Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

      Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка а) и члана 61. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 27. јануара 2021. године,  донио  је

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности чл. 78, 79, 80, 81. и 82. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 44/17, 31/18, 123/18 и 84/19).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Дарио Сандић из  Бањалуке дао је Уставном суду Републике Српске (у даљем тексту: Суд) иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности (у иницијативи погрешно наведено: уставности и законитости) чл. 78, 79, 80, 81. и 82. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 44/17, 31/18, 123/18 и 84/19), истичући да су ове одредбе у супротности са чланом 15. Кривичног законика Републике Српске, чланом 73. став 2. Закона о прекршајима Републике Српске, те чланом 160. став 2. Закона о облигационим односима. С обзиром на то да, према Кривичном законику Републике Српске, Закону о прекршајима Републике Српске  и Закону о облигационим односима, лица до 14 година старости не подлијежу кривичној, прекршајној и грађанској одговорности, давалац иницијативе сматра да ова лица не могу бити ни дисциплински одговорна, због чега им не може бити изречена казна, санкција или мјера, а како је предвиђено оспореним законским одредбама. Поступајући према налогу Суда давалац иницијативе је прецизирао да сматра да, због несагласности са наведеним закоником и законима, оспорене одредбе Закона о основном васпитању и образовању нису у складу са чланом 108. Устава Републике Српске (у даљем тексту: Устав).

Народна скупштина Републике Српске је Суду доставила одговор у коме су наводи из иницијативе оцијењени као неосновани. Законодавац сматра да давалац иницијативе на непотпун и произвољан начин тумачи одредбе Устава, те да о неуставности оспорених законских одредаба закључује на основу њиховог поређења са законима који регулишу сличну материју. У одговору се истиче да Суд, сагласно члану 115. Устава, није надлежан да разматра међусобну усклађеност закона нити да цијени представља ли законодавство најбоље рјешење за уређење одређене области. С обзиром на то да оспореним нормирањем, према становишту законодавца, нису повријеђене гаранције из члана 108. Устава, предлаже се да Суд иницијативу не прихвати.

Оспореним чланом 78. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 44/17, 31/18, 123/18, 84/19, 35/20 и 63/20) (у даљем тексту: Закон) прописано је да се за повреду дужности и непоштовање етичког кодекса ученику може изрећи васпитно-дисциплинска мјера, а материјалну штету учињену намјерно или из крајње непажње надокнађују његови родитељи, да се за повреду дужности и непоштовање етичког кодекса ученику изриче васпитно-дисциплинска мјера: опомена одјељенског старјешине, укор одјељенског старјешине, укор одјељенског вијећа, укор директора, укор наставничког вијећа и премјештање из одјељења у одјељење, да се, у изузетним случајевима за тежу повреду дужности ученику може изрећи васпитно-дисциплинска мјера - премјештање из једне у другу најближу школу, да школа у коју је ученик премјештен мора уписати ученика, да се опомена или укор одјељенског старјешине, укор одјељенског вијећа и премјештање из одјељења у одјељење изричу ученицима за лакше повреде дужности ученика, утврђене општим актом школе, да се укор директора, укор наставничког вијећа и премјештање из једне у другу најближу школу изричу за теже повреде дужности ученика утврђене овим законом.

            Оспореним чланом 79. Закона је прописано да се тежом повредом дужности ученика сматрају преправка података у свједочанству, ђачкој књижици или другој јавној исправи, преправка или дописивање података у школској евиденцији, крађа школске имовине или имовине ученика, наношење штете школској имовини, имовини ученика и радника школе, употреба или подстицање ученика на употребу дувана, алкохола или наркотичког средства, изазивање туче или учешће у тучи, изражавање националне или вјерске нетрпељивости, неоправдано изостајање из школе више од 25 часова у току школске године, недоличан однос или насиље према наставнику или другом раднику школе, недоличан однос или насиље ученика једних према другима, посједовање оружја, злоупотреба мобилних телефона у вријеме наставе и снимање видео-клипова за вријеме боравка у школи и њихова даља дистрибуција и изазивање опште опасности по себе и друге, да ученик може одсуствовати са наставе само у оправданим случајевима, да је родитељ дужан да најкасније у року од осам дана оправда изостанак ученика, да се изречена васпитно-дисциплинска мјера може у току школске године ублажити или укинути, осим у случају из члана 78. став 3. овог закона.

