Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 40. став 5.  и  члана 61. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр.  104/11 и 92/12), на сједници одржаној 27. јануара 2021. године,    д о н и о   ј е

 

РЈЕШЕЊЕ

 

        Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 2. алинеја 10. Закона о радио-телевизији Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 49/06, 73/08, 42/10,89/13 и 44/16).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

         Дарио Љ. Сандић из Бање Луке  дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 2. алинеја 10. Закона о радио-телевизији Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 49/06, 73/08, 42/10, 89/13 и 44/16) и то у односу на члан 62. став 2. Устава Републике Српске.  Образлажући наведено давалац иницијативе цитира оспорену законску одредбу, као и одредбе члана 1. Закона о административним таксама ("Службени гласник Републике Српске" бр. 100/11, 103/11 и 67/13), чл. 1. и 11. Закона о боравишној такси ("Службени гласник Републике Српске" бр. 78/11 и 106/15), члана 1. Закона о комуналним таксама ("Службени гласник Републике Српске" број 4/12) и члана 8. Закона о судским таксама ("Службени гласник Републике Српске" бр. 73/08, 49/09, 67/13, 63/14, 66/18 и 67/20), те  закључује да се  једино РТВ такса, супротно одредби члана 62. став 2. Устава,  не уплаћује у буџет већ на жиро рачун Радио-телевизије Републике Српске, која има статус јавног предузећа. Осим наведеног, давалац иницијативе поставља  и питање законитости наплате таксе на посједовање  покретне ствари односно радио или телевизијског пријемника, те предлаже да Суд утврди да оспорена законска одредба није у сагласности са наведеном одредбом Устава.

        Народна скупштина Републике Српске није доставила одговор на наводе из иницијативе.

        Оспореном одредбом Закона о радио-телевизији Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 49/06, 73/08, 42/10,89/13 и 44/16) прописано је да је "РТВ такса" такса на посједовање радио или телевизијског пријемника у домаћинству и код правног лица (члан 2. алинеја 10).

          Одредбом Устава на коју указује давалац иницијативе али и одредбама које су, по оцјени Суда, од значаја за оцјену уставности оспорене одредбе Закона о радио-телевизији Републике Српске утврђено је: да су средства буџета порези, таксе и други законом утврђени приходи (члан 62. став 2), да Република уређује и обезбјеђује, између осталог, својинске и облигационе односе и заштиту свих облика својине,  систем јавног информисања, као и друге односе од интереса за Републику, у складу са Уставом (тач. 6, 14. и 18.  Амандмана XXXII на Устав Републике, којим је замијењен члан 68. Устава), те  да Народна скупштина доноси законе, друге прописе и опште акте (члан 70).

         Поред наведених одредаба Устава Суд је имао у виду  да се Законом о радио-телевизији Републике Српске уређује Јавни радио-телевизијски сервис Републике Српске (члан 1. став 1),  те да је овим законом,  између осталог, прописано да је Република Српска оснивач Радио-телевизије Републике Српске (члан 4. став 1), да Радио-телевизија Републике Српске као јавни РТВ сервис Републике Српске чини дио Јавног радио-телевизијског система Босне и Херцеговине у којем се односи између јавних сервиса регулишу Законом о Јавном радио-телевизијском систему Босне и Херцеговине (члан 9), те да РТРС директно примјењује одредбе Закона о Јавном радио-телевизијском систему Босне и Херцеговине које се односе на РТВ таксу, на утврђивање висине РТВ таксе, начин њеног убирања и расподјелу прихода између јавних сервиса (члан 38. став 2).      

          Полазећи од наведеног Суд је  оцијенио да није несагласно са Уставом то што је оспореном одредбом дефинисан појам РТВ таксе у смислу овог закона, и то одређивањем да је "РТВ такса" такса на посједовање радио или телевизијског пријемника у домаћинству и код правног лица. Наиме, дефинисање појма РТВ таксе законом којим се уређује Јавни радио-телевизијски сервис Републике Српске спада,  по оцјени Суда, у домен вођења законодавне политике у тој области, што Уставни суд, сагласно члану 115. Устава, није надлежан да оцјењује.

          По  оцјени  Суда,  нису основани наводи даваоца иницијативе да оспорено прописивање није у сагласности са чланом 62. став 2. Устава, с обзиром на то да оспорени члан Закона само дефинише значење појма "РТВ такса", док су питања која се тичу установљавања обавезе плаћања РТВ таксе, њене висине и начина њеног убирања регулисана Законом о Јавном радио-телевизијском систему Босне и Херцеговине ("Службени гласник Босне и Херцеговине" бр. 78/05, 35/09 и 32/10)  а Уставни суд, сагласно члану 115. Устава, није надлежан да оцјењује уставност одредаба закона које је донијела Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине.

           Како је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), у овом предмету одлучио без доношења рјешења о покретању поступка. 

           На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци овог рјешења.

          Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник  Суда мр  Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик  проф. др Снежана Савић.

Број: У-1/20

27. јануара 2021. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
29.4.2021.
Саопштење за јавност са 268. сједнице Уставног суда Републике Српске

27.4.2021.
Дневни ред 268. сједнице Уставног суда Републике Српске

1.4.2021.
Одлука о прихватању понуде за набавку канцеларијског материјала у 2021. години

1.4.2021.
Одлука о прихватању понуде за одржавање возила

1.4.2021.
Одлука о прихватању понуде за набавку рачунарске опреме

1.4.2021.
Одлука о прихватању понуде за набавку материјала за одржавање хигиене у 2021. години

1.4.2021.
Одлука о прихватању понуде за набавку моторног горива у 2021. години

1.4.2021.
Одлука о прихватању понуде за набавку љетњих ауто гума за службена возила Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>