprave o prijedlogu Odluke o budžetu Grada Bijeljina za 2022. godinu, Skupština Grada Bijeljina usvojila četiri formalno i materijalno neispravna amandmana, koji su se, iako to u njima nije navedeno, u suštini odnosili na član 3. prijedloga osporene odluke.

            S tim u vezi, u prijedlogu se pojašnjava da su od strane odbornika Miroslava Milovanovića predložena četiri amandmana na prijedlog Odluke o budžetu Grada Bijeljina za 2022. godinu, koja po mišljenju predlagača, nisu sačinjena  u skladu sa odredbom člana 153. stav 3. Poslovnika o radu Skupštine Grada Bijeljina i odredbom člana 69. stav 1. tačka 3. u vezi sa članom 2. stav 1. i 2. Pravila za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske, a čijim usvajanjem su prekršene odredbe niza Zakona.

            Predlagač navodi da je Amandmanom I odbornika Miroslava Milovanovića umanjena budžetska stavka bruto plate zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Bijeljina, na način da se iznos predviđenih sredstava umanjuje i raspoređuje na bruto plate osam budžetskih korisnika (ustanova), te da su usvajanjem ovog amandmana prekršene brojne odredbe Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16), Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 97/16, 36/19 i 61/21), Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 20/17, 86/18, 21/20 i 21/21), Kolektivnog ugovora za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“ broj 6/21) i Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 121/12, 52/14, 103/15 i 15/16).

            Dalje se navodi da Amandman II odbornika Miroslava Milovanovića, pored navedenih formalnih nedostataka, suprotno članu 154. stav 4. Poslovnika Skupštine Grada Bijeljina, ne sadrži poziciju na koju se vrši transfer sredstava. Ističe se da iz sadržine i obrazloženja ovog amandmana, koji sadržinski predstavlja pedesetak amandmana, nije jasno na koje budžetske stavke se alociraju sredstva, odnosno na koji način je izvršeno raspoređivanje sredstava. S tim u vezi, predlagač smatra da je usvajanjem ovog amandmana, odnosno umanjenjem i uvećanjem budžetskih pozicija u skladu sa njim, Skupština Grada Bijeljina postupila suprotno nizu odredaba Zakona o lokalnoj samoupravi, Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 59/13, 16/18, 70/20 i 111/21), Zakona o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Republike Srpske“ 124/11 i 100/17), Zakona o javnim putevima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 89/13 i 83/19), Zakona o vodama („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 50/06, 92/09, 121/12 i 74/17) i Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske.

            Takođe, u prijedlogu se navodi da su usvajanjem Amandmana III odbornika Miroslava Milovanovića, kojim se  vrši umanjenje određenih budžetskih pozicija kod Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine i uvode nove budžetske pozicije kod ovog odjeljenja i Odjeljenja za društvene djelatnosti, prekršene brojne odredbe Zakona o komunalnim djelatnostima, Zakona o lokalnoj samoupravi i Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske, kao i da su usvajanjem Amandmana IV istog odbornika, kojim se mimo budžetskog zahtjeva korisnika vrši uvođenje novih budžetskih pozicija u okviru Odjeljenja za društvene djelatnosti Gradske uprave Grada Bijeljina, prekršene odredbe Zakona o lokalnoj samoupravi i Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske.  

            Zbog svega navedenog se predlaže da Sud utvrdi da članovi 2. i 3. osporene odluke u dijelu koji se odnosi na četiri usvojena amandmana nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom.

            Osporenu Odluku o budžetu Grada Bijeljina za 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Bijeljina“ broj 1/22) donijela je Skupština Grada Bijeljina dana 29. decembra 2021. godine na osnovu člana 31. stav 1. tačka z) Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 121/12, 52/14, 103/15 i 15/16), člana 39. stav 2. tačka 3) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 97/16, 36/19 i 61/21) i člana 39. stav 2. tačka 3) Statuta Grada Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“ broj 9/17), a u vezi sa članom 35. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 21/12, 52/14, 103/15 i 15/16). Osporenim članom 2. ove odluke je propisano da budžet Grada Bijeljina za 2022. godinu sadrži ukupna budžetska sredstva u iznosu od 60.262.687,00 KM raspoređena za: tekuće rashode u iznosu od 42.179.740,00 KM, transfere u iznosu od 2.786.000,00 KM, kapitalne izdatke u iznosu 9.810.040,00 KM, budžetsku rezervu u iznosu 50.000,00 KM, izdatke za otplatu dugova u iznosu 4.923.750,00 KM i ostale izdatke u iznosu 513.157,00 KM. Članom 3. navedene odluke je propisano da je sastavni dio ove Odluke budžet Grada Bijeljina za 2022. godinu.

            Prilikom razmatranja osporene odluke Sud je imao u vidu da je nadležnost Ustavnog suda Republike Srpske utvrđena članom 115. Ustava Republike Srpske, prema kojem Ustavni sud, između ostalog, odlučuje o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom i o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonom.

            Iz navoda prijedloga proizlazi da predlagač traži da Ustavni sud utvrdi da član 2. Odluke o budžetu Grada Bijeljina za 2022. godinu, koji je objavljen u „Službenom glasniku Grada Bijeljina“ broj 1/22 nije identičan članu 2. prijedloga Odluke, koji je razmatran i usvojen na sjednici Skupštine Grada Bijeljina dana 29. decembra 2021. godine.

            Polazeći od citirane odredbe člana 115. Ustava Republike Srpske, Sud je utvrdio da nije nadležan da razmatra i ocjenjuje saglasnost teksta člana 2. osporene odluke koji je objavljen u službenom glasilu sa tekstom ovog člana koji je usvojen u Skupštini Grada Bijeljina, jer to, po ocjeni Suda, spada u domen utvrđivanja autentičnog teksta navedene odredbe, za šta je nadležna isključivo Skupština Grada Bijeljina, kao njen donosilac.

Takođe, iako se u konkretnom slučaju radi o aktima koji se donose po postupku predviđenom za donošenje opštih pravnih akata i koji su doneseni od strane nadležnog organa (formalni aspekt), a imajući u vidu da osporeni dio Odluke o budžetu Grada Bijeljina za 2022. godinu (tabelarni pregled) predstavlja procjenu njenog donosioca o cjelishodnosti predmetnog uređivanja, Sud je ocijenio da u smislu člana 115. Ustava nije nadležan za ocjenu zakonitosti ovog dijela osporene odluke.  

Na osnovu navedenog, Sud je u skladu sa članom 37. stav 1. tačka a) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12) odlučio da zbog nenadležnosti odbaci prijedlog za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti čl.  2. i 3. Odluke o budžetu Grada Bijeljina za 2022. godinu.

Na osnovu izloženog Sud je odlučio kao u izreci ovog rješenja.

            Ovo rješenje Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Milenko Arapović, Vojin Bojanić, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, Irena Mojović, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić.

Broj: U-2/22

21. aprila 2022. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

 

Актуелно
20.7.2022.
Саопштење за јавност са 140. и 141. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

19.7.2022.
Дневни ред 140. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

19.7.2022.
Дневни ред 141. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

18.7.2022.
Одлука о прихватању понуде за набавку и постављање тракастих завјеса

13.7.2022.
Саопштење за јавност са 285. сједнице Уставног суда Републике Српске

12.7.2022.
Дневни ред 285. сједнице Уставног суда Републике Српске

1.7.2022.
Реализација уговора/оквирног споразума за 2022. годину, I и II квартал

30.6.2022.
Саопштење за јавност

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>