            Оспореним чланом 80. Закона је прописано да ученик може одговарати само за повреду дужности која је доказана и која је у вријеме извршења била утврђена овим законом или општим актом школе, да родитељ ученика може уложити приговор школском одбору на изречену васпитно-дисциплинску мјеру у року од осам дана од дана пријема одлуке о изрицању васпитно-дисциплинске мјере, да је одлука школског одбора о приговору коначна.

            Оспореним чланом 81. Закона је прописано да директор именује комисију која процјењује причињену материјалну штету у школи у случају да је ученик одговоран за штету, да на приједлог комисије, директор доноси одлуку о висини штете коју је ученик дужан да надокнади, да родитељ ученика може изјавити жалбу школском одбору на одлуку директора из става 2. овог члана, да је рјешење школског одбора коначно, да директор школе може ученика ослободити обавезе да надокнади причињену материјалну штету ако се докаже да ученик штету није учинио намјерно и да је није учинио из крајње непажње, да је директор дужан да о учињеним прекршајним и кривичним дјелима и дјелима која утичу на здравље и безбједност ученика, а која се десе у школи, обавијести надлежне институције, да министар, на приједлог Завода, доноси правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика у основној школи.

Оспореним чланом 82. Закона је прописано да школа води васпитно-образовни картон ученика ради континуираног праћења рада и развоја ученика, да се васпитно-образовни картон ученика води у писаном или електронском облику (у школама које имају имплементиран јединствени информациони систем Министарства [еДневник]), да министар доноси правилник о садржају и начину вођења васпитно-образовног картона ученика, да је током основног васпитања и образовања школа дужна да прати интересовање и склоности ученика, односно спроводи професионалну оријентацију ученика, да школа, у сарадњи са Заводом и средњим школама, информише ученике и помаже им у опредјељењу за даље образовање.

Према члану 115. став 1. тачке 1. и 2. Устава Републике Српске, Уставни суд одлучује о сагласности закона, других прописа и општих аката са Уставом и о сагласности прописа и општих аката са законом.

          Имајући у виду наводе из иницијативе, Суд је утврдио да они нису засновани на релевантним уставноправним разлозима, будући да су разлози евентуалне несагласности чл. 78, 79, 80, 81. и 82. Закона са чланом 108. Устава изведени посредним путем, а на основу поређења нормирања из оспорених одредаба Закона, са нормирањем из члана 15. Кривичног законика Републике Српске, члана 73. став 2. Закона о прекршајима Републике Српске, те члана 160. став 2. Закона о облигационим односима.

С обзиром на то да, сагласно члану 115. Устава, није у надлежности Суда да цијени узајамни однос закона, нити њихових појединих одредаба, јер се ради о актима истог доносиоца који имају једнаку правну снагу, Суд, на основу члана 37. став 1. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), није прихватио иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности чл. 78, 79, 80, 81. и 82. Закона. 

            На основу изложеног  одлучено је као у изреци овог рјешења.

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-2/20

27. јануара 2021. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
29.4.2021.
Саопштење за јавност са 268. сједнице Уставног суда Републике Српске

27.4.2021.
Дневни ред 268. сједнице Уставног суда Републике Српске

1.4.2021.
Одлука о прихватању понуде за набавку канцеларијског материјала у 2021. години

1.4.2021.
Одлука о прихватању понуде за одржавање возила

1.4.2021.
Одлука о прихватању понуде за набавку рачунарске опреме

1.4.2021.
Одлука о прихватању понуде за набавку материјала за одржавање хигиене у 2021. години

1.4.2021.
Одлука о прихватању понуде за набавку моторног горива у 2021. години

1.4.2021.
Одлука о прихватању понуде за набавку љетњих ауто гума за службена возила Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>