Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 40. stav 5.  i  člana 61. stav 1. tačka g) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br.  104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 27. januara 2021. godine,    d o n i o   j e

 

RJEŠENjE

 

        Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti člana 2. alineja 10. Zakona o radio-televiziji Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 49/06, 73/08, 42/10,89/13 i 44/16).

 

O b r a z l o ž e nj e

 

         Dario Lj. Sandić iz Banje Luke  dao je Ustavnom sudu Republike Srpske inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti člana 2. alineja 10. Zakona o radio-televiziji Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 49/06, 73/08, 42/10, 89/13 i 44/16) i to u odnosu na član 62. stav 2. Ustava Republike Srpske.  Obrazlažući navedeno davalac inicijative citira osporenu zakonsku odredbu, kao i odredbe člana 1. Zakona o administrativnim taksama ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 100/11, 103/11 i 67/13), čl. 1. i 11. Zakona o boravišnoj taksi ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 78/11 i 106/15), člana 1. Zakona o komunalnim taksama ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 4/12) i člana 8. Zakona o sudskim taksama ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 73/08, 49/09, 67/13, 63/14, 66/18 i 67/20), te  zaključuje da se  jedino RTV taksa, suprotno odredbi člana 62. stav 2. Ustava,  ne uplaćuje u budžet već na žiro račun Radio-televizije Republike Srpske, koja ima status javnog preduzeća. Osim navedenog, davalac inicijative postavlja  i pitanje zakonitosti naplate takse na posjedovanje  pokretne stvari odnosno radio ili televizijskog prijemnika, te predlaže da Sud utvrdi da osporena zakonska odredba nije u saglasnosti sa navedenom odredbom Ustava.

        Narodna skupština Republike Srpske nije dostavila odgovor na navode iz inicijative.

        Osporenom odredbom Zakona o radio-televiziji Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 49/06, 73/08, 42/10,89/13 i 44/16) propisano je da je "RTV taksa" taksa na posjedovanje radio ili televizijskog prijemnika u domaćinstvu i kod pravnog lica (član 2. alineja 10).

          Odredbom Ustava na koju ukazuje davalac inicijative ali i odredbama koje su, po ocjeni Suda, od značaja za ocjenu ustavnosti osporene odredbe Zakona o radio-televiziji Republike Srpske utvrđeno je: da su sredstva budžeta porezi, takse i drugi zakonom utvrđeni prihodi (član 62. stav 2), da Republika uređuje i obezbjeđuje, između ostalog, svojinske i obligacione odnose i zaštitu svih oblika svojine,  sistem javnog informisanja, kao i druge odnose od interesa za Republiku, u skladu sa Ustavom (tač. 6, 14. i 18.  Amandmana XXXII na Ustav Republike, kojim je zamijenjen član 68. Ustava), te  da Narodna skupština donosi zakone, druge propise i opšte akte (član 70).

         Pored navedenih odredaba Ustava Sud je imao u vidu  da se Zakonom o radio-televiziji Republike Srpske uređuje Javni radio-televizijski servis Republike Srpske (član 1. stav 1),  te da je ovim zakonom,  između ostalog, propisano da je Republika Srpska osnivač Radio-televizije Republike Srpske (član 4. stav 1), da Radio-televizija Republike Srpske kao javni RTV servis Republike Srpske čini dio Javnog radio-televizijskog sistema Bosne i Hercegovine u kojem se odnosi između javnih servisa regulišu Zakonom o Javnom radio-televizijskom sistemu Bosne i Hercegovine (član 9), te da RTRS direktno primjenjuje odredbe Zakona o Javnom radio-televizijskom sistemu Bosne i Hercegovine koje se odnose na RTV taksu, na utvrđivanje visine RTV takse, način njenog ubiranja i raspodjelu prihoda između javnih servisa (član 38. stav 2).      

          Polazeći od navedenog Sud je  ocijenio da nije nesaglasno sa Ustavom to što je osporenom odredbom definisan pojam RTV takse u smislu ovog zakona, i to određivanjem da je "RTV taksa" taksa na posjedovanje radio ili televizijskog prijemnika u domaćinstvu i kod pravnog lica. Naime, definisanje pojma RTV takse zakonom kojim se uređuje Javni radio-televizijski servis Republike Srpske spada,  po ocjeni Suda, u domen vođenja zakonodavne politike u toj oblasti, što Ustavni sud, saglasno članu 115. Ustava, nije nadležan da ocjenjuje.

          Po  ocjeni  Suda,  nisu osnovani navodi davaoca inicijative da osporeno propisivanje nije u saglasnosti sa članom 62. stav 2. Ustava, s obzirom na to da osporeni član Zakona samo definiše značenje pojma "RTV taksa", dok su pitanja koja se tiču ustanovljavanja obaveze plaćanja RTV takse, njene visine i načina njenog ubiranja regulisana Zakonom o Javnom radio-televizijskom sistemu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" br. 78/05, 35/09 i 32/10)  a Ustavni sud, saglasno članu 115. Ustava, nije nadležan da ocjenjuje ustavnost odredaba zakona koje je donijela Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine.

           Kako je u toku prethodnog postupka pravno stanje potpuno utvrđeno i prikupljeni podaci pružaju pouzdan osnov za odlučivanje, Sud je, na osnovu člana 40. stav 5. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), u ovom predmetu odlučio bez donošenja rješenja o pokretanju postupka. 

           Na osnovu izloženog Sud je odlučio kao u izreci ovog rješenja.

          Ovo rješenje Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik  Suda mr  Džerard Selman i sudije: Milenko Arapović, Vojin Bojanić, Zlatko Kulenović, prof. dr Duško Medić, Irena Mojović, prof. dr Marko Rajčević i akademik  prof. dr Snežana Savić.

Broj: U-1/20

27. januara 2021. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

 

Актуелно
24.2.2021.
Саопштење за јавност са 266. сједнице Уставног суда Републике Српске

22.2.2021.
Дневни ред 266. сједнице Уставног суда Републике Српске

1.2.2021.
Одлука о прихватању понуде за каско осигурање возила за 2021. годину

1.2.2021.
План набавки за 2021. годину

27.1.2021.
Саопштење за јавност са 265. сједнице Уставног суда Републике Српске

25.1.2021.
Дневни ред 265. сједнице Уставног суда Републике Српске

31.12.2020.
Реализација уговора / оквирног споразума

23.12.2020.
Саопштење за јавност са 264. сједнице Уставног суда Републике Српске

23.12.2020.
Одлука о прихватању понуде за каско осигурање аута за 2020. годину

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>